Trybunał Konstytucyjny, a właściwie tow. Rzepliński oświadczył dzisiaj że Konstytucja RP jest niezgodna z Konstytucją – z taką jak ją on sam czyta. Podpieranie się Preambułą żeby wykazać nieistniejące problemy – to już jest dno. A może coś blisko dna, bo nie wiadomo na co jeszcze towarzyszy stać … .

A tak naprawdę po co nam Trybunał Konstytucyjny?
O prawie karnym, administracyjnym, a przede wszystkim gospodarczym trzeba mieć dużą wiedzę ze względu na ich obszerność, wielowątkowość a zwłaszcza na różnorodność zdarzeń gdy trzeba je stosować. Wtedy potrzebni są prawnicy o wielu specjalnościach i z dużym doświadczeniem, by wiedzą swoją służyć obywatelom. Wyżej wymienione prawa tworzone były przez specjalistów teoretyków i praktyków wielu dziedzin, a trwało to przez dziesięciolecia a nawet i setki lat drogą ewolucji, która z natury rzeczy nigdy się nie zatrzyma.

Konstytucja RP to prawo szczególne.
Rozpoczyna się Preambułą, czyli wstępem – myślą przewodnią. Następnie w XIII Rozdziałach i 243 Artykułach opisana jest Rzeczpospolita Polska, jej struktury, instytucje i sposób działania. A wszystko to zmieściło sie na 52 stronach.

Język jakiego użyto do spisania tego prawa, jest i powinien być zrozumiały dla każdego obywatela, który posiadł wiedzę na poziomie podstawowym, ponieważ to tylko on swoim głosem ma prawo go uchwalić. Każdy obywatel również ma prawo i obowiązek znać tekst tej ustawy zasadniczej, by móc ją stosować bezpośrednio, lub by mieć możliwość oceny, czy wybrani przez niego przedstawiciele w swoich działaniach stosują się do niej, czy też ją łamią.

Dlatego oświadczam.
Panie Rzepliński i Pana współpracownicy w Trybunale Konstytucyjnym. Łamiecie prawo, łamiecie Konstytucję RP. Wobec tego że niemożliwe jest skuteczne i zgodne z prawem osądzenie was, żądam natychmiastowej Waszej dymisji.

Do Sejmu i Prezydenta RP. ….. Wobec obecnego braku możliwości dokonania zmian w Konstytucji RP, Wnoszę o takie wypełnienie ustawą Art. 197 RP , by Trybunał Konstytucyjny pełnił rolę opiniodawczą i doradczą. Ocenę czy rzeczywiście wszystkie organy ustawodawcze i wykonawcze Państwa przestrzegają Konstytucji, pozostawić należy należy Suwerenowi w cyklicznie odbywających się wyborach i referendach.

Autor: Mirosław Władysław Kasprzak