„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” to projekt, który przypomina wielkie czyny bohatera narodowego. Honorowy Patronat nad Akademickim Konkursem Historycznym objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Minister MSWiA, Mariusz Błaszczak zgodził się ufundować nagrody w trzech konkursowych kategoriach: scenariusz lekcji, artykuł popularnonaukowy, praca dyplomowa. Studenci przygotują prace monograficzne związane z postacią Rotmistrza, jego żołnierzy i współpracowników.W gronie Jurorów zasiadają: Marszałek Senior Kornel Morawiecki, senator prof. Jan Żaryn, poseł prof. Józef Brynkus, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Tomasz Panfil, Łukasz Kudlicki (MSWiA), mjr Paweł Nawarycz (MON), Michał Siwiec-Cielebon i Kajetan Rajski.

O NAGRODĘ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
OGÓLNOPOLSKI AKADEMICKI KONKURS HISTORYCZNY
„ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY”
organizowany przez Fundację GDZIE ul. Zwierzyniecka 10/24a, 31-102 Kraków

R E G U L A M I N

Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolski Akademicki Konkurs Historyczny „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” zwany dalej „Konkursem Historycznym” jest integralną częścią Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

 1. Zasady Konkursu Historycznego określa niniejszy Regulamin, który wchodzi
  w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 2. Prace związane z organizacją Konkursu Historycznego koordynuje Komitet Konkursowy. W skład Komitetu wchodzą: Marszałek Senior Kornel Morawiecki, senator prof. Jan Żaryn, poseł prof. Józef Brynkus, prof. Tadeusz Wolsza (przewodniczący), prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Tomasz Panfil,
  mjr Paweł Nawarycz (MON), Łukasz Kudlicki (MSWiA), Michał Siwiec-Cielebon, Kajetan Rajski.
 3. Uczestnicy Konkursu Historycznego rywalizują w trzech kategoriach formalnych:
 • Scenariusz lekcji tematycznej
 • Artykuł popularnonaukowy
 • Praca dyplomowa

Cele Konkursu Historycznego

§ 2

Celami Konkursu Historycznego są:

 1. Wdrażanie studentów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień i poszerzanie umiejętności badawczych;
 2. Upowszechnianie wśród studentów wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim
  i żołnierzach Wojska Polskiego oraz członkach polskiego podziemia niepodległościowego;
 3. Odkłamywanie historii, ujawnianie prawdy i wiedzy historycznej: promowanie cech żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, tj. współpracy, przedsiębiorczości zaradności, odwagi, bezkompromisowości i poświęcenia;
 4. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej
  oraz kształtowania postaw patriotycznych, wspólnotowych i obywatelskich.

Uczestnicy

§ 3

 1. Do konkursu mogą przystąpić studenci wszystkich lat studiów I, II, III stopnia kierunków humanistycznych oraz studiów podyplomowych prowadzonych
  przez publiczne oraz niepubliczne uczelnie w Polsce.
 2. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci ww. rodzajów studiów, pod warunkiem, że od czasu zakończenia przez nich studiów nie minął okres 1 roku.
 3. Liczba uczestników jest nieograniczona, a uczestnictwo dobrowolne.
 4. Uczestnik Konkursu Historycznego może nadesłać maksymalnie jedną pracę
  w ramach każdej kategorii konkursowej.

Warunki uczestnictwa

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Historycznym jest nadesłanie prac
oraz określonych w niniejszym Regulaminie załączników w terminach przewidzianych w Regulaminie.

Zgłoszenie uczestnictwa

§ 5

Kartę zgłoszenia uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wydrukowaną, wypełnioną oraz podpisaną przez Uczestnika Konkursu,
należy przesłać w jednym egzemplarzu.

