Umowa pożyczki to dokument uregulowany przez przepisy prawne Kodeksu cywilnego. Pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy bądź rzeczy określonej co do gatunku. Umowa pożyczki ma formę umowy konsensualnej.

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki jest dokumentem sporządzanym w oparciu o przepisy prawne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720§1 Kodeksu cywilnego dający, czyli pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, określoną kwotę gotówki, która pochodzi na przykład z pożyczki online na raty stanowiącej przedmiot umowy. Środki bądź rzeczy, które otrzymał pożyczkobiorca, stanowią jedynie majątek czasowy. Zobowiązuje się on bowiem oddać określoną ilość pieniędzy lub rzeczy. Umowa pożyczki przybiera formę umowy konsensualnej. Oznacza to, iż jej poprawne sporządzenie wiąże się ze zgodnym oświadczeniem stron dokumentu, bez wykonywania innych dodatkowych czynności, np. wydania rzeczy stanowiącej przedmiot umowy.

Umowa pożyczki – w jakiej formie powinna zostać zawarta?

Umowa pożyczki, której przedmiot nie przekracza wartości równej 1000 zł, może zostać sporządzona w formie ustnej. Jeżeli kwota, na którą opiewa, jest wyższa, formę zawarcia umowy określają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720§2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki musi być sporządzona w formie pisemnej dla celów dowodowych (ad probationem). Umowa pożyczki, która nie została sporządzona na piśmie, a której przedmiot przekracza wartość 1000 zł, nie jest uznawana za nieważną. Nie wpływa to bowiem na ważność dokonanej czynności prawnej. W postępowaniu sądowym nie jest jedynie możliwe przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków.

Elementy umowy pożyczkowej

Umowa pożyczki to dokument, który powinien zawierać kilka elementów niezbędnych do poprawnego sporządzenia. Zaliczyć do nich można:

  • datę oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki,
  • strony umowy,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • warunki uregulowania zobowiązania,
  • czas trwania umowy,
  • koszty przyznanej pożyczki,
  • podpisy stron umowy.

W umowie pożyczki należy jasno określić osoby, które pełnią rolę pożyczkodawcy, czyli dającego oraz pożyczkobiorcy, czyli biorącego. Jeżeli pożyczkodawcą jest firma pożyczkowa, trzeba podać jej pełną nazwę, adres, a także numery NIP, KRS i REGON. W przypadku osób fizycznych, należy podać dane osobowe, adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania i PESEL. Jakie dokumenty do zawarcia umowy pożyczki powinny przygotować osoby fizyczne? Niezbędny jest dowód osobisty, a także wyciąg z rachunku bankowego. Przedmiot pożyczki mogą stanowić pieniądze bądź rzeczy określone co do gatunku. W umowie pożyczki należy opisać je wyczerpująco. Jeżeli pieniądze są przedmiotem pożyczki, konieczne jest zapisanie określonej kwoty w formie słownej oraz za pomocą liczb. Strony sporządzające umowę pożyczki powinny zamieścić w niej klauzulę określającą warunki zwrotu zobowiązania:

  • odsetki,
  • rodzaj rat,
  • miejsce oraz datę spłaty pożyczki.

Elementy umowy pożyczki – czas trwania umowy, poniesione koszty oraz podpisy stron

Przy punkcie odnoszącym się do czasu trwania umowy pożyczki należy podać dokładną datę jej przyznania oraz zwrotu. Datę przyznania zazwyczaj stanowi dzień, w którym umowa została sporządzona (dzień, miesiąc i rok). Umowa pożyczki powinna również zawierać element mówiący o poniesionych kosztach. Dający pożyczkę określa czy pożyczkobiorca będzie zobowiązany spłacać odsetki i prowizję. Strony umowy nie mogą również zapomnieć o złożeniu podpisów. To element potwierdzający zapoznanie się z warunkami umowy. Po podpisaniu, dokument nabiera mocy prawnej.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Umowa pożyczki powinna zawierać warunki określające możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Określają to przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 53 ust.1 biorący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni licząc od momentu sporządzenia dokumentu. Nie jest zobowiązany do określenia powodu, który skłonił go do rezygnacji z pożyczki. Umowa powinna jasno określać warunki odstąpienia, m.in. formę powiadomienia dającego pożyczkę bądź okres, w którym biorący zobowiązany jest zwrócić pieniądze lub rzecz stanowiącą przedmiot umowy. Odstąpić od umowy pożyczki może również pożyczkodawca. Ma takie prawo, jeżeli zwrot środków jest niemożliwy z powodu złej sytuacji majątkowej biorącego. Nie obowiązuje ono w sytuacji, gdy przed udzieleniem pożyczki, dający z łatwością mógł dowiedzieć się o stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Odstąpienie od umowy pożyczki w obu przypadkach powinno nastąpić w formie pisemnej, jeżeli dokument został w taki sposób sporządzony.