Ten felieton jest wynikiem inspiracji ze strony redaktora pułkownika Piotra Wrońskiego, który wielokrotnie inicjował taką dyskusję w naszym środowisku na temat poszczególnych punktów, jakie powinien zawierać program nowej lepszej przyszłej partii, której częścią powinny być Alternatywa SpołecznaPolska Ludzi Wolnych, to też ja tym oto artykułem taką dyskusję na naszych łamach właśnie pragnę zapoczątkować.

Temat ten nie zostanie wyczerpany tym jednym artykułem, to też zarówno ja chętnie napiszę kolejne, jak też namawiam innych do podjęcia i rozwinięcia tej dyskusji na naszych łamach.

Jak już wcześniej pisałem należę właśnie do tej grupy ludzi, dla których PiS zawsze był, jest i będzie wyłącznie mniejszym złem, więc trudno mówić o jakimś rozczarowaniu obecną opcją po prostu mój punkt widzenia jest taki, że to, co jest lub było do pochwalenia, należy pochwalić, a i tak musi powstać nowy lepszy ruch na prawicy.

Program ten ujmę w poszczególnych kategoriach i podpunktach niektóre punkty trochę rozwinę, ale jak wyżej wspomniałem to jest rozpoczęcie tworzenia tego programu i jego dopracowania.
Ustrój państwa.

Nowa partia powinna wyraźnie opowiedzieć się za zmianą ordynacji wyborczej na większościową jednomandatowe okręgi wyborcze, a do dyskusji może być to, czy mają to być jow-y z wyborami w jednej, czy w dwóch turach.

Nowy ruch powinien także opowiadać się za zmianą konstytucji, w tym przejście na system prezydencki.

W programie nowego ruchu senat powinien albo być przekształcony w izbę, w której zasiadaliby byli prezydenci, samorządowcy, czy przedstawiciele nauki, albo zlikwidowany.

Innym ważnym punktem, jaki powinien znaleźć się w tym programie jest dwukadencyjność funkcji publicznych.

Finansowanie partii politycznych powinno odbywać się przez odpis podatkowy.

Kolejne zagadnienie to podział administracyjny osobiście opowiadam się za systemem dwustopniowym, czyli likwidacja powiatów ewentualnie przy ich pozostawieniu zmniejszenie ich liczby.

Gospodarka i sprawy pokrewne.

Nowy ruch kategorycznie powinien być przeciw wejściu Polski do strefy euro, za pozostawieniem waluty narodowej nawet przy obecności w UE.

Obecnie postulat polexitu nie zyskałby na popularności, ale należy stale prowadzić bilans korzyści i strat członkostwa w unii.

Mimo to należy w unii bronić własnego interesu narodowego w szerokim znaczeniu, w tym stanowczo sprzeciwiać się wszelkim nagonkom na Polskę.
Eurowybory to jednak trochę dalsza perspektywa, więc dyskusja programowa najpierw powinna skierować się na sprawy krajowe.

Nowy ruch wyraźnie konkretnie powinien opowiedzieć się za podatkiem liniowym do ustalenia jest kwestia szczegółów w tym zakresie to jest stawka, zakres ulg czy mają być i jaka ma być podstawa opodatkowania czy tak, jak postuluje dr Mariusz Patey dochód miałby być przeliczany na członka rodziny przy braku jakichkolwiek innych ulg, czy tak jak rekomendowało dla różnych zresztą państw grono doradców Ronalda Reagana promujących np. na łamach nieistniejącej już Ofensywy Wolności upowszechnienie własności kapitału wg Louisa Kelso miałaby być ulga na zakup aktywów kapitałowych, czy jeszcze inaczej wkomponowanie w podatek liniowy postulowany przez Miltona Friedmana negatywny podatek dochodowy, czy ma to być system bez jakichkolwiek odliczeń, jak postuluje Centrum im. Adama Smitha, czyli podatek od wszelkich wynagrodzeń pobierany u źródła z funduszu płac.

Nowy ruch mógłby w tym temacie przyjąć koncepcję Roberta E. Halla i Alvina Rabushki zawartą w książce obu autorów „Podatek liniowy”, gdzie autorzy postulują zastąpienie podziału na podatek od osób fizycznych i prawnych na podatek od dochodów z wynagrodzenia i z działalności gospodarczej.

Kolejnym postulatem nowego ruchu będącym elementem nowej konstytucji powinien być budżet bez deficytu z wyjątkiem stanów nadzwyczajnych oraz przejście na budżet zadaniowy.

