Jak już w ostatnim czasie do Otwocka, podwarszawskiej miejscowości, zaproszono wozy TVN a te przyjechały, żeby nakręcić materiał o marnotrawstwie Rady Miasta, to już na pewno coś jest na rzeczy. Projekt RESTAURA rozgrzał atmosferę w mieście do czerwoności. Grupa radnych chciała przegłosować projekt sporządzenia dokumentacji zgodnie z unijnymi dyrektywami, inna grupa radnych przeciwstawiła się temu stanowczo.

Dziennikarze portalu Pressmania.pl dotarli do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jarosława Margielskiego: „Pragnę Państwu nadmienić, iż na wspólnej naradzie przed głosowaniem – argument, że Radni będą medialnie atakowani przez Prezydenta i jego współpracowników – był podnoszony. Radni byli świadomi, iż będzie to bardzo łatwy i chwytliwy argument, aby zdyskredytować całą dotychczasową działalność Rady Miasta w oczach mieszkańców, którzy nie znają treści dokumentów, a z którymi zapoznali się radni – i w oparciu o które podjęli decyzje. Dokumentów – po których analizie można łatwo stwierdzić, że Otwock w oparciu o powyższy projekt RESTAURA nie zyska żadnej materialnej zmiany. Zamiast tego nasze Miasto zostałoby zaangażowane w kolejny biurokratyczny projekt, który odciągałby w czasie możliwość faktycznej rewitalizacji i zmiany wizerunku centrum miasta na kolejnych kilka lat. Próba upolitycznienia decyzji i wzmożone ataki na Radę Miasta przez środowisko Prezydenta oraz jego najbliższych współpracowników świadczy tylko o słabości argumentów merytorycznych samego programu. Argument podnoszony przez przeciwną stronę, iż decyzja miała podtekst polityczny jest nieprawdziwy. Na dowód pragnę nadmienić, że tylko 5 z 14 radnych w koalicji Rady Miasta jest członkami Partii Politycznej.
Pełnienie funkcji radnego wiązać się powinno z analizą dokumentów, nieustanną nauką oraz podejmowaniem trudnych, przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji – te niestety często są złożone i stanowią podstawę do manipulacji opinią publiczną przez środowiska, którymi kierują inne cele niż odpowiedzialna praca na rzecz miasta i mieszkańców. Chciałbym tym samym podziękować radnym, którzy zapoznali się z całością dokumentów za trudną i odpowiedzialną decyzje.

Poniższe zestawienie przedstawia kluczowe argumenty za i przeciw, które były wzięte pod uwagę w głosowaniu przeprowadzonym przez Radę Miasta Otwocka.

 

PLUSY, czyli zyski płynące z projektu
1.    największy plus – nie posiadający konkretów – powstanie 4 zintegrowanych planów rewitalizacji dla elementów dziedzictwa historycznego (jedynie w Otwocku nie wskazano takich obiektów),

2.    powstanie podręcznika Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektów rewitalizacji,

3.    powstanie podręcznika Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla samorządów,

4.    powstanie podręcznika planowania i przygotowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

5.    zbudowanie interaktywnego narzędzia internetowego dotyczącego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

6.    powstanie Helpdesk’u Restaura (biuro pomocy),

7.    działania pilotażowe na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w projektach rewitalizacyjnych,

8.    szkolenia dla władz publicznych,

9.    wyjazdy i delegacje zagraniczne dla wybranych pracowników oraz rezydenta,

10. 245 750 euro (ok. 1 080 000 zł) dla Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Pana Bartosza Korbusa (były pracownik Urzędu Miasta, autor wniosku Restaura), drugiego największego beneficjenta programu po Otwocku,

11. 178 750 euro (ok. 786 000 zł) dla Fundacji Ochrony Krajobrazu (w miejsce Uniwersytetu Warszawskiego, który wycofał się z projektu).

