Dokument wydany przez służby prawne Rady w 2014 roku stwierdza, że uruchomiona przeciwko Polsce przez Jean-Claude’a Junckera procedura jest NIEZGODNA z Traktatem. Artykuł na ten temat publikuje (18.01.2016r.) na stronie 8. „Dziennik – Gazeta Prawna”. Poniżej wyciąg z dokumentu i jego polska oraz angielska wersja. Z mojej wiedzy Juncker znał jego treść przed posiedzeniem i nie uwzględnił jej w swojej dyskusji. Według mnie, w tym momencie, Polska powinna zakwestionować procedurę, odmówić dialogu z Komisją i żądać przekazania sprawy Radzie, gdzie zostanie ona zablokowana (przeciwnicy Polski nie mają 4/5 głosów).

Zapraszamy do dyskusji i rozpowszechniania dokumentu.

15. W myśl art. 5 TUE „[g]ranice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania”. W związku z tym „[w]szelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich”.

16. (…) na pogwałcenie przez państwo członkowskie wartości Unii, w tym praworządności, można się powołać jedynie wtedy, gdy państwo to podejmuje działania w dziedzinie, w której Unia dysponuje kompetencją na podstawie konkretnych traktatowych postanowień ustanawiających kompetencje.

17. Poszanowanie praworządności przez państwa członkowskie nie może być na mocy Traktatów dziedziną, w której instytucje Unii podejmują działania, bez względu na to, czy istnieje konkretna kompetencja rzeczowa regulująca takie działanie, a jedyny wyjątek stanowi procedura opisana w art. 7 TUE. Tylko ta podstawa prawna przewiduje kompetencję Unii do nadzorowania stosowania praworządności jako jednej z wartości Unii w kontekście, który nie
jest powiązany z konkretną kompetencją rzeczową lub wykracza poza jej zakres.

24. Stąd wynika, że Traktaty nie zapewniają żadnej podstawy prawnej, która uprawniałaby instytucje do stworzenia nowego mechanizmu nadzoru nad poszanowaniem praworządności przez państwa członkowskie, dodatkowo do zapisów w art. 7 TUE, ani też do zmiany, modyfikacji czy uzupełnienia procedury określonej w tym artykule.

28. Zdaniem Służby Prawnej Rady nowe ramy UE na rzecz praworządności w kształcie przedstawionym w komunikacie Komisji nie są zgodne z zasadą przyznania, która reguluje kompetencje instytucji Unii.

ZOBACZ I ŚCIĄGNIJ DOKUMENT W PLIKU PDF (8 stron) >>>

Autor: Dobry znajomy 🙂