W odpowiedzi na interpelację posła dra hab. Józefa Brynkusa z grudnia 2018 roku nr 28071 w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa pisze, że „zostały już zakończone negocjacje w zakresie przeprowadzania rozruchu elektrowni z Generalnym Wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba Skanska S.A., a rozruch rozpocznie się w I kwartale 2019 roku”.

Parlamentarzysta Kukiz’15 w interpelacji z grudnia 2018 roku skierował pytania do ministrów polskiego rządu m.in. o rozruch elektrowni wodnej, tereny wokół Jeziora Mucharskiego, oczyszczenie dna zbiornika wodnego oraz linii brzegowej, konieczne inwestycje w zabezpieczenie osuwisk wokół zbiornika, a także w sprawie zaległości finansowych PGW Wody Polskie.

Poniżej pełna treść pytań zawartych w interpelacji:

 1. Kiedy zostanie uruchomiona elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim? Proszę podać konkretny termin i nazwę firmy, która za ten proces jest odpowiedzialna?
 2. Kto odpowiada personalnie za takie przeciąganie uruchomienia elektrowni na Jeziorze Mucharskim i jakie z tego tytułu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe?
 3. Kiedy elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim zostanie włączona do systemu elektroenergetycznego w Polsce?
 4. Czy prawdą jest, że w roku 2019 zostanie obniżony poziom lustra wody (stopień piętrzenia) w Jeziorze Mucharskim i o ile metrów? Jeśli takie są plany, czy w związku z tym zaplanowano także wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego?
 5. Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?
 6. Kiedy Gminy Stryszów i Mucharz będą mogły podpisać umowy na dzierżawę terenów wokół zbiornika?
 7. Czy PGW Wody Polskie wypłaci w roku 2019 należne środki z tytułu zaległości podatkowych gminom Mucharz i Stryszów? Jakie to są kwoty i co jest powodem niepłacenia w terminie zobowiązań podatkowych wspomnianym gminom od co najmniej 5 lat przez RZGW a obecnie PGW Wody Polskie? Kto i kiedy podjął taką decyzję?
 8. Czy prawdą jest, że Wójt Gminy Mucharz przy pomocy Komornika zabezpieczył i zajął samochody PGW Wody Polskie na poczet roszczeń Gminy Mucharz? Ile jest tych samochodów? Na jaką kwotę zostały zabezpieczone roszczenia w tej sprawie przez Wójta Gminy Mucharz? Kto za taki stan prawny odpowiada personalnie?
 9. Komu i z jakich tytułów prawnych zalegają z płatnościami PGW Wody Polskie na koniec listopada 2018 roku? Co jest tego powodem?
 10. Czy i kiedy PGW Wody Polskie planuje przygotować analizę zagrożeń i zabezpieczenie część brzegu przylegającą do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach? Nie tylko w Polsce podobne atrakcyjne miejsca – a takim niewątpliwie jest kamieniołom – są najczęściej ogólnodostępne.
 11. Kiedy rozpoczną się pracę przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?
 12. Czy RZGW a obecnie PG Wody Polskie zinwentaryzowało wybudowane obiekty na terenie okalającym Jezioro Mucharskie ze środków przeznaczonych na odtworzenie infrastruktury? Czy posiadają państwo wiedzę o wybudowanej kompletnej i wyposażonej oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie, ale nigdy nieoddanej do użytku a następnie rozebranej na koszt inwestora? Kto za taki proceder odpowiadał? Ile było takich nietrafionych inwestycji i ile one kosztowały inwestora? Proszę o podanie kwot środków wydatkowanych na proces inwestycyjny związany z wybudowaniem i rozbiórką oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie oraz ewentualnie inne obiekty lub infrastrukturę wokół Jeziora Mucharskiego.
 13. Czy rozliczono już całkowicie budowę Jeziora Mucharskiego? Jaki był dotychczasowy koszt budowy?
 14. Czy wszystkie firmy uczestniczące w budowie za swoje prace otrzymały należne wynagrodzenie, czy toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe o spłatę roszczeń?
 15. Czy prawdą jest, że proces inwestycyjny w trakcie budowy Jeziora Mucharskiego był celowo i z premedytacją podrażany? Czy prawdą jest, że część firm zatrudnionych przez Skanska SA było tzw. firmami krzakami i przepisywało tylko faktury dokładając swoją marżę? Czy prowadzono lub wdrożono w tej sprawie specjalne kontrole?

