Poseł dr hab. Józef Brynkus przeciwko haniebnej grze komputerowej nadużywającej tematykę KL Auschwitz-Birkenau. W dniu 26 sierpnia 2018 roku parlamentarzysta Kukiz’15 wystosował interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Zagranicznych oraz Wicepremiera, a zarazem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywający tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau. Wszyscy ministrowie odpowiedzieli niemal natychmiast, ale odpowiedź Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego nadeszła dopiero w styczniu 2019 roku, w dodatku stwierdza w niej, że podziela oburzenie posła, ale nic nie może w tej sprawie zrobić.

Tematem poselskiego wystąpienia była medialna zapowiedź i promocja powstającej na Ukrainie gry komputerowej zatytułowanej „The Cost of Freedom” czyli „Cena (Koszt) wolności” opartej na wydarzeniach z okresu II wojny światowej, mających miejsce w KL Auschwitz-Birkenau. W narracji gry padają sformułowania obraźliwe dla narodu polskiego, a ze względu na fakt, że jednymi z jej uczestników są esesmani z załogi obozu jest ona przykładem propagowania ustroju totalitarnego, w tym wypadku hitleryzmu.

Poseł zadał pytania wspomnianym ministrom czy ich resorty znają zagadnienie i badają problem, względnie podejmują przeciwdziałanie i w jaki sposób?

Odpowiadający w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sekretarz stanu Jarosław Zieliński wskazał jako właściwych do monitorowania zagadnienia i udzielenia zgody na wprowadzenie takiej gry na rynek Polski Ministra Spraw Zagranicznych oraz organy prokuratorskie.

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski poinformował , że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie wspomnianej gry w związku z zawiadomieniem złożonym przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk wskazał na kompetencje IPN w zakresie obrony dobrego imienia Narodu i Państwa Polskiego oraz prokuratury i innych wyspecjalizowanych organów i służb w zakresie ścigania naruszeń prawa, jakimi są propagowanie systemów totalitarnych oraz publiczne znieważanie grupy ludności z powodu przynależności narodowej oraz etnicznej. Ze swojej strony MSZ „regularnie poleca placówkom dyplomatycznym monitoring rynku wydawniczego i mediów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojawiających się wadliwych kodów pamięci oraz narracji i ocen dotyczących historii Państwa Polskiego i jego obywateli, w celu ewentualnej reakcji”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier prof. Piotr Gliński „podziela oburzenie pana Posła Józefa Brynkusa i jednoznacznie ocenia zamysł gry „The Cost of Freedom” wraz z jej tzw. mechaniką oraz uniwersum osadzonym w obozie koncentracyjnym i zagłady zlokalizowanym na terytorium Polski, jako niesmaczny i niedopuszczalny. Pragnę jednak wskazać, że tutejszy resort nie ma kompetencji opiniowania gier komputerowych pod względem merytorycznym, nie jest także podmiotem odpowiedzialnym czy współodpowiedzialnym za produkcję gry będącej przedmiotem wystąpienia pana Posła. Resort kultury jest w stanie domniemywać, jakie skutki może mieć ewentualne wypuszczenie gry, choć wydaje się, że dla osiągnięcia negatywnych skutków wystarczające było opublikowanie materiałów promocyjnych, niemniej nie posiada narzędzi mogących zapobiec zaistnieniu tych skutków„.

Pełna treść interpelacji posła dra hab. Józefa Brynkusa: czytaj tutaj <==

Odpowiedź na interpelację nr 25583 w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau. Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Warszawa, 10-01-2019

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 25583 pana Posła Józefa Brynkusa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z obozem koncentracyjnym i zagłady, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podziela oburzenie pana Posła Józefa Brynkusa i jednoznacznie ocenia zamysł gry „The Cost of Freedom” wraz z jej tzw. mechaniką oraz uniwersum osadzonym w obozie koncentracyjnym i zagłady zlokalizowanym na terytorium Polski, jako niesmaczny i niedopuszczalny. Pragnę jednak wskazać, że tutejszy resort nie ma kompetencji opiniowania gier komputerowych pod względem merytorycznym, nie jest także podmiotem odpowiedzialnym czy współodpowiedzialnym za produkcję gry będącej przedmiotem wystąpienia pana Posła. Resort kultury jest w stanie domniemywać, jakie skutki może mieć ewentualne wypuszczenie gry, choć wydaje się, że dla osiągnięcia negatywnych skutków wystarczające było opublikowanie materiałów promocyjnych, niemniej nie posiada narzędzi mogących zapobiec zaistnieniu tych skutków.

Odnośnie zapytania dotyczącego formy reakcji na upublicznione materiały marketingowe gry, pragnę poinformować, że w związku ze zwiastunem gry, w którym znalazł się szkalujący dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej zwrot „polskie obozy śmierci”, Instytut Pamięci Narodowej złożył 24.08.2018 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstw:

  • znieważenia Narodu lub Państwa Polskiego z art. 133 K.k.,
  • propagowania faszyzmu lub innego systemu totalitarnego oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych z art. 256 § 1 i 2 K.k.;
  • publicznego znieważania grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej oraz etnicznej z art. 257 K.k.

Środowisko użytkowników gier podjęło ożywioną dyskusję tak nad zwiastunem dostępnym w Internecie, jak również nad autentycznością samej gry, bowiem jej oficjalna strona wywołuje pewne wątpliwości. W dyskusji pojawiły się głosy wskazujące, podobnie jak pan Poseł, na możliwość prowokacji. W tym zakresie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada kompetencji ani też narzędzi do prowadzenia sprawy będącej przedmiotem interpelacji.

Odnosząc się do zapytania pana Posła o ewentualne działania prewencyjne przeciwko propagowaniu faszyzmu lub innego systemu totalitarnego, zwłaszcza niemieckiego narodowego socjalizmu, pragnę wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 762), dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, m.in. w zakresie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych.

Do priorytetów resortu kultury należy prowadzenie skutecznej polityki historycznej, która realizowana jest m.in. poprzez budowę muzeów i instytucji czy wspieranie produkcji filmów o tematyce historycznej, związanych z naszą tożsamością.

W przypadkach wystąpień zawierających treści szkalujące, obraźliwe czy rasistowskie i nietolerancyjne, ministerstwo informuje ich nadawców o penalizacji tego typu zachowań oraz przypomina, że ponad tysiącletnia obecność Żydów na ziemiach polskich, a także wkład obywateli pochodzenia żydowskiego w rozwój naszego kraju, zasługują na szacunek i upamiętnienie, zwłaszcza w obliczu zbrodniczej polityki nazistowskich Niemiec, której realizacja pochłonęła 90% populacji polskich Żydów.

Co do rozwiązań systemowych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oczekuje na wyniki prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Organ ten miał za zadanie identyfikację problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego i innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, a także opracowanie założeń ewentualnych zmian przepisów mających na celu wyeliminowanie zjawisk i problemów. Zgodnie z § 10 ust. 1 zarządzenia Nr 24 Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania ww. Zespołu (M.P. z 2018 r. poz. 205), jego przewodniczący winien był przedstawić Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia zmian w przepisach celem wyeliminowania zjawisk i problemów związanych z propagowaniem faszyzmu, ustrojów totalitarnych i innych przejawów nietolerancji. W przypadku dokonania takich zmian w przepisach polskiego prawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastosuje się do nich niezwłocznie.

Z poważaniem
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński

Fot. zrzut ekranu z serwisu YouTube.