W związku z przekazaniem Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” przygotuje wystąpienie do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie niegospodarności w zarządzaniu majątkiem narodowym.

Na podstawie Ustawy o NIK, przedmiotem kontroli winny być objęte kwestie związane ze złożami węgla i metanu oraz inwestycji. Kontrola ta dotyczyć ma zatem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności [art. 203 Konstytucji RP, art. 5 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli] postępowania organów Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie gospodarki złożami i inwestycji.

Uważamy ponadto, że tożsame kontrole powinny zostać przeprowadzone także w innych spółkach węglowych.

Zdaniem WZZ „Sierpień 80”, dotychczasowy sposób zarządzania KWK „Krupiński” przez Jastrzębską Spółkę Węglową i niewłaściwy nadzór właścicielski, skutkują niezrozumiałą decyzją o zaprzestaniu funkcjonowania tego ruchu zakładu górniczego. W efekcie doszło do porzucenia złoża sięgające 48 milionów ton najwyższej jakości węgla koksowego o wartości ponad 40 mld złotych. Przy wydobyciu szacowanym na 2 mln ton rocznie dawało to perspektywy na dalsze 24 lata wydobycia. Kopalnia ta posiada także złoża węgla energetycznego i półkoksowego oraz bogate pokłady metanu, do eksploatacji którego „Krupiński” został uprzednio przygotowany.

Zbywanie i zaprzestanie funkcjonowania kopalni perspektywicznej, bogatej w naturalne zasoby złóż jest trwonieniem majątku narodowego. Na podstawie faktów świadczących o tym, że Polska cierpi na niedobór węgla, stanowi to realne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i jego niezależności energetycznej. Likwidacja kopalni „Krupiński” wyczerpuje zatem znamiona działania na niekorzyść państwa i interesu publicznego. Likwidacja ta jest również działaniem na szkodę JSW, która w ten sposób pozbawia się zasobów węgla i metanu, mogących w przyszłości stanowić podstawę jej funkcjonowania i przychodów dla Spółki.

Sam fakt przekazania struktury KWK „Krupiński” w Suszcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, w ocenie WZZ „Sierpień 80”, nie kończy sprawy. Przykładem tego, że kopalnię z SRK można wyciągnąć i może ona dalej fedrować jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” leżąca w macierzystej gminie zamieszkanej przez Panią Premier Beatę Szydło. KWK „Brzeszcze” w maju 2015 r. została zbyta do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a w październiku 2015 r. koncern energetyczny Tauron podpisał umowę o kupnie kopalni „Brzeszcze”. Kopalnia funkcjonuje.

Nie ma powodów, by podobny zabieg nie był wykonany w przypadku kopalni „Krupiński”. Choć w obrębie funkcjonowania tej kopalni nie mieszka żaden prominentny polityk, siłą dobrej woli można tę kopalnię uratować. Należy tu wypracować formułę pozwalającą na dalsze funkcjonowanie w celu zabezpieczenia złóż węgla i metanu, które posiada. KWK „Krupiński” nie musi istnieć dalej w strukturze opanowanej przez instytucje finansowe Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jeśli tylko decyzja o likwidacji kopalni „Krupiński” nie była li tylko decyzją polityczną, to wszelkie argumenty ekonomiczne i gospodarcze przemawiają za tą kopalnią. Ona może być zyskowna, dawać węgiel i miejsca pracy, a także być istotnym ogniwem dla gminy, na terenie której prowadzi eksploatację górniczą.

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” żywi nadzieję, iż przygotowywany przez nas wniosek do Najwyższej Izby Kontroli i w efekcie kontrola NIK w sposób ewidentny uwydatnią wszystkie procesy działania na niekorzyść Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Podtrzymujemy także nasze stanowisko dotyczące tego, że kopalnia „Krupiński” ma dalszą rację bytu, funkcjonowania i fedrowania.

/ za Komisję Krajową /

                                                                       PATRYK KOSELA
Rzecznik prasowy

                                                                       Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80”