W związku z pismem skierowanym przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w sprawie realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”, w którym Pani Minister wraziła swoje zaniepokojenie relatywnie niewielką liczbą wniosków rozpatrzonych i zakończonych decyzjami administracyjnymi w porównaniu do analogicznych części pierwszego okresu świadczeniowego, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski wystosował odpowiedź do Ministerstwa, w której wyraził swoje oburzenie i stanowczy protest wobec takiego traktowania samorządów.

Burmistrz zadał Pani Minister kilka pytań m.in. czy ma świadomość, że w tym kraju żyją jeszcze rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne i mają dzieci i jeśli składają wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, to muszą spełnić chore kryteria dochodowe i przy ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego muszą podać ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Burmistrz zapytał Panią Minister czy ma świadomość, że dochód ten pracownicy obliczają na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku-który jest rokiem bazowym dla wniosków na nowy okres świadczeniowy, a którego jeszcze nie ma. W 2016 roku nie było takiego problemu, bo rokiem bazowym dla wniosków był rok 2014.

Burmistrz przypomniał, że już 3 sierpnia 2017 roku, przewidując problemy, skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monit w tej sprawie, w którym prosił o spowodowanie jak najszybszego opublikowania obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W odpowiedzi otrzymał informacje, że „nie ma obecnie możliwości przyspieszenia prac nad opublikowaniem w/w obwieszczenia”.

Burmistrz zauważył, że w swoim piśmie Pani Minister apeluje o zintensyfikowanie procesu rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji poprzez wzmocnienie właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację świadczeń wychowawczych oraz odpowiednie docenienie pracowników podległych jednostek organizacyjnych zaangażowanych w proces przyjmowania wniosków. W związku z powyższym zapytał czy Pani Minister ma świadomość, że w poprzednim roku samorządy na obsługę programu „Rodzina 500 plus” otrzymywały prowizję w wysokości 2 proc., a w tym roku otrzymują już tylko 1,5 proc. Tym samym Ministerstwo powinno mieć świadomość, że obcinając prowizję na obsługę programu zmniejszy się liczba osób zaangażowanych do realizacji tego programu w skali całego kraju.

Burmistrz uważa, że zrzucanie winy za rzekome opóźnienia w realizacji programu na samorządy jest daleko idącą niesprawiedliwością, przeciwko której stanowczo zaprotestował.

Burmistrz zapewnił w swoim piśmie, że samorządy służyły, służą i służyć będą społeczeństwu i nie oczekują pouczających pism, które nie pomagają, a raczej świadczą jedynie o braku podstawowej wiedzy z zakresu realizacji Programu „Rodzina 500+”.

Burmistrz podkreślił, że z cała pewnością wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zrobią wszystko, żeby realizacja świadczeń wychowawczych dla rodzin z dziećmi odbyła się zgodnie z planem w ustawowych terminach.

Jednocześni nadmienił Pani Minister, że przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko, bez względu na kryterium dochodowe w pełni usprawniłoby samorządom prace i tego oczekuje od Rządu. Przypomniał również Pani Minister, że to nie samorządy oszukały Polaków, to nie samorządy odpowiadają za biurokrację wprowadzoną przy staraniu się rodziców o świadczenia wychowawcze z programu rządowego „Rodzina 500+” i to nie samorządy dzielą rodzeństwo na pierwsze i drugie dziecko.

Burmistrz poprosił Panią Minister o nie przeszkadzanie samorządom w realizacji zadań zleconych, w tym programu rządowego „Rodzina 500+” i zrealizowanie w pełni obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, w których zapewniano Polaków, że każde dziecko otrzyma wsparcie w wysokości 500 zł.

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski skierował list do minister Elżbiety Rafalskiej pełna treść.