Dziennikarze portalu Pressmania.pl dotarli do pisma skierowanego przez posła Kukiz’15 dr hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa, który informuje Prokuratora Rejonowego w Wadowicach o możliwości zaplanowanego działania na szkodę gminy. – Zastrzeżenia i wątpliwości musi budzić tak nagłe przyśpieszenie działań Burmistrza Wadowic w tej sprawie (zgody Rady Miasta na zbycie 49% udziałów przez Gminę Wadowice w spółce komunalnej EKO – przyp. red.) oraz dokonywanie ich w trybie sesji nadzwyczajnej, tym bardziej w sytuacji wątpliwości co do zgodnego z prawem wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia RM w Wadowicach. Wątpliwości te wzmacnia uzasadnienie i argumentowanie uchwały, przedstawione przez Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego – uzasadnia poseł Ziemi Wadowickiej w piśmie skierowanym do wadowickiej prokuratury.

Wadowice, dnia 9 września 2016 r.

Szanowny Pan
Prokurator Rejonowy
Sebastian Kiciński
Wadowice

Zwracam się do Pana Prokuratora z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych działań zabezpieczających interes społeczny i publiczny Gminy Wadowice, który może być zagrożony wskutek wadliwych decyzji podjętych przez część samorządowców. Grupa radnych na wniosek Burmistrza Wadowic zamierza w trybie nadzwyczajnym i w sposób dalece pospieszny podjąć decyzje o znaczących dla Gminy skutkach materialnych oraz finansowych, w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie braku podstaw formalno-prawnych dla takich działań, a jednocześnie radni RM w Wadowicach nie uzyskali wystarczających informacji co do zamierzonych przez Burmistrza działań w zakresie dysponowania majątkiem Gminy.

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

W dniu 31 sierpnia 2016 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, podjęto decyzję o odwołaniu dotychczasowego Przewodniczącego RM. Po dokonaniu tej czynności na sali zabrakło osoby mogącej zgodnie z przepisami prawa samorządowego prowadzić obrady. Mimo tego dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Wybór ten, jako mogący naruszać przepisy prawa został zaskarżony do wojewody małopolskiego.

Nie czekając jednak na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody, nowo wybrany przewodniczący prawie natychmiast zwołał kolejną nadzwyczajną sesję RM w Wadowicach, na dzień 14 września 2016 r., mającą podjąć decyzje o rozporządzeniu majątkiem Gminy Wadowice o znacznej wartości, a także zwołał i przewodniczył  posiedzeniu komisji RM opiniujących projekt uchwały o zbyciu udziałów Gminy Wadowice w Spółce EKO. Decyzje te, dotyczące m.in. zmiany właścicielskiej składowiska odpadów komunalnych, mogą uszczuplić majątek Gminy i niekorzystnie wpłynąć na jej dalsze funkcjonowanie, co wyczerpuje kryteria niekorzystnego rozporządzenia mieniem publicznym. Nawet w przypadku późniejszego uchylenia uchwały RM, może ona zrodzić skutki prawne i roszczenia odszkodowawcze innych podmiotów wobec Gminy Wadowice, na wiele lat zaburzające stabilizację finansową budżetu Gminy. Może także być w sposób nieuzasadniony lub nadmierny dolegliwą dla mieszkańców Gminy, dla zaspokojenia potrzeb których działa składowisko.

Zastrzeżenia i wątpliwości musi budzić tak nagłe przyśpieszenie działań Burmistrza Wadowic w tej sprawie oraz dokonywanie ich w trybie sesji nadzwyczajnej, tym bardziej w sytuacji wątpliwości co do zgodnego z prawem wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia RM w Wadowicach. Wątpliwości te wzmacnia uzasadnienie i argumentowanie uchwały, przedstawione przez Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej okoliczności bardzo proszę Pana Prokuratora o zdecydowane podjęcie wszelkich czynności prawnych mogących zabezpieczyć interes społeczny Gminy Wadowice i jej mieszkańców.

dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Źródło Fot. fanpage Facebook Burmistrz Klinowski musi odejść