Szanowni Państwo! Analizując ostatnio pojawiające się informacje o planach powołania w Kancelarii Prezydenta rzekomej służby informacyjnej, jako swego czasy doradca Pana Prezydenta osobiście uważam, że być może w jakimś zakresie jest to pewien pomysł na wzmocnienie systemu informacyjnego Głowy Państwa lecz z drugiej strony zdecydowanie uważam, że nie ma potrzeby aby taką dodatkową służbę powoływać. Jestem zdania, iż powinniśmy korzystać z tych zasobów które obecnie posiadamy a które to zasoby powinniśmy na bieżąco modyfikować, usprawniać a co za tym idzie reformować. W tym konkretnym przypadku postawiłbym na już istniejące Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I według mojej oceny to ten podmiot winien służyć Prezydentowi w zakresie udzielania Mu na bieżąco informacji. Aby ten zakres zadań był skutecznie realizowany należałoby wytyczyć właściwe kierunku zadań dla tej jednostki lecz nieco rozszerzonych poza zakres Kancelarii Prezydenta RP.

Celem zasadniczym powinno być zapewnienie wsparcia Prezydentowi RP jako konstytucyjnemu naczelnemu organowi stojącemu na straży bezpieczeństwa państwa oraz najwyższemu zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP.
Powinny być przyjęte dwa cele. Cel długofalowy i niezwłoczny.

Cele długofalowe:

1. Wzmocnienie pozycji BBN poprzez opracowanie odrębnej ustawy regulującej funkcjonowanie Biura. Obecna ranga BBN jest zbyt niska – regulacja ustawowa ogranicza się jedynie do lakonicznego art 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

2. Głównym zadaniem BBN byłaby działalność analityczno-opiniodawcza dotycząca bezpieczeństwa państwa wykonywana na rzecz Prezydenta RP. Dodatkowo również – uwzględniając unikatowy charakter BBN jako ciała analityczno-opiniodawczego niezależnego od rządu – analizy, stanowiska Biura byłyby również prezentowane członkom rządu, których kompetencje pozostają w związku z prerogatywami Prezydenta RP (Prezes Rady Ministrów, MON, MSZ, MSWiA).

3. Wyposażenie BBN w uprawnienia kontrolne względem podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa (wojsko, służby specjalne i służby policyjne) umożliwiające zgromadzenie materiału niezbędnego do stworzenia rzetelnej i miarodajnej analizy stanu bezpieczeństwa i wypracowania wartościowej diagnozy i wniosków.

Cele niezwłoczne:

1. Dogłębna weryfikacja dotychczasowej działalności Prezydenta RP i rządu w dziedzinie bezpieczeństwa, zarówno w sferze doktrynalnej jak i faktycznej działalności, oraz dokonanie stosownych korekt.służby

2. Powrót do koncepcji funkcjonowania BBN śp. Prezydenta Kaczyńskiego i reaktywowanie Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Pogłębienie działalności w sferze prawnej i naukowej – powołanie odrębnego Departamentu Prawnego i Nauki o Bezpieczeństwie BBN, w zakresie kompetencji którego byłaby kompleksowa obsługa prawna BBN w kwestiach związanych z bezpieczeństwem (w dziedzinie legislacji i pomocy prawnej), jak również wypracowywanie naukowego ujęcia bezpieczeństwa, jako istotnego elementu przyjmowanych rozwiązań doktrynalnych (poprzez aktywizowanie działalności w tej sferze – konferencje, spotkania naukowe, opracowania naukowe, jak również ścisłą współpracę z ośrodkami naukowymi specjalizującymi w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem).

4. Postawienie na ludzi młodych, co najwyżej czterdziestokilkuletnich, zmotywowanych do pracy na rzecz państwa, posiadających szeroką wiedzę i znakomite wykształcenie.

Szanowni Państwo dziękuje za uwagę!

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Autor: gen. Andrzej Pawlikowski
Generał brygady Biura Ochrony Rządu. W latach 2006–2007 i 2015–2017 szef BOR. Pomysłodawca i twórca powołanej w miejsce BOR, Służby Ochrony Państwa. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (magister inżynier, 1994) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w zakresie obronności państwa (2000). Ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej (2007) oraz Kurs Protokołu Dyplomatycznego w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2010). Od 1995 w BOR. W latach 1997-2001 szef ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych RP i równocześnie w 1999 Przewodniczącego OBWE. W latach 2002-2005 przedstawiciel RP na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. W latach 2004–2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa m.in. w latach 2006-2007 był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz od 2002 do 2007 Polsko-Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu. Od 26 października 2006 do 27 listopada 2007 szef BOR. Od 10 stycznia 2009 do 10 października 2010 szef pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Od 2013 do 2014 współtwórca oraz wiceprezes zarządu BINASE (Business & Intelligence Security Service) – polskiej prywatnej firmy łączącej funkcję elitarnego think tanku z usługami doradztwa strategicznego w zakresie wywiadu konkurencyjnego i bezpieczeństwa biznesu. 24 września 2015 został doradcą społecznym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przestał pełnić tę funkcję 3 grudnia 2015[2], w związku z ponownym objęciem stanowiska szefa BOR. 30 sierpnia 2016 został mianowany przez prezydenta RP na stopień generała brygady. 27 stycznia 2017 podał się do dymisji, wskazując względy zdrowotne.