Z odpowiedzi na powyższe pytania wynika, że jest dobrze a będzie jeszcze lepiej z inwestycją, a elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim ruszy w I kwartale 2019 roku. Czy tak się stanie tym razem, czas pokaże. Szumnych zapowiedzi już było kilka w trakcie tej kadencji, gdzie obiecywano różne terminy, a argumenty były zmienne w zależności od tego jak wiał wiatr polityczny w rządzie. Miejmy nadzieję, że rządzący tym razem dotrzymają swojej deklaracji.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację nr 28071 w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa.

Warszawa, 10-01-2019

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 28071 Posła na Sejm RP, Pana Józefa Brynkusa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim, niniejszym przedstawiam stosowne informacje.

4 marca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego pn. „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010”, która ze względu na niewystarczające finansowanie, pomimo zapisanych w ustawie środków, była dwukrotnie nowelizowana. Początkowo realizacja inwestycji została przedłużona do 2013 r., a następnie do 2015 r. Do tego czasu budowa nie została jednak ukończona.

Obecny Rząd, traktując priorytetowo niedoinwestowaną przez wiele lat gospodarkę wodną w Polsce, w tym ochronę przeciwpowodziową, przeznaczył stosowne środki na dokończenie budowy zbiornika. W tym celu uchwalono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (Dz. U. z 29 czerwca 2016 r. Poz. 927). Prace niezbędne do zrealizowania budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wykonano w latach 2016 i 2017.

Ad. 1 – 3: 

Kiedy zostanie uruchomiona elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim? Proszę podać konkretny termin i nazwę firmy, która za ten proces jest odpowiedzialna?

Kto odpowiada personalnie za takie przeciąganie uruchomienia elektrowni na Jeziorze Mucharskim i jakie z tego tytułu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe?

Kiedy elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim zostanie włączona do systemu elektroenergetycznego w Polsce?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie, zrealizowano elektrownię wodną (EW) Świnna Poręba o mocy 4,61 MW z planowaną produkcją roczną ok. 16 GWh. Pomimo gotowości wszystkich trzech generatorów do rozpoczęcia produkcji energii zdecydowano, że rozruch elektrowni wodnej w Świnnej Porębie zostanie przeprowadzony w sposób niewykluczający jej udziału w przyszłych aukcjach.

Ponieważ rozpoczęcie rozruchu elektrowni związane było ściśle z uzyskaniem właściwego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku, nie było możliwości przeprowadzenia go przed rokiem 2017. Częściowe czynności rozruchowe (nie związane z wytworzeniem i wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci) podjęto bezzwłocznie po rozpoczęciu pierwszego napełniania zbiornika.

W dniu 7 września 2017 r., na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał zaświadczenie o dopuszczeniu elektrowni do udziału w aukcji. Ponieważ w roku 2017 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej dla koszyka aukcyjnego, w którym mogłaby wziąć udział elektrownia wodna Świnna Poręba nie odbyły się, jak również nie zakończone zostały prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nie zakończono czynności rozruchowych, skutkujących pierwszym wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci. Tym samym elektrownia w Świnnej Porębie nie została uruchomiona.
RZGW w Krakowie w tej sytuacji zawarł z głównym wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba, firmą Skanska S.A. aneks do umowy, na podstawie którego wykonawca zobowiązał się do dokończenia czynności rozruchowych w późniejszym terminie, po wcześniejszym zleceniu tych czynności przez RZGW Kraków. Podstawą zlecenia była prawna możliwość wykonania pełnego rozruchu, w tym pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, bez utraty możliwości sprzedaży tej energii w aukcjach.

Prezes URE, w informacji nr 48/2018, poinformował m.in. o konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wystąpiło do URE z wnioskiem o aktualizację zaświadczenia dla EW Świnna Poręba. Zaktualizowane zaświadczenie zostało wydane 21 września 2018 r.

