Historia zamorskich wypraw, podejmowanych przez Hiszpanów na przełomie XV i XVI wieku zawiera wiele przykładów umów handlowych zawieranych przez światłych Europejczyków z tubylcami. Najogólniej – za dwa kilo paciorków i ewentualnie lusterko uczciwą zapłatą było 50 kg złota.

Mecenas Roman Giertych, największy prawnik w Warszawie, wziął sprawę austriackiej ofiary pisowskiego prawie-Kulczyka w swoje ręce.

25 stycznia 2019 r. (data sporządzenia dokumentu) mec. Roman Giertych wespół z mec. Jackiem Dubois’em złożyli zawiadomienie o o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz ze zgłoszeniem się pełnomocników pokrzywdzonego.

Do pisma dołączony jest własnoręcznie sporządzony przez Geralda Birgfellnera dokument. W co jednak należy wątpić, bowiem sporządzony jest w języku polskim, którym austriacka ofiara biegle nie włada.

Cały tekst zawiadomienia w załączniku*.

Pokrótce wskażę tylko na te elementy, które moim zdaniem (a także znajomych prokuratorów, z którymi konsultowałem sprawę) świadczą, że mamy do czynienia z:

  1. prymitywną prowokacją polityczną, obliczoną na to, że przed jesiennymi wyborami nie uda się rozwiązać problemu ze względu na biurokracje panującą tak w sądach, jak i w organach ścigania, a więc będzie można medialnie podbijać temat;

albo

  1. próbą dokonania oszustwa w wielkich rozmiarach na szkodę Srebrna sp. z o.o. w Warszawie.

Fakty.

Zawiadomienie zawiera rejestr wykonanych przez Birgfellnera prac:

.

 1. Założył spółkę celową Nuneaton sp. z o.o. sp. k.

2. Znalazł architekta i przygotował projekt koncepcji architektonicznej.
Początkowo Jarosław Kaczyński polecił swojego architekta – Piotra Walkowiaka.
Architekt ten uczestniczył w projekcie, jednak głównym architektem został znaleziony przez Geralda Birgfellnera architekt Heinz Neumann z firmy architektonicznej HNP architects.

3. Przygotował strategię realizacji projektu Tower Srebrna z kosztami i terminarzem.

4. Przygotował wyceny nieruchomości.

5. Wynegocjował umowę kredytu, umożliwiającą realizację inwestycji z bankiem Pekao S.A., wskazanym przez Jarosława Kaczyńskiego.

6. Przygotował projekty umów niezbędnych do realizacji inwestycji.

.

Łączne koszty, poniesione z tego tytułu, wynoszą… 150 482,01 euro: wobec architekta (faktura na kwotę 18 000) oraz kancelarii Baker McKenzie (faktury na kwoty 101 690, 21 euro oraz 30 791,8 euro).

.

Policzmy:

1.300.000,- euro – 150.428,01 euro = 1.149.571,99 euro

To oznacza, że Birgfellner liczy sobie 664% marży.

.

Przy czym, jak sam stwierdza w zawiadomieniu, koszty związane z delegacjami i zakwaterowaniem wyniosły 24.330 euro i zostały zaakceptowane przez Srebrna sp. z o.o.

Powstaje pytanie, ile kosztuje praca mało w końcu znanego na wiedeńskim rynku menedżera, skoro godzina pracy renomowanej kancelarii prawnej oraz znanego architekta wyceniona jest na 300 euro?

O takich cenach powiadamia sama Gazeta Wyborcza.

Czy wtedy pracowaliby nad zleceniem austriaccy architekci i prawnicy Baker McKenzie liczący sobie 300 euro za godzinę?

http://wyborcza.pl/7,75968,24460276,tasmy-kaczynskiego-zachodzi-zwiazek-pomiedzy-interesem-osobistym.html

Jeśli Birgfellner ceniony byłby równie wysoko, to na wymienione wyżej czynności zużyłby aż…3832 godziny.