W sferze walki z biurokracją należy powrócić do ustawy Wilczka i jej głównej myśli co nie jest zakazane, jest dozwolone.

Jakie stanowisko ten przyszły ruch powinien zająć w temacie nowego ładu?

Jakkolwiek każda grupa ludzi z osobna może znaleźć jakieś propozycje, które mogą zadowolić tę określoną grupę, tak zwłaszcza oparcie się na pieniądzach z zewnątrz niesie z sobą wiele zagrożeń dla polskiej suwerenności w postaci nakładania podatków unijnych.

Polska powinna zamiast nadmiernego podwieszania się pod unię w obszarze finansowania inwestycji, w tym infrastrukturalnych, czy budowy mieszkań stosować instrument promowany również przez Centrum im. Adama Smitha, jakim jest list zastawny, a temat ten szeroko objaśnia publikacja jednego z ekspertów CAS Andrzeja Laskowskiego pt. „List zastawny jako szansa na finansowanie inwestycji w infrastrukturę, innowacje i nowe technologie”.

W kwestii systemu emerytalnego nowa partia powinna opowiedzieć się za emeryturą obywatelską jako tym zabezpieczeniem od państwa rzecz jasna dla przyszłych emerytów do ustalenia byłoby od jakiego wieku wchodziłoby się do nowego systemu.

Co do odkładania we własnym zakresie wyżej była mowa o powszechnym udziale we własności kapitału i promujących ten kierunek amerykańskich środowiskach konserwatywnych, a po polskiej stronie należy wskazać osobę Tomasza Pompowskiego, który był naczelnym Ofensywy Wolności, jak też w temacie tym dla Warsaw Enterprise Institute niedawno wypowiedział się dr Roman Zytek w publikacji pt. „Budujmy dobrobyt w oparciu o oszczędności, nie transfery”. W owej publikacji zawarty jest postulat utworzenia Narodowego Funduszu Powierniczego.

Rolnictwo i jego ochrona przed lewackimi atakami. Należy wspierać polskie rolnictwo ogółem, w tym dawać stanowczy odpór wszelkim atakom na nie, w tym na branżę futerkową, która to gałąź jest dumą naszego kraju i przykładem pozytywnych działań na wsi, ogromnej pracowitości i przedsiębiorczości oraz przebicia się z produktem wysokiej jakości na rynkach światowych.

Jak komuś nie podobają się futra nie musi ich mieć, ale rynek tego chce, inaczej nikt nie działałby w tym sektorze czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Należy też zdecydowanie walczyć ze zjawiskiem, wręcz ideologią bambinizmu.

Ochrona zdrowia temat, który nowa partia też musi uwzględnić w programie.

Chcąc być poważnym środowiskiem nowe ugrupowanie pragnąc dokonać słusznych reform wolnorynkowych nie może postulować pozostawienia bez pomocy grup tego wymagających.

Te wszystkie racje godzi istniejąca od 2007 r. kompleksowa koncepcja nowego systemu ochrony zdrowia autorstwa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy również we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, której głównymi elementami w zakresie finansowania i organizacji są powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli bon zdrowotny i konkurencja między ubezpieczycielami płatnikami, czyli złamanie monopolu NFZ.

Nad tą koncepcją pracowano już w 2003 r. na opisywanej przez OZZL konferencji w Bydgoszczy, gdzie przedstawicielami CAS byli nie żyjący już Krzysztof Dzierżawski i dr Wojciech Misiński.

Bon zdrowotny jest składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne płaconą za każdego obywatela przez budżet państwa.

Oznacza to likwidację obecnej składki zdrowotnej.

Państwo pełni w tej koncepcji rolę finansującego opiekę zdrowotną. Konkurencja i prywatyzacja obejmuje nie tylko ubezpieczycieli, ale też zakłady opieki zdrowotnej.
Jeszcze inaczej mówiąc o bonie zdrowotnym jest to abonament przyznany przez państwo obywatelowi do wykorzystywania w prywatnych placówkach służby zdrowia.

W koncepcji tej prywatyzacja placówek ochrony zdrowia odbywa się poprzez publiczne aukcje.

Innym rozwiązaniem wartym uwagi jest postulat indywidualnych kont zdrowotnych również prezentowany przez OZZL na przykładzie Singapuru.
Edukacja i jej aspekty.
W programie nowej partii podstawowymi założeniami w tym obszarze powinny być likwidacja karty nauczyciela i wprowadzenie bonu edukacyjnego.