Prezydent RP w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2018 r., poz. 1276). Wobec wątpliwości dotyczących zapisów ww. ustawy, a w szczególności art. 72a, w dniu 22 sierpnia 2018 r. URE opublikował Informację Prezesa URE nr 68/2018, z której wynika, że rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia Prezesowi URE z zachowaniem 14-dniowego terminu poprzedzającego dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej. Zgodnie z zapisami informacji energia elektryczna wytworzona w instalacji OZE ma być w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na Towarowej Giełdzie Energii lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. URE przeprowadził aukcję w dniu 19 listopada 2018 r., której zwycięzcą, zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 97/2018 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/12/2018 z dnia 27.11.2018 r. zostało ogłoszone PGW WP.

Ponadto uprzejmie informuję, że zostały już zakończone negocjacje w zakresie przeprowadzania rozruchu elektrowni z Generalnym Wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba Skanska S.A., a rozruch rozpocznie się w I kwartale 2019 r.

Ad. 4, 11:

Czy prawdą jest, że w roku 2019 zostanie obniżony poziom lustra wody (stopień piętrzenia) w Jeziorze Mucharskim i o ile metrów? Jeśli takie są plany, czy w związku z tym zaplanowano także wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego?

Kiedy rozpoczną się pracę przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: W ramach środków przewidzianych ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, w roku 2017 została przygotowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę stabilizacji osuwisk. Szacunkowa wartość kosztorysowa (na poziomie cen z 2017 r.) zabezpieczenia osuwisk Ostałowa Zagórska i Dąbrowska wynosi 14,3 mln zł, a osuwiska 1/21 Świnna Poręba wynosi 10,4 mln zł. Zabezpieczenie osuwisk planowane jest do wykonania w roku 2019 i będzie finansowane ze środków własnych PGW WP. Przed rozpoczęciem prac zabezpieczających osuwisk w m. Ostałowa Zagórska i Dąbrowska niezbędne jest obniżenie poziomu piętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej umożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych, tj. około 295 m n.p.m.

Ad. 5.

Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Uprzejmie informuję, iż w roku 2019 nie planuje się oczyszczania dna Jeziora Mucharskiego z wykorzystaniem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad. 6.

Kiedy Gminy Stryszów i Mucharz będą mogły podpisać umowy na dzierżawę terenów wokół zbiornika?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Udostępnienie gruntów przyległych do zbiornika w Świnnej Porębie na rzecz Gminy Mucharz i Stryszów reguluje art. 264 ustawy Prawo wodne, w związku z art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tej sprawie przepisy zobowiązują PGW WP do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na rozporządzanie mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Po uzupełnieniu wniosku przez RZGW w Krakowie, postępowanie w tej sprawie będzie dalej procedowane.

Ad. 7.

Czy PGW Wody Polskie wypłaci w roku 2019 należne środki z tytułu zaległości podatkowych gminom Mucharz i Stryszów? Jakie to są kwoty i co jest powodem niepłacenia w terminie zobowiązań podatkowych wspomnianym gminom od co najmniej 5 lat przez RZGW a obecnie PGW Wody Polskie? Kto i kiedy podjął taką decyzję?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. (znak: FN.3120.369.2018) Wójt Gminy Mucharz wezwał PGW WP RZGW w Krakowie do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 poprzez zwiększenie podstawy opodatkowania gruntów położonych poza granicami zbiornika wodnego Świnna Poręba, w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia. Według stanowiska przedstawionego przez wójta, korekta podatkowa winna dotyczyć gruntów o łącznej powierzchni 45,1733 ha (tj. ok. 250 działek).

W celu ustalenia zasadności naliczenia podatku PGW WP RZGW w Krakowie stanęło przed koniecznością sprawdzenia każdej działki i dokonania szczegółowych analiz. Biorąc pod uwagę duży zakres prac, związanych z ustaleniem położenia działek PGW WP RZGW w Krakowie wystąpiło do wójta w dniu 8 listopada 2018 r. o przedłużenie terminu skorygowania deklaracji do dnia 17 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi na powyższą prośbę, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 (znak: FN.3120.369.2018) Wójt Gminy Mucharz wyznaczył nowy termin do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 do dnia 30 listopada 2018 r. Z analizy materiałów geodezyjnych oraz doku