Licząc, że tydzień pracy to 40 godzin musiałby pracować 96 tygodni po 8 godzin dziennie odpoczywając jedynie w weekendy.

Prawie dwa lata.

A przecież wiemy dobrze, że nie ma nawet 5% tej renomy, jak wymienieni wyżej.

Powinien więc być (i pewnie jest) ceniony znacznie niżej.

.

Zdziwienie także budzi powoływanie się na rzekomą umowę dotyczącą wniesienia aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Srebrna sp. z o.o. do nowopowstałej spółki komandytowej.

Istniejąca umowa spółki nie wspomina o takim aporcie. Tymczasem zgodnie z art. 107 Kodeksu Spółek Handlowych taki aport musiałby być wpisany.

Jeśli jednak przyjąć, że taki był zamiar pierwotny, to zapis, iż Nuneaton sp. z o.o. sp. k. może reprezentować jedynie dowolna osoba zasiadającą w zarządzie Nuneaton sp. z o.o. (w tym Geralda Birgfellenra) w praktyce oznacza, że nieruchomość mogłaby być zastawiona pod pożyczkę w banku, dowolnie zbyta, przewłaszczona itp. a Srebrna sp. z o.o. mogłaby tylko bezsilnie pozywać niewypłacalny zarząd nie mając wpływu na swój majątek.

Zdaniem znajomych śledczych tak właśnie mogłaby wyglądać próba zrobienia kolejnego dealu na warszawskich nieruchomościach.

Inaczej mówiąc kolejnego oszustwa, i to na wielką skalę, bowiem działka wyceniana jest na ok. 160 mln złotych.

Roman Giertych/Jacek Dubois powołują się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.

W orzecznictwie aprobowany jest pogląd, zgodnie z którym przedmiotem oszustwa może być usługa o odpłatnym charakterze, która jest związana z koniecznością poniesienia kosztów oraz oczekiwaniem uzyskania zysku. Na gruncie usługi przewozu Sąd Najwyższy wywiódł, że: „(…) nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla wykluczenia uznania, że ieziszczenie w umownie uzgodnionym terminie należności wynikającej z zawartej umowy usługi przewozu, będzie z jednej strony mogło zostać potraktowane jako nienależna korzyść majątkowa, z drugiej zaś jako niekorzystne rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 KK. Nie ulega wszak wątpliwości, że wykonawca takiej usługi za skutek jej wykonania, z którym wiązało się poniesienie wymiernych kosztów (choćby zużytego na wykonanie usługi paliwa, wypłaconego pracownikom wynagrodzenia wraz z wszelkimi jego pochodnymi) poniósł określony bezpośredni uszczerbek majątkowy, a nadto nie osiągnął spodziewanego zysku, a więc jego aktywa nie uległy spodziewanemu powiększeniu”. Powyższe oznacza, że w przypadku braku uzyskania zapłaty za daną usługę art. 286 § 1 k.k. obejmuje zarówno uszczerbek majątkowy (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans).

Trzeba więc przypomnieć mecenasom, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wywiódł, i nie tak dawno, że:

Ewentualne „zadowolenie” pokrzywdzonego przestępstwem z art. 286 § 1 KK może wynikać z faktu, iż jest on wprowadzany w błąd przez sprawcę wyłudzenia. Należy przy tym mieć na uwadze także to, że istota wyłudzenia może polegać nie tylko na pobraniu wynagrodzenia za usługi (prawne czy jakiekolwiek inne), które w ogóle nie zostały wykonane, ale także na wykonaniu usług, które z punktu widzenia potrzeb i interesów pokrzywdzonego były zbędne, czego, na skutek wprowadzenia w błąd przez sprawcę, bądź błędu własnego przez sprawcę wykorzystanego, nie był on świadom.

(wyrok z dnia 15 lutego 2018 r.II AKa 444/17)

Jeśli więc mówimy o oszustwie, stawiam dolary przeciw orzechom, że prędzej czy później austriacka ofiara okaże się austriackim oszustem.

I to bez względu na to, kto obejmie rządy na jesieni 2019 roku.

