„Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja dotychczasowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa polskich misji dyplomatycznych w strefach działań wojennych oraz wskazanie kierunku doskonalenia systemu ich zabezpieczenia. Dostrzegając znaczenie sytuacji problemowej wynikający z osobistego doświadczenia autora artykułu, zasadnym jest poświęcenie uwagi tym obszarom działalności, w których przewiduje się potrzebę wprowadzenia modyfikacji, a za taki wskazano poniższy obszar zainteresowania. Polskie misje dyplomatyczne funkcjonując w warunkach działań wojennych, wielokrotnie stawały się celem zamachów terrorystycznych. W artykule określono również zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi mającymi w swych zakresach kompetencyjnych zabezpieczenie placówek zagranicznych. Przenalizowano również współpracę na poziomie międzynarodowym” – pisze gen. Andrzej Pawlikowski we wstępie do publikacji pt.”Zagrożenia terrorystyczne polskich misji dyplomatycznych w strefach działań zbrojnych i ich ochrona”, która ukazała się na łamach Kwartalnika Bellona 4/2019.

Artykuł gen. Andrzeja Pawlikowskiego pt. „Zagrożenia terrorystyczne polskich misji dyplomatycznych w strefach działań zbrojnych i ich ochrona” został opublikowany w Kwartalniku Bellona 4/2019. Wersję oryginalną można przeczytać TUTAJ.

Andrzej Pawlikowski – generał brygady Biura Ochrony Rządu. W latach 2006–2007 i 2015–2017 szef BOR, profesor wizytujący Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (magister inżynier, 1994) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w zakresie obronności państwa (2000). Ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej (2007) oraz Kurs Protokołu Dyplomatycznego w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2010). Od 1995 w BOR. W latach 1997-2001 szef ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych RP i równocześnie w 1999 Przewodniczącego OBWE. W latach 2002-2005 przedstawiciel RP na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. W latach 2004–2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa m.in. w latach 2006-2007 był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz od 2002 do 2007 Polsko-Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu. Od 26 października 2006 do 27 listopada 2007 szef BOR. Od 10 stycznia 2009 do 10 października 2010 szef pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Od 2013 do 2014 współtwórca oraz wiceprezes zarządu BINASE (Business & Intelligence Security Service) – polskiej prywatnej firmy łączącej funkcję elitarnego think tanku z usługami doradztwa strategicznego w zakresie wywiadu konkurencyjnego i bezpieczeństwa biznesu. 24 września 2015 został doradcą społecznym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przestał pełnić tę funkcję 3 grudnia 2015, w związku z ponownym objęciem stanowiska szefa BOR. 30 sierpnia 2016 został mianowany przez prezydenta RP na stopień generała brygady. 27 stycznia 2017 podał się do dymisji, wskazując względy zdrowotne

Kwartalnik Bellona to periodyk, w którym prezentowane są poglądy na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe. Na jego łamach ludzie nauki poruszają problemy użycia poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w operacjach narodowych oraz sojuszniczych, a także wyjaśniają, że bezpieczeństwo kraju jest domeną nie tylko ludzi w mundurach, lecz także innych instytucji państwa. Autorzy kwartalnika prowadzą też rozważania na temat przyszłych środków walki, które powinna posiadać nasza armia.

Fot. KPRP/prezydent.pl