20 ministrów oświaty w ciągu 25 lat! Uzdrowić trzeba całe państwo, oświatę szczególnie. Poniżej nasze propozycje reformy polskiej oświaty. Nauczycieli prosimy o zgłaszanie swoich postulatów. Obecni posłowie na pewno się nad nimi pochylą.

Zmiany na 2016 rok

 1. Działania pozytywne: powrót sześciolatków do przedszkola,
 2. Należy zapewnić trzylatkom miejsce w przedszkolu,
 3. Należy opracować nową podstawę programową dla sześciolatków i klas I-III szkoły podstawowej lub zatwierdzić podstawę programową opracowaną przez zespół twórczych nauczycieli pod kierunkiem Doroty Dziamskiej, edukatora, eksperta MEN, twórcy systemu Edukacja Przez Ruch, którzy znają pedagogikę prof. Ryszarda Więckowskiego, specjalisty od nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, twórcy pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej.

Co się stało z tą podstawą?

Czy eksperci pracowali z tym dokumentem?

Czy naukowcy z Komitetu Badań Pedagogicznych PAN doprecyzowali projekt i dali mu rekomendację, aby zawiesić na stronie MEN?

 1. Minister Anna Zalewska powołała grupę ekspertów dobrych zmian, nauczycieli z całej Polski. Nie odbyło się żadne spotkanie z ekspertami, więc na jakiej podstawie na stronie MEN została zamieszczona podstawa programowa opracowana przez minister Katarzynę Hall, niedostosowana dla potrzeb sześciolatków, z bledami merytorycznymi,
 2. MEN powinien w najbliższym czasie zwołać spotkanie ekspertów i przedstawić propozycję nowej podstawy programowej dla sześciolatków w przedszkolu, bowiem do września zostało 5 miesięcy.
 3. W przedszkolu należy pracować z dziećmi metodami aktywizującymi – nauka przez zabawę, ruch, dramę,
 4. Należy wybrać z profesjonalnego wydawnictwa dobry podręcznik dla  sześciolatków
 5. Zlikwidować podręczniki dla trzylatków, czterolatków
 6. Zwrócić uwagę na ćwiczenie dykcji w przedszkolu.

Zmiany w 2016 roku i w latach 2016-2018

Propozycja koniecznych zmian w całym systemie edukacji  w zakresie:

 • Podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III i IV etapie kształcenia,
 • Metodyki pracy z uczniami
 • Egzaminów zewnętrznych
 • Kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
 • Oceniania,
 • Nadzoru pedagogicznego,
 • Awansu nauczycieli
 1. Postulaty w sprawie zmian podstawy programowej
 1. Po okresie wdrażania podstawy programowej od przedszkola do matury przeprowadzenie badań w celu uzyskania informacji o osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności ponadpodstawowych i dokonanie zmian w podstawie programowej;
 1. Opracowanie systemu implementacji podstawy programowej, badania realizacji zadań wynikających z podstawy programowej, badania osiągnięć uczniów w zakresie efektów kształcenia objętych podstawą, w tym celu konieczne jest przeszkolenie pracowników nadzoru pedagogicznego;
 1. Dokonanie niezbędnych zmian w podstawie programowej, z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej, np. języka polskiego, historii, sztuki; matematyki, fizyki, chemii;
 1. Stwierdza się brak umiejętności uczniów w zakresie mówienia poprawną polszczyzną, interpretacji tekstów literackich i innych tekstów kultury, analizowania, wnioskowania – świadczą o tym wyniki sprawdzianu i egzaminów, badania IBE, opinia publiczna. To wynika z braku dobrej podstawy programowej i uczenia pod egzamin;
 1. Ponadto uczniowie osiągają słabe wyniki egzaminu maturalnego z matematyki i innych przedmiotów.
 1. Postulaty w sprawie zmian metodyki pracy z uczniami
 • szkołach na wszystkich etapach kształcenia dominują metody podające. Szkoła nie przygotowuje uczniów do mówienia, słuchania, krytycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania zadań, pracy twórczej,
 • Należy przygotować i zachęcić nauczycieli do stosowania aktywizujących metod nauczania; nauczyciele mają stwarzać warunki uczniom do twórczej samodzielnej pracy indywidualnej i zbiorowej
 • Z doświadczenia wiemy, że jest to możliwe i będzie skuteczne po głębokim przemyśleniu formuły egzaminów zewnętrznych, bowiem obecna formuła zmusza nauczycieli do przekazywania wiedzy, nauki definicji i formułek,

