W związku z naszą interwencją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zgłosił popełnienie wykroczenia do organów ścigania w związku z przycinką drzew w Parku Niepodległości w Błaszkach, skutkującym naruszeniem zakazów obowiązujących względem gawronów objętych ochroną częściową tj. niszczenia siedlisk, będących obszarem rozrodu i wychowu młodych,niszczenia gniazd, umyślnego płoszenia i niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
Urząd Miasta w Błaszkach nie uzyskał w 2019 roku, zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na odstępstwa od zakazów w stosunku do gawronów bytujących w Parku Niepodległości w zakresie niszczenia ich siedlisk i gniazd lub samego płoszenia i niepokojenia– wyjaśnia  Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) „kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochrona gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Nie wiadomo dlaczego Burmistrz Błaszek Piotr Świderski nie wystąpił o stosowne zezwolenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. W rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest przecież wskazany okres od 16 października do końca lutego, kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda gawronów. Przepis ten nie zwalnia jednak z konieczności uzyskania zezwolenia na odstępstwa od innych zakazów np. zakazu niszczenia siedlisk, który obowiązuje przez cały okres, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że gawrony powrócą do miejsca rozrodu.
Jak czytamy w zgłoszeniu do organów ścigania – przycinanie drzew spowodowało zniszczenie gniazda gawronów, a jednocześnie, wskutek usunięcia części korony -mogło uniemożliwić ptakom powrót do dotychczasowego miejsca ich rozrodu.