12.  szeroko pojęte konsultacje społeczne, oraz emisja materiałów promocyjnych

13. Pozyskanie przez Otwock ok. 1,3 mln zł środków na realizacje ww. zadań. (jest to kwota niespełna 1% rocznego Budżetu Otwocka)

14. Zatrudnienie dodatkowych pracowników
w Urzędzie Miasta Otwocka

MINUSY, fakty, realne zagrożenia i obowiązki
1.       Brak środków w programie, przewidzianych na  prace budowlane (remonty/rewitalizacje) jakichkolwiek budynków.

2.       Brak środków przeznaczonych na projekty budowlane

3.       jako „Leader” – Otwock koordynuje i ponosi odpowiedzialność
za realizację projektu we wszystkich 4 państwach partnerskich

odpowiedzialność prawna i finansowa Otwocka na kwotę przeszło 8 milionów złotych (za wszystkich partnerów projektu, bezpośrednio z budżetu Miasta Otwocka),

4.       konieczność wkładu przeszło 233 000 zł ze strony Miasta Otwock (w przypadku pozyskania dofinansowania z dodatkowych funduszy krajowych – ok. 80 000 zł),

-co więcej jest to kwota wystarczająca do samodzielnego wykonania przez miasto analiz planistycznych i funkcjonalno-użytkowych oraz przeprowadzania konsultacji społecznych o których mowa w projekcie RESTAURA.

5.       Wycofanie się Uniwersytetu Warszawskiego z projektu RESTAURA (wraz zapleczem naukowym)

6.       Otwock jako jedyne miasto  nie wskazał w projekcie konkretnych obiektów  mających być przedmiotem opracowania (mając na to ponad 1 rok).

– nie skorzystano także z Dokumentacji którą miasto tworzyło i uaktualnia od 2005r. – Lokalnego Programu Rewitalizacji.

7.       Otwock jako jedyny partner przed przystąpieniem do projektu nie przeprowadził konsultacji społecznych do projektu.

8.       powstanie dokumentacji zbliżonej do Lokalnego Programu Rewitalizacji, który już istnieje i służy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na konkretne prace budowlane. Program ten sfinansowano z budżetu miasta Otwocka, a Prezydent   Z. Szczepaniak przez prawie 10 lat nie podjął się jego realizacji.

9.       rozważanie wszystkich sporów zgodnie z zapisami prawa austriackiego (konieczna specjalistyczna i kosztowna kancelaria prawna wraz z zespołem tłumaczy – opłacane z budżetu Miasta).

10.    Wniosek został sporządzony wyłącznie w specjalistycznym języku angielskim i podpisany przez Prezydenta Z. Szczepaniaka (który nie zna tego języka).

-Kompletny wniosek w języku polskim nie został nigdy przedstawiony (stanowi on integralną część umowy)

11.    Przez ponad rok – radzie miasta i mieszkańcom nie przesłano żadnej dokumentacji ani jakichkolwiek informacji związanych z projektem.

12.    dodatkowe obowiązki dla obecnych pracowników urzędu (którzy już są w stanie realizować wielu zadań inwestycyjnych i remontowych zapisanych przez Radę Miasta w budżecie),

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, była przewidziana jako Koordynator Projektu (Wydział ten jest odpowiedzialny wraz z WGK za czystość rezerwatu rzeki Świder, otwockich lasów oraz walkę z odorami emitowanymi z oczyszczalni ścieków oraz instalacji śmieciowych)

13.    Program nie gwarantuje wyłonienia partnera PPP celem przeprowadzenia ew. rewitalizacji jakiegokolwiek obiektu, ani pozyskania przez Otwock funduszy na faktyczne prace budowlane związane z rewitalizacją.

14.   brak realnej zmiany centrum. Kolejne biurokratyczne zadanie nie prowadzące do naprawy zniszczonego centrum miasta Otwocka i odciągające je w czasie na okres kolejnych 3 lat.

Autor: Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Margielski