Prokurator Regionalny Marek Woźniak z Krakowa stał się niekwestionowanym orędownikiem peerelowskiego, komunistycznego reżimu. I z uporem godnym lepszej sprawy walczy jak lew, żeby ukryć przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niektórych swoich kolegów w prokuratorskich togach i czerwonych żabotach. Historię tej „misji” pana prokuratora regionalnego opisałem w licznych artykułach na tym portalu, zob. http://gorliceiokolice.eu/tag/marek-wozniak/. Prokuratora Marka Woźniaka nie zraził ostatnio nawet wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wydany 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt IISA Kr 1261/17, stwierdzający, że przynależność funkcjonariuszy publicznych w czerwonych żabotach do nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie może być uznawana za prywatną sferę prokuratorskiego życia i ukrywana przed społeczeństwem.
Prokurator Marek Woźniak, co nawet udało mi się przewidzieć, zob. http://gorliceiokolice.eu/2018/02/prokuratorzy-z-przeszloscia-w-polskiej-zjednoczonej-partii-robotniczej-wystap/, natychmiast „wysmażył” skargę kasacyjną w tej sprawie do NSA. Kto wie? Może uda się panu prokuratorowi ostatecznie uchylić niekorzystny wyrok WSA w Krakowie, jak trafi na rozgrzanego do – nomen omen – czerwoności sędziego kasacyjnego w Warszawie. Kto wie? Na razie nie będę zbyt długo rozwodził się nad skargą kasacyjną prokuratora Marka Wożniaka. Zwrócę może tylko uwagę na dwie, jak uważam, bardzo ważne kwestie, wynikające wprost ze skargi kasacyjnej.
Pierwsza z nich pochodzi jakby wprost z kabaretowej rzeczywistości, którą stara się  okiełznać prokurator Marek Woźniak. Na stronie nr 4 skargi kasacyjnej, wspominając, że w epoce realnego socjalizmu w Polsce, prokuratorzy informacje o swojej przynależności partyjnej składali w rubrykach kwestionariusza, stanowiącego w ówczesnym czasie tzw. druk (formularz) użytku wewnętrznego, napisał:
Tym samym, nawet w okresie PRL-u dane o przynależności partyjnej prokuratorów – przynajmniej w rozumieniu prawnym – nie podlegały udostępnieniu.
No cóż wypada prokuratorowi Woźniakowi pogratulować. Bo wygląda na to, że mentalnie pan prokurator Woźniak nie wygrzebał się jeszcze z PRL-u. Z faktu, że w PRL-u „tajne przez poufne” stanowiło prymat nad „jawne i powszechnie dostępne”, prokurator Woźniak wywodzi argument, że i teraz należy tej zasadzie hołdować. Furda uniwersalne zasady wolności i jawności życia publicznego… Najważniejsze, że jeśli w PRL-u coś było tajne, to musimy się nadal tej zasady trzymać. Bezwarunkowo!
Powyższa konstatacja pochodzi, jak uważam, z teatru groteski i absurdu. Ale stanowi symboliczny wyróżnik świadomości elit polskiego wymiaru sprawiedliwości, na której została zbudowana III RP. Termin „specjalna kasta” nie dotyczy bowiem tylko środowiska sędziowskiego. Nie wahałbym się postawić tezy, że grzechy polskiej prokuratury, „wypracowane” i utrwalone właśnie w PRL-u, nie zostały nie tylko rozliczone po tzw. przemianie ustrojowej, ale wręcz przeciwnie, ciągle służyły budowaniu państwa oligarchicznego i skorumpowanego w najgorszym wydaniu. Czy można się zatem dziwić, że taki niewinny wniosek, jak ten dotyczący ujawnienia przynależności do PZPR funkcjonariuszy publicznych w czerwonych żabotach, spowodował, że potężny Prokurator Regionalny z Krakowa wdał się w „pojedynek” z kimś tak mało wpływowym i znaczącym jak jakiś pismak z Wilczysk w powiecie gorlickim?
I kwestia numer dwa! Bo właśnie o wilku mowa, tzn. o tzw. funkcjonariuszu publicznym. W skardze kasacyjnej prokuratora Marka Woźniaka nie ma o NIM ani słowa. Pomimo powołania się w uzasadnieniu na rozliczne akty prawne, których zapisy mają niechybnie zaświadczyć, że w sporze z Maciejem Rysiewiczem to właśnie prokurator Marek Woźniak ma rację. Prokurator Regionalny z Krakowa nie chce dostrzec tej „subtelnej” różnicy, która oddziela zwykłego zjadacza chleba od prokuratora, który jest funkcjonariuszem publicznym i w tym przypadku, co stwierdził jednoznacznie WSA w Krakowie, sfera prywatna życiorysu prokuratorów/funkcjonariuszy publicznych zostaje drastycznie okrojona. Należałeś w PRL-u do PZPR prokuratorze/funkcjonariuszu publiczny i czerpałeś z tego tytułu korzyści, na przykład dotyczące awansów w strukturach prokuratury, to wypadałoby się teraz z tego wyspowiadać. Nie ma znaczenia, że dzisiaj musisz być apolitycznym prokuratorem i zakazano ci z mocy prawa zapisać się, na przykład do Platformy Obywatelskiej. Współczesna zasad apolityczności prokuratorów z przeszłością w PZPR nie ma nic wspólnego. Ta karkołomna logika, którą afirmuje prokurator Woźniak, została zdewastowana całkowicie przez WSA w Krakowie. Czy w NSA będzie podobnie?
Z dziennikarskiego i historycznego obowiązku przedstawiam poniżej – bez skreśleń – skargę kasacyjną Prokuratora Regionalnego, który, na co także warto zwrócić uwagę, trwoni publiczne pieniądze w sporze dość błahym i niewartym – wydawałoby się –  zachodu. Bo jakie to ma w gruncie rzeczy znaczenie czy prokurator Tadeusz Cebo z Gorlic należał do PZPR, czy nie należał? Coś musi być jednak na rzeczy skoro Prokurator Regionalny zaprzęga „w obronie socjalizmu” cały swój prokuratorski aparat i autorytet. Po lekturze skargi kasacyjnej dociekliwi Czytelnicy będą mogli zapoznać się z wyciągiem z przepisów, na które powołał się prokurator Marek Woźniak. To tak dla ułatwienia lektury…

Art. 183d. KP

Prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 1.  2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 5. inf. publ.

Ograniczenia prawa do informacji publicznej

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 97. Prawo o prokuraturze

Ograniczenia działalności pozazawodowej prokuratora

 • 1. W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej.

Art. 27. Przetwarzanie niektórych kategorii danych

Dz.U.2016.0.922 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:
  1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony;
  3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora;
  4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych;
  5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem;
  6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie;
  7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;
  8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą;
  9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały
  przetworzone;
  10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Art. 47. Zasada ochrony życia prywatnego

 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 7. Konst.

Zasady działania organów państwa

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 173. § 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 174. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

Art. 176. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawierać:

1) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części;

3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.