Tzw. afera Kaczyńskiego szyta jest bowiem nawet nie grubymi nićmi ale szewską dratwą.

Czy Giertych/Dubois a także czerska załoga okażą się współwinni przestępstwu?

.

Przyszłość pokaże.

.

Osobiście czuć mogę tylko niesmak.

W końcu Giertych to jednak prawnik.

Ale, jak to mówią u nas na wsi – niejednemu koniowi na imię Siwek.

.

17.02 2019

.

Ps. A swoją drogą ciekawy jestem, jak wyglądało wynagrodzenie „specjalistów” prywatyzacyjnych, których nie tylko PO, ale i matecznik Tuska – Kongres Liberalno-Demokratyczny obficie tuczył na mieniu państwowym?

Czy też było prawie 7 razy większe od efektów ich pracy?

.

_____________________________________________

* Pokrzywdzony: Gerald Birgfellner

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Działając w imieniu własnym, składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez:

Jarosława Kaczyńskiego, polegającego na tym, że:

działając w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej i w innych miejscach, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę Srebrna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyzyskując zaufanie Geralda Birgfellnera oparte na łączących ich więzach powinowactwa i wprowadzając Geralda Birgfellnera w błąd co do możliwości podejmowania decyzji w imieniu spółki Srebrna sp. z o.o. oraz co do zamiaru spowodowania uiszczenia przez Srebrna sp. z o.o. umówionego wynagrodzenia za usługi związane z inwestycją w postaci budowy budynku wysokościowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, doprowadził Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że spowodował wykonanie przez Geralda Birgfellnera świadczenia usług o wartości ok. 1 300 000 euro, w ten sposób, że w maju 2017 r., zapewniając Geralda Birgfellnera, że jest osobą, która faktycznie podejmuje wszelkie decyzje w spółce Srebrna sp. z o.o., zagwarantował mu dokonanie zapłaty wynagrodzenia za czynności, które mu zlecił w imieniu spółki Srebrna sp. z o.o., a polegające na kompleksowym przygotowaniu realizacji inwestycji w postaci budowy budynku wysokościowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z tym zleceniem, a następnie wielokrotnie utwierdzając go przy osobistym odbiorze poszczególnych etapów prac w imieniu spółki Srebrna sp. z o.o., a następnie całości wykonanych w ramach zlecenia prac, w przekonaniu, że Gerald Birgfellner otrzyma umówione wynagrodzenie, doprowadził do tego, że Gerald Birgfellner w ramach realizacji powyższego zlecenia wykonał następujące prace: (i.) założył spółkę celową Nuneaton sp. z o.o. sp. k., (ii.) pozyskał architekta i przygotował przy jego pomocy projekt koncepcji architektonicznej budynku, (iii.) przygotował strategię realizacji projektu Tower Srebrna z kosztami i terminarzem, (iv.) przygotował wyceny nieruchomości, (v.) przygotował przy pomocy kancelarii Baker McKenzie projekty umów niezbędnych do realizacji inwestycji w postaci „Development Management Agreement I in relation to K-Towers Warsaw”, umów z firmami Gleeds Polska sp. z o.o. i Strabag sp. z o.o. oraz umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A., a następnie, gdy Gerald Birgfellner zwrócił się o zapłatę wynagrodzenia oraz kwot z tytułu poniesienia powyższych kosztów, polecił mu wystawienie faktury na spółkę Nuneaton sp. z o.o., która zgodnie z planami inwestycyjnymi miała być komplementariuszem w spółce celowej Nuneaton sp. z o.o. sp. k., zastrzegając, by rozłożył całość należnej kwoty na dwie częściowe faktury, zapewniając równocześnie, że faktura zostanie zapłacona przez Nuneaton sp. z o.o., mając jednocześnie świadomość, że sam podjął uprzednio decyzję o wstrzymaniu inwestycji, czego skutkiem było nieprzeniesienie przez spółkę Srebrna sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Srebrnej 16 na spółkę Nuneaton sp. z o.o. sp. k. oraz niewystąpienie przez spółkę Nuneaton sp. z o.o. sp. k. o kredyt inwestycyjny, czego konsekwencją było z kolei, że ani spółka Nuneaton sp. z o.o. sp. k., ani komplementariusz tej spółki Nuneaton sp. z o.o., nie dysponowały jakimikolwiek środkami finansowymi i nie mogły pokryć zobowiązania zaciągniętego przez Jarosława Kaczyńskiego w imieniu spółki Srebrna sp. z o.o., a następnie w czerwcu 2018 r., gdy Gerald Birgfellner wystąpił z żądaniem, by zobowiązanie pokryła spółka Srebrna sp. z o.o., oświadczył, że spółka Srebrna sp. z o.o. nie może pokryć tego zobowiązania, bowiem faktura została wystawiona na Nuneaton sp. z o.o., która nie ma żadnych środków finansowych, a on sam, mimo że prace na rzecz Srebrna sp. z o.o. zostały w istocie wykonane, nie ma żadnego wpływu na zachowanie władz tej spółki i nie może spowodować, by spółka Srebrna sp. z o.o. pokryła zobowiązanie, które on zaciągnął, fałszywie zapewniając, że zostanie ono opłacone, czym wyrządził Geraldowi Birgfellnerowi szkodę w wielkich rozmiarach, tj. o czyn zart. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. wzw. zart. 12 § 1 k.k.