III. Postulaty w sprawie zmian w zakresie egzaminów zewnętrznych

 • Konieczne zmiany formuły egzaminów zewnętrznych.
 1. Likwidacja sprawdzianu po klasie szóstej
 2. Kategoryczny zakaz wprowadzania do klas I-III testów i sprawdzianów przygotowywanych przez wydawnictwa. Pedagogika wczesnoszkolna mówi o tym, że w klasach I-III tylko nauczyciel uczący może przygotować sprawdzian obejmujący ten zakres umiejętności i wiedzy, których nauczył. W klasie III może pojawić się sprawdzian osiągnięć;
 3. Likwidacja w szkołach testomanii, która spowodowała, wielu młodych ludzi od kilku pokoleń ,,myśli akapitami”, nie potrafi sformułować wniosku, analizować, przekształcać tekstu, nie potrafi czytać na trzech poziomach rozumienia tekstu, nie potrafi słuchać uważnie.
 4. Wiadomo, że jakość egzaminów decyduje o sposobie nauczania, dlatego egzaminy mają sprawdzać umiejętności ponadprzedmiotowe oraz niezbędną wiedzę;
 5. Kategorycznie należy zlikwidować w testach egzaminacyjnych zadania wielokrotnego wyboru.
 1. Postulaty w sprawie zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
 1. Kształcenie
 • Zmiany programu kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach. Obecnie uczelnie przygotowują specjalistów przedmiotu ale nie nauczycieli,
 • Zorganizowanie z prawdziwego zdarzenia szkół ćwiczeń, w których każdy student pedagogiki będzie odbywał nauczycielską praktykę,
 • Opracowanie nowych standardów kształcenia nauczycieli
 • Na każdej uczelni w Polsce kształcących nauczycieli obowiązkowo należy wprowadzić przedmiot Ocenianie oraz Planowanie strategii uczenia (w oparciu o podstawę programową i programy nauczania )  
 1. Doskonalenie nauczycieli
 • W Polsce brak systemu doskonalenia nauczycieli. Należy określić priorytety, dzięki którym nauczyciel będzie zdobywał nową praktyczną wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie metodyki nauczania, psychologii rozwojowej ucznia, języka ojczystego
 • Doskonalenie powinno być systematyczne, systemowe, obowiązkowe, nawet dla nauczycieli dyplomowanych,
 • Doskonalenie powinno być bliżej nauczyciela; WDN, miejskie, powiatowe, wojewódzkie ośrodki doskonalenia,
 1. Status nauczyciela dyplomowanego powinni otrzymywać nauczyciele najlepsi,
  z określonym dorobkiem i uznanymi sukcesami. Awans nie może być sposobem na podwyższenie nauczycielowi pensji. Ten sposób awansu nie spełnił oczekiwań twórców rozporządzenia. Trzeba się z niego wycofać.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne

Wprowadzenie oceniania kształtującego we wszystkich szkołach, w nauczaniu systematycznym począwszy od klasy czwartej na wszystkich etapach edukacyjnych (obligatoryjnie). Uczeń ma prawo wiedzieć, co już umie, czego nie umie, w jaki sposób może uzupełnić wiedzę i umiejętności,

Wprowadzenie oceniania o charakterze formacyjnym w nauczaniu początkowym wspierające rozumowanie dziecka, wynikające z oczekiwań poznawczych.

