W Waszej miejscowości drastycznie podniesiono ceny za odbiór śmieci? Nie bądźcie bierni. Przekonajcie władze waszych miast i gmin do wezwania rządu do przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane!!! Dołączcie do inicjatywy 50 PROCENTOWE DOFINANSOWANIE ZA SEGREGOWANIE!!! Razem możemy wiele zdziałać!!! Czas na DOBRĄ ZMIANĘ!!! Mówimy TAK dla segregacji, ale z rządowym dofinansowaniem!!!

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa przyjęło już stanowisko, w którym sformułowano kilka postulatów pod adresem rządu. Podstawowym postulatem jest ten o 50 % dofinansowaniu do opłat ponoszonych przez segregujących odpady mieszkańców.

W ślad Stowarzyszenia Metropolia Warszawa idą kolejne samorząd i podejmują uchwały z apelem do rządu o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców opłat za odpady segregowane.

Zachęcamy Was do przekonania Waszych radnych do przyjmowania stanowiska Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne i przesyłanie podjętych uchwał do Premiera i Prezydenta RP.

Razem możemy wiele zdziałać!!!
Jeśli uda nam się przekonać Premiera i Prezydenta to system takich dopłat odpadowych, finansowanych w całości z budżetu państwa, będzie nie tylko realnym wsparciem dla polskich rodzin, ale także będzie promował segregację odpadów i proekologiczne zachowania Polaków!!!! Do tej pory byliśmy „nagradzani” za segregację odpadów wzrastającymi w zastraszającym tempie opłatami. Czas na DOBRĄ ZMIANĘ!!! Mówimy TAK dla segregacji, ale z rządowym dofinansowaniem!!!

*******************************************************************
PRZYKŁADOWY WZÓR STANOWISKA
opracowany na podstawie Stanowiska Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne, które może być przyjęte przez Rady Miast, Rady Miejskie i Rady Gmin w całej Polsce

Stanowisko Rady …………………………
w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne

Rada………………….. z wielkim niepokojem obserwuje drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Widoczny w całym kraju wzrost cen spowodowany jest nie tylko zwiększeniem ilości odpadów, ale przede wszystkim lawinowo rosnącymi kosztami ich przetwarzania i zagospodarowania.
Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi – doprowadziła do chaosu legislacyjnego i przyczyniła się do lawinowego wzrostu cen. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców, ponieważ to oni zmuszeni są ponosić koszty nieprzemyślanych, coraz to nowych zmian prawnych wprowadzanych przez rząd.
Samorządy lokalne nie mają wpływu na kształt gospodarki odpadami a ponosimy wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych. Zasady selektywnej zbiórki są od nas niezależne, bo narzuca je nam rozporządzenie ministra środowiska. Nie mamy realnego wpływu na rynek surowców wtórnych, a wbrew obiegowej opinii gminy nie zarabiają na odzyskanych surowcach – wręcz przeciwnie, mamy coraz większy problem z ich zbytem. A przede wszystkim jako samorządy nie mamy właściwie żadnej swobody w prowadzeniu polityki odpadowej. Tymczasem to właśnie złożenie tych wszystkich czynników stawia w ostatnim czasie pod ścianą gminy w całej Polsce, zmuszając je do podnoszenia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów nierzadko nawet o kilkaset procent. A wiele wskazuje niestety na to, że kolejna fala podwyżek jest wciąż przed nami. Wiele negatywnych skutków ostatniej nowelizacji ustawy dopiero uderzy w cały rynek gospodarki odpadami.
Dlatego w trosce o mieszkańców naszych gmin i miast wzywamy rząd do natychmiastowego przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane. System takich dopłat odpadowych, finansowanych w całości z budżetu państwa, byłyby nie tylko realnym wsparciem dla polskich rodzin, ale także – w dłuższej perspektywie – promowałby prawidłową segregację odpadów i proekologiczne zachowania Polaków.
Nie chcemy dalej biernie przyglądać się kolejnym decyzjom, które zapadają na szczeblu rządowym i zgadzać się, aby ich koszty ponosili mieszkańcy polskich miast i gmin.
W związku z tym apelujemy o wprowadzenie 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów. Okres ten jest niezbędny m.in. do uzupełnienia niewydolnego obecnie systemu instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
Domagamy się również złagodzenia obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek oraz obniżenia tzw. opłaty marszałkowskiej.
Wzywamy też rząd do zaprzestania wprowadzania jakichkolwiek generujących dodatkowe koszty rozwiązań, aż do czasu wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który powinien współfinansować gospodarkę odpadami ze środków pochodzących od producentów opakowań.
Jako samorządowcy oczekujemy wypracowania spójnych i kompleksowych rozwiązań systemowych, które uzdrowią obecną sytuację. Rozwiązanie obecnego kryzysu jest w pełni zależne od rządu i bez jego zdecydowanych działań nie uda się zatrzymać fali gwałtownych podwyżek opłat za odpady, które uderzają bezpośrednio w naszych mieszkańców.
Podjęta przez polskie miasta i gminy edukacja oraz podnoszenie świadomości naszych mieszkańców ma sens. Jak wskazują dane GUS, ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie. Jednak mieszkańcy powinni otrzymywać realną zachętę, aby nasz wspólny wysiłek miał sens i skłaniał nas do ograniczania produkcji odpadów w naszych domach. Jednak nawet najlepiej skonstruowane kampanie edukacyjno-informacyjne nie przyniosą zamierzonych skutków, jeśli będzie im towarzyszyć skokowy wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców, a z takim mamy obecnie do czynienia. Co więcej, rosnąca presja finansowa może spowodować, że część obywateli świadomie ulokuje się poza systemem i zacznie unikać segregacji odpadów.