Wobec powyższego, wnoszę o:

1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie.

2. Przesłuchanie pokrzywdzonego Geralda Birgfellnera z udziałem tłumacza (adres do doręczeń: ul. Nowy Świat 35 lok. 4, 00-029 Warszawa) na okoliczność doświadczenia Geralda Birgfellnera wprowadzeniu działalności, związanej z realizacją projektów budowlanych, udzielenia pełnomocnictwa Geraldowi Birgfellnerowi przez spółkę Srebrna sp. z o.o., wykonanych przez Geralda Birgfellnera czynności w związku z otrzymanym zleceniem, poniesionych przez niego w związku z tym kosztów, roli Jarosława Kaczyńskiego w całym przedsięwzięciu, ustalonej kwoty wynagrodzenia dla Geralda Birgfellnera, wypowiedzenia pełnomocnictwa Geraldowi Birgfellnerowi, korzyści majątkowej spółki Srebrna sp. z o. o. i jej wysokości.

3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w treści uzasadnienia na okoliczności tam określone.

4. Informowanie pełnomocnika pokrzywdzonego o czynnościach śledztwa, a w szczególności przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Tomaszewskiego, członków zarządu spółki Srebrna sp. z o.o., osób uczestniczących w realizacji kontraktu z kancelarią Baker McKenzie, osób, które negocjowały umowę kredytową z ramienia banku Pekao S.A., jak również członków rady fundacji i zarządu fundacji „Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego”.

Uzasadnienie

Uzasadnienie faktyczne

Srebrna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000069050, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr WA4M/00152366/8 i WA4M/00210479/8. W skład zarządu Srebrnej sp. z o.o. wchodzą następujące osoby: Janina Goss, Jacek Cieślikowski i Małgorzata Kujda (prezes zarządu). Jedynym udziałowcem spółki jest fundacja „Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego”, do zarządu której wchodzą Barbara Czabańska (prezes zarządu) oraz Adam Lipiński. W skład rady fundacji wchodzą natomiast: Jarosław Kaczyński, Krzysztof Czabański oraz Rafał Sawicz.

Dowody: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Srebrna sp. z o.o., wydruki z ksiąg wieczystych KW nr WA4M/00152366/8 i WA4M/00210479/8, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej „Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego” na okoliczność struktury spółki Srebrna sp. z o.o. stanu prawnego nieruchomości przy ul. Srebrnej 16, struktury fundacji „Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego”.

Pokrzywdzony Gerald Birgfellner, obywatel Austrii, jest z wykształcenia ekonomistą i ma duże d