Zmodyfikowanie oceny opisowej. Uzupełnienie oceny cyfrowej oceną opisową. Ocena opisowa powinna zawierać informację zwrotną dla ucznia –  czego się nauczył  oraz wskazówki do dalszej pracy,

Należy zlikwidować nadmiar sprawdzianów i testów, ponieważ jest to jeden z elementów oceny. Większą uwagę należy zwrócić na odpowiedź ustną ucznia, na jego postawę, na ocenę pracy grupowej.

Należy eliminować oceny punktowe, które doprowadziły do niezdrowej rywalizacji wśród uczniów, rankingów, utrudniają podejmowanie współpracy, wprowadzają niesprzyjającą atmosferę pracy w zespole klasowym, eliminują naukę wartości i rozwój osobowości dzieci i młodzieży,

Uczniowie wybierają rozwiązania najprostsze, typowe, boją się porażki przy poszukiwaniu rozwiązań twórczych, nietypowych.

Obniża się poczucie własnej wartości u ucznia, przekonanie o braku talentu w danej dziedzinie, a tym samym zniechęca się  ucznia do podejmowania wysiłku i doskonalenia się

Uczenie się dla ocen, a nie dla zdobywania wiedzy i umiejętności w konsekwencji prowadzi do utraty wrodzonej ciekawości świata.

 1. Postulaty w zakresie zmian w nadzorze pedagogicznym
 • Od 1999 roku obserwujemy zmiany w nadzorze pedagogicznym, które nie dają pożądanych rezultatów. Uczniowie nie są uczeni lepiej, obniża się poziom nauczania.
 • Obecna ewaluacja jest działaniem pozorowanym, sprzyja inwigilacji młodzieży.

VII. Postulaty w zakresie zmian w awansie zawodowym nauczycieli

 • Obecna formuła awansu zawodowego przekształciła się w sposób podnoszenia poborów nauczycielom. Wypaczyła pojęcie awansu, niejednokrotnie doprowadziła do niepożądanych zachowań awansujących nauczycieli, a nawet do demoralizacji. Należy wrócić do sprawdzonych sposobów i formuły, która pozwoli nauczycielom rozwijać swoje talenty, pracować twórczo, a pracę z dziećmi  traktować jak misję.

VIII. Postulaty dotyczące rejestracji podręczników i programów szkolnych

 • Po opracowaniu koncepcji programu i podręcznika Autor  powinien obronić koncepcję w formie egzaminu przypominającego obronę doktoratu, po wcześniejszej recenzji rzeczoznawców.
 • Włączenie egzaminu do możliwości osiągania stopni naukowych w zakresie pedagogiki.
 1. Postulaty inne
 • Nie należy likwidować gimnazjum, bowiem  żadne zmiany strukturalne nie zmienią poziomu polskiej szkoły. Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie nowego systemu zmian wewnątrzszkolnych:
 • Dobre wychowanie,
 • Skuteczne rzetelne nauczanie,
 • Dobre programy nauczania zatwierdzane przez MEN,
 • Dobrze opracowane podręczniki z niezbędną i rzetelna wiedzą, szczególnie podręczniki historii, opracowane przez profesjonalne wydawnictwa, ale recenzowane przez sprawdzonych rzeczoznawców
 • systemowe, tematyczne o dobrej jakości kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
 • Dobrze opracowane i wdrażane programy wychowawcze i profilaktyki,
 • Likwidacja biurokracji,
 • Mniej ustaw i rozporządzeń, które zmieniają się w szybkim tempie tak jak ministrowie
 • Autonomia szkół; więcej zaufania do nauczycieli i dyrektorów szkół, przy jednoczesnym dobrze opracowanym systemie kontroli przede wszystkim pracy z uczniem przez profesjonalnych metodyków praktyków.

 

Nauczycieli, którzy codziennie zmagają się z trudami pracy w szkole, prosimy o zgłaszanie swoich postulatów, których nie uwzględniliśmy. Posłowie Komisji Oświaty czekają na Państwa uwagi.