Jedną z idei przyświecających posłowi Józefowi Brynkusowi wybranemu w Okręgu nr 12 z listy ruchu Kukiz’15 jest zasada stałego kontaktu z wyborcami. Pragnie on, w miarę swoich możliwości czasowych, regularnie spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscowościach pięciu powiatów tworzących okręg wyborczy: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego suskiego i wadowickiego. Kolejne, trzecie już spotkanie z wyborcami miało miejsce w piątek 22 kwietnia br. w Suchej Beskidzkiej.

Do sali przy karczmie Rzym przybyło prawie dwadzieścia osób, nie tylko z Suchej. Józef Brynkus krótko omówił swoją aktywność w komisjach i zespołach poselskich. Niektórzy uczestnicy spotkania pytali o sens dokonywanych przez władze rządowe zmian personalnych, zwłaszcza w policji czy wojsku. Poseł wskazał, że wiele z nich jest uzasadnionych, gdyż standardy polityki kadrowej w tych resortach nie zawsze były właściwe. Także próby utworzenia tzw. korpusu służby cywilnej, kadry bezpartyjnych wysoko wykwalifikowanych urzędników służących państwu a nie poszczególnym układom rządzącym okazały się fikcją. Machinacje legislacyjne i decyzje personalne dokonane przez SLD a później PO i PSL doprowadziły do umowności i pozorności tego tworu. Duże emocje wśród zebranych wzbudziło pytanie, czy poseł uczestniczył w głosowaniu nad kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy wyciągnął kartę? J. Brynkus stwierdził, że obowiązkiem posła, który jest na sali, jest udział w głosowaniu, bowiem nie głosując poświadcza nieprawdę, co jest przestępstwem. Dlatego nie wyciągnął karty i uczestniczył w głosowaniu.

Mieszkańcy regionu zainteresowani byli m.in. realną perspektywą zakończenia budowy zbiornika wodnego na Skawie w Świnnej Porębie. Temat ten jest bliski posłowi, który niejako pilotuje go jako członek sejmowej Komisji Ochrony  Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Poselskim osiągnięciem pierwszego półrocza parlamentarnej działalności Józefa Brynkusa jest doprowadzenie – poprzez stałe monitowanie rządu i sejmowej komisji – do przygotowania przez rząd ustawy umożliwiającej dokończenie tej trwającej prawie 40 lat budowy w latach 2016-17. Zwrócono także uwagę na konieczność rozliczenia zarówno głównego inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – jak i głównego wykonawcy inwestycji i podwykonawców z błędnych decyzji i działań, które wpłynęły na zwiększanie kosztów i opóźniły zakończenie budowy.

Pytano także o ograniczenie prawa własności i drastyczne kary za wycinkę drzew na prywatnych nieruchomościach. Dyskutowano o gospodarce odpadami oraz na temat obniżenia tzw. niskiej emisji i o programie ochrony powietrza. Poseł sprostował m.in. dezinformację części mediów dotyczącą środków przeznaczonych na wynikające z sądowej ugody zadośćuczynienie z powodu nie wywiązania się rządu PO-PSL ze zobowiązań wobec projektu geotermii toruńskiej. Media przychylnej tej opcji politycznej podały, że pieniądze na zgodne z ugodą zadośćuczynienie „zabrano” władzom województwa małopolskiego z programu związanego z ochroną środowiska. W rzeczywistości jednak środki na pokrycie procesowych żądań fundacji toruńskiej były zabezpieczone na koncie resortu środowiska od co najmniej czterech lat, zaś zmniejszenie funduszy na projekty z zakresu ochrony środowiska w Małopolsce wynikło w roku bieżącym z niewłaściwego ich rozplanowania i przeznaczenia.

Przedstawiciele związków zawodowych działających w PKP zaprosili posła na spotkanie, chcąc przedstawić uwarunkowania funkcjonowania transportu publicznego, zwłaszcza osobowego, w Małopolsce i nierówność szans konkurencji przewozów kolejowych z busami. Zarzucili, że winę za tę nierówność w regionie ponoszą władze, zwłaszcza Urząd Marszałkowski, który preferuje komunikację busową i zaniedbał rozwój kolei.

Kolejnymi zagadnieniami podniesionymi przez mieszkańców powiatu była skala marnotrawstwa przy budowach dróg powiatowych czy gminnych. Obecne ustawodawstwo zdaniem wielu mieszkańców niewystarczająco zapobiega zagrożeniom korupcyjnym.

Następne spotkanie w Brzeszczach w poniedziałek 25 kwietnia 2016 roku,  o godz. 17.00.

(mic)