Dziennikarzom portalu Pressmania.pl udało się ustalić, że Mariusz Witkowski, dyrektor biura poselskiego dra hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa złożył w poniedziałek (z samego rana, 03.10.2016r) do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach wniosek o sprawdzenie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Wadowic. – Zgłaszam wniosek o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, który wykorzystując pełniony urząd prowadzi działalność niezgodną z ustawodawstwem regulującym prace samorządu. Nadużywa przy tym wolności dla szerzenia ideologii, naruszając konieczną apolityczność kierowanego przez siebie urzędu – pisze poseł prof. Józef Brynkus w piśmie do prokuratury.

Wadowice, dnia 3 października 2016 r.

Szanowny Pan
Prokurator Rejonowy
                                                                                      Sebastian Kiciński
                                                                                      Wadowice

 

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Wadowic, zgłaszam wniosek o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, który wykorzystując pełniony urząd prowadzi działalność niezgodną z ustawodawstwem regulującym prace samorządu. Nadużywa przy tym wolności dla szerzenia ideologii, naruszając konieczną apolityczność kierowanego przez siebie urzędu.

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

W dniu 29 września 2016 r. Burmistrz Mateusz Klinowski skierował do pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach pismo, nacechowanie jednostronną ideologią i nawołujące do uchylania się od pracy, poprzez udział w strajku kobiet, i do wspierania tego strajku przez mężczyzn. Pismo to napisane zostało na urzędowym blankiecie Burmistrza Wadowic, co już samo w sobie jest naruszeniem nie tylko dobrych obyczajów, ale także norm postępowania urzędniczego. Bowiem swoich prywatnych spraw czy poglądów włodarz gminy nie powinien załatwiać z wykorzystaniem blankietu firmowego pełnionego urzędu. Równocześnie nakłania on kierowników poszczególnych wydziałów UM do uwzględnienia udziału pracowników Urzędu w tymże strajku, mającym charakter wyłącznie ideologiczny. Strajk ten w żaden sposób nie jest związany z działalnością samorządową czy służbą obywatelom. Jeżeli samorządowiec-pracodawca nawołuje do udziału w strajku, już samo to stanowi swoiste kuriozum. Jeżeli jednak apel ten podyktowany jest przyczynami politycznymi pozostającymi poza kompetencjami samorządu, można mówić o skandalicznym naruszeniu obowiązującego prawa.

Jak wynika z pisma Burmistrza skierowanego do pracowników UM, decyzje te podjął z przyczyn ideologicznych, nie uzasadnionych żadną wyższą koniecznością czy dobrem wspólnoty mieszkańców. Przy tym kierował się niewątpliwie osobistymi poglądami politycznymi, nie uzasadnionymi żadnymi danymi naukowymi czy merytorycznymi. Wręcz odwrotnie, z treści pisma wynika, że posłużył się manipulacją, mieszając fakty i pojęcia. Nie ma on ponadto kompetencji ani personalnych, ani ustawowych, do występowania w tego rodzaju działaniach z pozycji burmistrza. Działalność zaś polityczną powinien prowadzić poza Urzędem oraz poza godzinami pracy. W godzinach pracy i z wykorzystaniem poczty służbowej winien wykonywać obowiązki nałożone na urząd burmistrza przez odnośne ustawy. Takie postępowanie narusza poczucie bezpieczeństwa obywateli o różnych przekonaniach politycznych, załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, sugerując brak bezstronności burmistrza oraz podległych mu pracowników w załatwianiu spraw, podyktowany przyczynami ideologicznymi.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej okoliczności bardzo proszę Pana Prokuratora o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, w zakresie nadużywania stanowiska do szerzenia ideologii, której niewątpliwie nie podziela przynajmniej część mieszkańców Gminy Wadowice.

Poseł na Sejm RP

dr hab. prof. UP Kraków Józf Brynkus

wniosek-do-prokuratury-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa-przez-klinowskiego