Szanowni Państwo!
Partie polityczne okradają Was z Waszych pieniędzy! Chcecie, czy nie, co roku płacicie miliony złotych na ich garnitury, podróże, partyjniackie zloty i drogie alkohole.

My budujemy ruch, który ma zmienić zasady gry w naszym kraju. Nie zrobimy tego bez Waszego wsparcia, również finansowego. Jeśli chcecie nas wspomóc, choćby niewielką kwotą, zróbcie przelew jeszcze dziś!
Przelew powinien zawierać dane darczyńcy (imię i nazwisko, adres) oraz tytuł („Darowizna na kampanię wyborczą KWW Kukiz’15 do Sejmu i Senatu w 2015 r.”, PESEL darczyńcy, „Zamieszkały w Polsce”).

Poniżej załączamy wzór przelewu.

Z rachunku: 00 0000 0000 0000 0000
Jan Kowalski, ul. Klonowa 128/5, 54-206 Wrocław

Na rachunek: 75 1090 2398 0000 0001 3102 0594
KWW Kukiz’15, ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław

Tytuł: Darowizna na kampanię wyborczą KWW Kukiz’15 do Sejmu w 2015 r., 88010199999, Zamieszkały w Polsce

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie spowoduje zwrot wpłaconej darowizny darczyńcy lub przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ruchkukiza.pl/#darowizna.
Wymagany wyciąg z kodeksu wyborczego:

Art. 132.
§ 3. Środki finansowe:
1) komitetu wyborczego organizacji,
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.
§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.
Art. 134.
§ 3. Kandydat na posła, kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.
Art. 149.
§ 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.
Art. 506.
Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wy-borów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową po-chodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Nasz adres:
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz`15
ul. Norberta Barlickiego 28
Wrocław 50-324
Poland
———————————————————-
Copyright © 2015 Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz`15, All rights reserved.