Jak ustaliliśmy prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, członek Platformy Obywatelskiej, zrealizował z pieniędzy samorządowych kampanię billboardową, która ma uderzać w rząd PiS. Na czarno-białych tablicach napisano: „Tworząc wadliwe prawo RZĄD PIS POZBAWIŁ miasto OŚWIĘCIM 11 MILIONÓW ZŁOTYCH!”. Akcja nie uszła uwadze radnych PiS z Oświęcimia. Waldemar Łoziński i Jakub Przewoźnik zawiadomili Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, a ta podjęła działania i zapowiedziała kontrolę. – „(…) Nie jest dopuszczalne wydatkowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego środków finansowych na działania niezwiązane z zadaniami realizowanymi przez daną jednostkę na podstawie obowiązujących przepisów” – podkreśla RIO w odpowiedzi skierowanej do radnych.

Pełna treść odpowiedzi RIO poniżej:

W związku z pismem z dnia 22 września 2021 r., w sprawie dopuszczalności wydatkowania przez Prezydenta Miasta Oświęcim środków finansowych z budżetu Miasta Oświęcim na kampanię bilbordową, wyjaśniamy, co następuje. Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Ponadto, w myśl art. 216 ust. 3 przywołanej ustawy, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W świetle zacytowanych uregulowań zasadna pozostaje konkluzja, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne wydatkowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego środków finansowych na działania niezwiązane z zadaniami realizowanymi przez daną jednostkę na podstawie obowiązujących przepisów. Wskazując na powyższe jednocześnie informujemy, że nadesłane pismo zostało przekazane do Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, celem wykorzystania zawartych w piśmie informacji, dotyczących sfinansowania kampanii bilbordowej z budżetu Miasta Oświęcim, w trakcie kolejnej kontroli Miasta Oświęcim„.