Spora część Narodu (tak na oko 3-4 miliony osób*) chodzi ostatnio uśmiechnięta. Powodem są wystąpienia publiczne i doniesienia medialne, wywołane „bombą” z Czerskiej.

No bo jakże to? Jarosław Kaczyński ukrywał, że ‘prowadzi działalność gospodarczą’? Jeden z posłów opozycyjnych (nazwisko znane redakcji) publicznie stwierdził:

– Ta rozmowa pokazuje, że problem jest też prawny – posłom nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, a negocjacje w tym przypadku miały charakter działalności gospodarczej, zwłaszcza, że padają tam konkretne kwoty za usługę dla austriackiego przedsiębiorcy.

Negocjacje miały charakter działalności gospodarczej…. Przyznam, że zatkało mnie. Bo problem powinien być sprowadzony do rozważenia, czy negocjacje były, czy też nie były działalnością gospodarczą.

Twierdzenie, że zdaniem NN posła miały charakter działalności w żaden sposób nie wskazuje odpowiedzi.  Ba, nie jest relewantne, tzn. nie ma absolutnie znaczenia prawnego.

Tymczasem sprawa jest prosta do bólu.

Definicja działalności gospodarczej, jedyna, na której mógłby się oprzeć anonimowy poseł, zawarta jest w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018, poz. 646).

Art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Już na pierwszy rzut oka widać wyraźnie, że pod pojęcie „działalność gospodarcza” nie da się w żaden sposób podciągnąć nawet pełnienia funkcji w Zarządzie spółki kapitałowej.

Zwrot we własnym imieniu oznacza bowiem, że za podmiot wykonujący działalność gospodarczą może być uznana wyłącznie Srebrna sp. z o.o.

Za działalność gospodarczą nie są uznawane działania i czynności wykonywane w ramach stosunku pracy (art. 22 § 1 KP) lub pełnomocnictwa (tak: R. Taradejna, J. Maj, Ustawa o działalności gospodarczej, s. 18 i 19).

Nie jest nią również dzierżawa przedsiębiorstwa (por. Z. Leoński, Z. Niewiadomski, M. Waligórski, Ustawa o działalności gospodarczej, s. 11–13).

Działalnością gospodarczą nie jest zarząd własnym majątkiem. Nabywanie akcji (udziałów) w spółkach kapitałowych czy wykonywanie uprawnień akcjonariusza (udziałowca) nie stanowi przejawu wykonywania działalności gospodarczej, choćby były połączone z aktywnym uczestnictwem w działalności spółki. W wyroku z 27.4.2012 r. (V CSK 211/11) SN stwierdził, że bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż działalność prowadzi spółka.

Tymczasem Jarosław Kaczyński reprezentuje większościowego wspólnika (99,95% kapitału) Srebrnej sp. z o.o.

Ma więc pełne prawo być aktywnym w działalności spółki.

I nie ma to nic wspólnego ani z działalnością gospodarczą, ani też nie ma charakteru działalności gospodarczej bez względu na to, co to poselskie pojęcie miałoby znaczyć.

Na marginesie – poseł może prowadzić działalność gospodarczą pod jednym warunkiem – nie może ona dotykać nawet marginalnie mienia Skarbu Państwa.

Kampania wyborcza praktycznie już się zaczęła. Trzeba być wyjątkowo odpornym na zalew fejkowych informacji, bowiem wypływają one nawet z ust ludzi, których skłonni jesteśmy uważać za fachowców.

O czym w kolejnym odcinku.

c.d.n.

3.02 2019

________________________

* – mowa o przedsiębiorcach oraz o osobach wchodzących w skład organów spółek kapitałowych. Do tego dodać by trzeba 3-4 razy więcej członków ich rodzin.