A jednak moje działanie w sprawie Świnnej Poręby przyniosło i przyniesie dalszy pozytywny efekt. Jak wiadomo PO/PSL chciało zdyskontować medialnie budowę zbiornika w Świnnej Porębie. Urządziło hucpę/farsę w okresie kampanii wyborczej 2015 roku, by nabić popularność lokalnym politykom startującym z ich list. Zaprotestowaliśmy przeciwko oszukiwaniu społeczeństwa, wspólnie z Adą Karcz-Zielińską, jako kandydaci KWW Kukiz. I choć wielu wręcz pukało się w głowę, że robimy to tylko dla własnej popularności, to okazuje się, że nasz protest zaczyna przynosić efekty.

Już jako poseł Kukiz’15 wypowiedziałem się najpierw na ten temat podczas expose Pani Premier Beaty Szydło. Zadałem pytanie w tej sprawie i choć nie uzyskałem do tej pory na nie odpowiedzi, to dalej drążyłem temat. Kolejny raz na sali plenarnej Sejmu mówiłem o tym przy okazji debaty o budżecie. Zaproponowałem też poprawki do budżetu, wskazując z jakich środków mogłoby być wykorzystane na dokończenie budowy zbiornika w Świnnej Porębie. Poprawki zostały odrzucone przez większość sejmową.

Równocześnie zgłosiłem się do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, aby zająć się przede wszystkim tą sprawą. A także innymi palącymi problemami z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych w Polsce i ich ochroną. Gdy rozpoczęliśmy procedowanie w Komisji nikt nie podniósł sprawy dokończenia zbiornika w Świnnej Porębie. Jak ktoś nie wierzy wystarczy, że przeglądnie transmisje z posiedzenia Komisji. Podniesienie problemu przeze mnie spotkało się z wyraźną niechęcią, a co najmniej obojętnością ze strony pozostałych członków Komisji. W niektórych przypadkach wynikało to z naturalnej niewiedzy posłów w tym zakresie. Sam wprowadziłem do porządku obrad Komisji ten temat. I choć nie znalazł on uznania w oczach Prezydium Komisji, które potraktowało go jako temat zastępczy, to jednak widać, że został on zauważony.

Postanowiłem wtedy mocno upublicznić sprawę. Napisałem listy w tej sprawie do wielu instytucji państwowych i samorządowych, Zorganizowałem 25 stycznia 2016 roku konferencję w Wadowicach. W całej Polsce ją zauważono i otrzymałem mnóstwo zapytań z różnych mediów specjalistycznych i ogólnych na ten temat (ostatnio pisano w Newsweeku). Wypowiadałem się w tej sprawie w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Jako pierwszy pozytywnie zareagował minister Mariusz Gajda z Ministerstwa Środowiska, potem wojewoda małopolski Józef Pilch, a także bardzo wpływowa posłanka w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i równocześnie jej wiceprzewodnicząca Anna Paluch. Obiecała, że sprawę będzie forsowała i jak widać dotrzymała słowa. To niewątpliwie za jej wsparciem przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Sejmu (27-29 kwietnia 2016 roku) projekt ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. O czym w dalszej części artykułu.

Moje zaangażowanie w dokończenie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba spotkało się z życzliwą reakcją mieszkańców, którzy stale przychodzą do mnie w tej sprawie do biura poselskiego w Wadowicach. Mogę wręcz stwierdzić, że to moje zainteresowanie sprawą zbiornika w Świnnej Porębie i jego efekty wywołują pewną zazdrość wśród moich wyborców z innych powiatów okręgu nr 12, którzy często na spotkaniach wyborczych pytają mnie wprost co dla nich zrobiłem. Mogę tylko tyle stwierdzić, że robię to dla nich. Bo korzystać ze zbiornika będą wszyscy. Poza tym z pewnością są sprawy dla nich bezpośrednio bliższe, którymi zajmę się niebawem, choćby sprawą zjazdu z A-4 w kierunku Chrzanowa, budową drogi z tej autostrady w kierunku Suchej Beskidzkiej, a także sprawą renegocjacji umowy dotyczącej wykorzystania autostrady A-4 przez Stalexport.

O czym mówi projekt ustawy. Zakłada zasady dokończenia budowy – w tym przeznaczenie środków na tak ważne dla mieszkańców lokalnych przebudowę dróg (ponad 20 mln zł) i stabilizację osuwisk. (prawie 26 mln zł). Niestety słabością projektu ustawy jest to, że przewiduje ona dokończenie budowy dopiero w 2017 roku. Jednak zdecydowana większość zadań zostanie zrealizowana już w 2016 roku. Projekt ustawy przewiduje źródła finansowania stabilizacji osuwisk, a odpowiedzialność wg niej za dokończenie budowy zbiornika przejmuje minister właściwy ds. gospodarki wodnej, który ma przedstawić Premierowi oraz Sejmowi informację na temat stanu wykonania zadań w określonym w ustawie terminie.

Proszę liczyć na moje dalsze wsparcie, ale też mieć świadomość, że sprawę tę będę pilotował do jej pełnego zakończenia. Także w tych obszarach, których nie dotyczy projekt specjalnej ustawy o dokończeniu budowy zbiornika w Świnnej Porębie. Przede wszystkim rozliczenia licznych nieprawidłowości przy jej dotychczasowej budowie, a także zobowiązań, które podjęły instytucje państwowe wobec mieszkańców i samorządów terytorialnych. Przyglądnę się także gospodarce obszarami wokół zbiornika, czy przypadkiem nie były, nie są i nie będą przedmiotem uwłaszczenia się kogokolwiek na nich. Należy się też przyglądnąć sprawie wywozu ziemi z dna zbiornika i innych materiałów pozyskanych w trakcie jego pogłębiania i niwelowania.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Fot. Mariusz Czarnecki/portal glosgminny.pl