Co do kształtu systemu oświaty należy to powiedzieć i wielu się z tym zgodzi, że powrót do ośmioklasowej podstawówki i szkół ponadpodstawowych był słusznym pomysłem obecnej władzy, a w wielu kręgach nie pisowskich również mówiono o tej potrzebie.

O ogólnym aspekcie tego, czym były gimnazja powiedziano wiele w wielu miejscach, więc ja dodam coś jeszcze, o czym powszechnie się nie mówiło.
Nie chodzi wprost o mnie, bo ja nie uważam się za ofiarę tamtego systemu, ale wiem, że dla wielu już dorosłych niewidomych czy to w moim wieku, czy młodszych ode mnie, których gimnazjum objęło bardzo często niezależnie od regionu kraju i typu szkoły formy kształcenia był to najgorszy okres w życiu.
Oczywiście zmiana nazwy i lat kształcenia same w sobie nic nie zmienią, bo wszystko zależy od wielu czynników, ale jednak w tym wypadku byłem całym sercem za tym.

Nasza przyszła siła powinna postulować uczynienie religii przedmiotem nauczanym w salkach parafialnych i nie jest to żaden antyklerykalizm po prostu kto będzie chciał i tak pójdzie i co za tym idzie uczniowie będą podchodzić do tego z większą dojrzałością, a nie jak w obecnym układzie.

Co do podstawy programowej choć pewnie nie byłoby to ujęte w dokumencie programowym partii, to jednak na naszych łamach warto pochylić się nad tym zagadnieniem, a mam na myśli kanon lektur szkolnych i nauczanie historii.

Co do nauki historii na etapie szkoły ponadpodstawowej należy skupić się na historii najnowszej, czyli XX wieku i na tym, jakim złem był komunizm.

Dotąd przez te wszystkie lata w najlepszym razie ten okres był pomijany z braku czasu, a w gorszych wypadkach było to przedstawiane na modłę salonu. Pewnie nie tylko ja wielu moich rówieśników podobnie w każdym razie ja o takich bohaterach, jak rotmistrz Witold Pilecki usłyszałem dopiero w dorosłym życiu może u młodszych ode mnie kilka lat wyglądało to nieco inaczej.

Co do lektur szkolnych na poziomie późnej podstawówki i jakiejkolwiek szkoły ponadpodstawowej muszą być to także pozycje opisujące dzieje najnowsze schyłek XIX i cały wiek XX.

W moich propozycjach są następujące dzieła:
Na koniec podstawówki dwie pozycje Michała Kryspina Pawlikowskiego „Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego” oraz „Wojna i sezon”.
Na etap ponadpodstawowy „Droga do nikąd” Józefa Mackiewicza, „I powraca wiatr” Władimira Bukowskiego” i „Czarny ptasior” Joanny Siedleckiej.

Podsumowanie:
Wszyscy oczekujący pojawienia się nowej lepszej prawicowej siły mają zapewne świadomość, jak ważna jest dyskusja i opracowanie tego właściwego programu.
Niezależnie od tego, czy wybory odbędą się planowo, czy wcześniej należy na miarę możliwości podejmować działania w celu utworzenia takiego ruchu, a nasze łamy są do tego właściwe.

Jeśli nie powstanie prawdziwa alternatywa wielu Polaków mimo zastrzeżeń nadal znów będzie głosować na PiS jako to mniejsze zło.

Bibliografia:
Andrzej Laskowski „List zastawny jako szansa na finansowanie inwestycji w infrastrukturę, innowacje i nowe technologie” źródło smith.pl
Roman Zytek „Budujmy dobrobyt w oparciu o oszczędności, nie transfery” źródło Warsaw Enterprise Institute.
Michael Greeney „Demokracja gospodarcza – najważniejszy element programu naprawy gospodarki Grecji” Artykuł ten był zamieszczony w 2015 r. na stronie nieistniejącej już Ofensywy Wolności.
„Jak poszerzyć dostęp do kapitału, by zażegnać kryzys” Tamże.
Norman Kurland „Solidarność może posiadać odpowiedź na kryzys” Tamże.
Mariusz Patey „Polityka rodzinna” źródła prawy.pl, wcześniej myśl.pl.
„Program zmian w ochronie zdrowia proponowany przez OZZL” źródło witryna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
„Służba zdrowia kierowana przez pacjenta” źródło Centrum im. Adama Smitha.