Dziennikarze portalu Pressmania.pl dotarli do pisma, jakie parlamentarzysta Kukiz’15 skierował do przewodniczącego Rady Miasta Wadowice Józefa Cholewki. Poseł pyta w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o pismo, jakie skierowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL do Rady Miasta ws dokapitalizowania spółki z udziałem gminy. Jak wynika z treści pytań poseł Brynkus jest zaniepokojony próbą „wyrwania” z budżetu gminy 4 mln. zł celem dofinansowania prywatnego podmiotu, w którym gmina Wadowice jest mniejszościowym udziałowcem. Może to działanie zostać uznane przez prokuraturę za celowe żerowanie na majątku gminnym? Jeśli tak, to organy ścigania zajmą się tą sprawą i pociągną do odpowiedzialności karnej Burmistrza Wadowic i wiceprezesa spółki EMPOL, który reprezentuje w spółce interes gminy?

Wadowice 2016. 05. 08

 

 

Szanowny Pan Józef Cholewka

Przewodniczący Rada Miasta Wadowice

 

 

Szanowny Panie

            W związku z pismem skierowanym do Rady Gminy Wadowice (czy rzeczywiście taki organ istnieje???) przez  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL datowanym na 21 kwietnia 2016 zadaję w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej następujące pytania:

  1. Czy Rada Miasta Wadowice podejmę uchwałę umożliwiającą dofinansowanie prywatnego podmiotu, jakim jest wymienione w piśmie przedsiębiorstwo?
  2. Czy kiedykolwiek Rada Miasta Wadowice, albo jej jakikolwiek organ – np. Komisja Rewizyjna, kontrolowały, jako mniejszościowy udziałowiec tejże spółki, działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w kwestiach finansowych, organizacyjnych i innych? Proszę przedstawić szczegółową odpowiedź na to pytanie, dołączając skany dokumentów kontroli.
  3. Od kiedy wiadomo jest organom Rady Miasta Wadowice o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku? Czy wyniki te były przedmiotem jakichkolwiek obrad Rady Miasta Gminy Wadowice lub jej organów?
  4. Czy burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, jako przedstawicie Miasta Wadowice, kiedykolwiek i jeśli tak, to w jakiej formie informował Radę Miasta Wadowice lub jej którykolwiek organ o wynikach kontroli spółki przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku, o zaleceniach pokontrolnych oraz o konieczności dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, przez Gminę Wadowice?
  5. Czy w budżecie miasta zostały przewidziane środki na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie w październiku 2015 roku?
  6. Czy Rada Miasta Wadowice wie o jakichkolwiek działaniach burmistrza Wadowic lub władz Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni – Prezesa i Wiceprezesa – mających na celu zwiększenie obszaru wysypiska śmieci w Choczni, np. mających na celu zakup nieruchomości w otulinie wysypiska?
  7. Czy Rada Miasta Wadowice zna konsekwencje niedokapitalizowania spółki EKO?
  8. I niejako tak przy okazji zwracam się z pytaniem, czy: Radzie Miasta Wadowice znane są działania Urzędu Miasta w Wadowicach dotyczące usunięcia nielegalnego wysypiska śmieci na ulicy Polnej w Wadowicach? Proszę je przedstawić. Oraz czy Rada Miasta Wadowice lub jej jakikolwiek organ wystąpiły z kontrolą tych działań, zwłaszcza tych, które są związane z ustaleniem kto zgromadził nielegalnie w tym miejscu śmieci, a także w jaki sposób Urząd Miasta Wadowice odzyska środki, które wydatkował/wydatkuje na usunięcie tegoż wysypiska śmieci, utylizacji tych śmieci na wysypisku w Choczni i wszystkich innych z tym związanych?

Z poważaniem

dr hab. Józef Brynkus, poseł RP