Nadsyłanie prac

§ 6

 1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie papierowej i w postaci dokumentów zamieszczonych na elektronicznych nośnikach danych (płyta CD, DVD, pamięć USB). Do każdej pracy należy dołączyć wydrukowane, wypełnione oraz podpisane w jednym egzemplarzu przez Uczestnika Konkursu następujące załączniki:
  1. Karta uczestnika Konkursu (załącznik nr 2),
  2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 3).
 2. Powyższe materiały należy kierować na adres biura Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, ul. Parkingowa 18a, 05-462 Wiązowna z dopiskiem: „Konkurs Historyczny”.

Harmonogram

§ 7

 1. Ogłoszenie konkursu: 13.06.2016 r.
 2. Zgłaszanie udziału uczestników: 13.06.2016 r. – 06.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Nadsyłanie prac konkursowych do 05.10.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac Jurorów, nie wcześniej
  niż 14.11.2016 r..
 5. Wręczenie nagród: 19.11.2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony w Warszawie. O miejscu laureaci zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.

Kategorie

§ 8

 1. Scenariusz lekcji tematycznej:
  1. Wymogi formalne:
   • scenariusz lekcji tematycznej o Witoldzie Pileckim może być adresowany do dowolnie wybranej grupy wiekowej, uczniów wszelkich typów placówek oświatowych i wychowawczych.
  2. Zgłoszony do Konkursu scenariusz lekcji musi spełniać następujące kryteria:
   • zgłaszający jest autorem scenariusza;
   • scenariusz napisany jest w języku polskim (nie wyklucza to realizacji scenariusza lekcji w ramach zajęć z języków obcych), czcionką Times New Roman, rozmiar 12 i zapisany w formacie PDF;
   • scenariusz musi zawierać co najmniej następujące elementy:
    imię i nazwisko autora konspektu, temat lekcji, określenie docelowej grupy wiekowej odbiorców, cele lekcji, nowoczesne twórcze metody nauczania i formy pracy, środki dydaktyczne (w formie załączników: wykorzystywane teksty źródłowe, materiały audiowizualne, materiały ikonograficzne, bibliografia), szczegółowy przebieg i czas trwania lekcji;
   • scenariusz nie był dotąd nigdzie publikowany.
  3. Opracowana w scenariuszu lekcja powinna spełniać następujące kryteria:
   • trwać nie dłużej niż 45 minut;
   • być poprawna merytorycznie i metodycznie;
   • oryginalnie ujmować problem, budzić ciekawość słuchaczy, wykorzystywać współczesne środki audiowizualne, potwierdzać ideę zawartą w temacie.
  4. Organizatorzy nie określają wymogów dotyczących liczby znaków
   i stron scenariusza.
  5. Przy ocenie scenariusza będzie brana pod uwagę przede wszystkim poprawność merytoryczna, poprawność dydaktyczna, prawidłowość celów dydaktycznych i metod ich realizacji, zgodność z tematyką przewodnią Konkursu i wymaganiami metodycznymi określonymi niniejszym Regulaminem.
 2. Artykuł popularnonaukowy:
 3. Wymogi formalne i edytorskie:
  • artykuł nie powinien przekraczać 20 stron maszynopisu (1 arkusza wydawniczego – 40 tysięcy znaków ze spacjami);
  • format pliku: *.pdf;
  • czcionka: Times New Roman, 12 pkt;
  • interlinia: 1,5;
  • wyrównanie: tekst wyjustowany;
  • marginesy: 2,5 x 2,5 cm;
  • numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (środek na dole).
 4. Wymogi merytoryczne:
  • praca powinna prezentować w sposób przystępny dla czytelników wiedzę o życiu i dokonaniach Rotmistrza Witolda Pileckiego i/lub jego towarzyszy broni zgodną z aktualnym stanem badań naukowych;
  • popularnonaukowa forma nie może wiązać się z błędami rzeczowymi
   i faktograficznymi;
  • praca nie może być wcześniej publikowana w całości lub fragmentach
   i nagradzana w innych konkursach.
 5. Układ artykułu:
  • imię i nazwisko autora;
  • tytuł;
  • lead, czyli krótkie wprowadzenie, którego zadaniem będzie zainteresowanie czytelnika;
  • śródtytuły;
  • bibliografia (wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, wykaz wykorzystanych aktów prawnych, wykaz źródeł internetowych z datą publikacji oraz wykaz innych załączników).
 1. Praca dyplomowa:
 2. Wymogi merytoryczne:
  • do Konkursu Historycznego zgłasza się prace, na podstawie których autor uzyskał dyplom ukończenia studiów określonych w 3. niniejszego Regulaminu;
  • tekst pracy nie może zawierać zmian wprowadzonych po jej przyjęciu;
  • temat pracy powinien dotyczyć życia i działalności Rotmistrza Witolda Pileckiego, jego rodziny, otoczenia, środowiska, współpracowników;
  • temat pracy może dotyczyć szerszego kontekstu i uwarunkowań misji Rotmistrza Witolda Pileckiego w aspekcie funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego lub działalności w okresie powstania antykomunistycznego;
  • praca nie może być wcześniej publikowana w całości
   lub fragmentach i nagradzana w innych konkursach.
 3. Wymogi formalne i edytorskie:
  • organizatorzy nie określają wymogów dotyczących liczby znaków i stron pracy;
  • format pliku: *.pdf;
  • czcionka: Times New Roman, 12 pkt;
  • interlinia: 1,5;
  • wyrównanie: tekst powinien być wyjustowany;
  • marginesy: 2,5 x 2,5 cm;
  • numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (środek na dole);
  • przypisy na dole strony.
 4. Układ pracy:
  • strona tytułowa powinna zawierać:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł,
 • imię i nazwisko promotora pracy,
 • kierunek, wydział, nazwa uczelni,
 • rok obrony pracy.
  • spis treści;
  • wstęp;
  • rozdziały pracy;
  • zakończenie;
  • bibliografia (wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, wykaz wykorzystanych aktów prawnych, wykaz źródeł internetowych z datą publikacji
   oraz wykaz innych załączników).

Rozstrzygnięcie Konkursu Historycznego

§ 9

 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu prac
  oraz wyboru laureatów. Prace podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy prac – nadesłane materiały podlegają wstępnej ocenie dotyczącej kompletności dostarczonych dokumentów, załączników oraz ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
 3. Etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej prac przez członków Komisji Konkursowej, biorących pod uwagę:
 4. zgodność pracy z tematem i wymaganiami konkursu,
 5. trafne i ciekawe ujęcie tematu,
 6. poprawność metodyczną,
 7. poprawność językową,
 8. jakość zastosowanego warsztatu badawczego i metod pracy naukowej,
 9. wykorzystanie literatury i bazy źródłowej,
 10. powiązanie problemu z literaturą przedmiotu.
 11. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
 12. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą sprawdzane.
 13. Komitet Konkursowy zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej pracy konkursowej, w szczególności w przypadku naruszenia przez jej autora jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich.
 14. Komitet Konkursowy ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika
  w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek
  z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Wręczenie nagród

§ 10

 1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w każdej z kategorii konkursowych.
 2. Nagrody w kategorii:
 3. „Scenariusz lekcji” o wartości 1200 zł
 4. „Artykuł popularnonaukowy” o wartości 1200 zł
 5. „Praca dyplomowa” o wartości 1200 zł
 6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień I, II oraz III klasy.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2016 r.
  na uroczystej Konferencji Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”,
  w którego Komitecie Honorowym zasiadają:

Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Paweł Soloch

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
  i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi
  na stronie Projektu Rotmistrz Witold Pilecki Bohater Niezwyciężony www.rtmpilecki.com.pl, w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą dostępne na stronie www.rtmpilecki.com.pl.
 6. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z organizatorami konkursu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony rpbn.historyczny@rtmpilecki.com.pl.

Data i czytelny podpis Twórcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego

 

Karta zgłoszenia do konkursu akademickiego zał. nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu  Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego

Karta konkursowa – wypełnia organizator

Karta konkursowa - wypełnia organizator - Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego