Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl w poniedziałek (20.05.2017r.) zostało złożone do Prokuratury Rejonowej Szczecin –Zachód zawiadomienie „o popełnieniu przestępstwa fałszowania dokumentów i składania fałszywych oświadczeń przed organami samorządu lokalnego przez Mariusza Mamrota przedstawiającego się jako Dyrektor Projektu przebudowy linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki działający w imieniu chińskiej spółki PINGGAO GROUP Ltd sp. z o.o.  z siedzibą w Henian w Chińskiej Republice Ludowej  reprezentowaną w Polsce przez Oddział  PINGGAO Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul.Chłodnej 51 p.33  00-867 Warszawa, jako wykonawcy linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki na zlecenie Państwowych Sieci Elektroenergetycznych S.A.”.

Mieszkanka Gminy Dobra postanowiła poinformować o przestępstwie prokuraturę. – Zawiadamiam, że Marcin Mamrot w dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017r.   na posiedzeniach  Komisji Problemowych  Rady Gminy Dobra  przedstawił  radnym  do akceptacji projekt  lokalizacji trasy linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki na terenie Gminy Dobra umieszczony na mapie z naniesionym odręcznie sfałszowanym przebiegiem planowanego obejścia zachodniego miasta Szczecina wzdłuż którego wyznaczono trasę planowanej linii energetycznej. Przedstawiając tę mapę jako zgodną  z istniejącą dokumentacją planistyczną w Gminie, M.Mamrot działał w celu uzyskania akceptacji dla  składanego wniosku o wprowadzenie do dokumentacji planistycznej Gminy Dobra tak wyznaczonej trasy przebiegu linii energetycznej 220 kV Krajnik-Glinki – pisze w zawiadomieniu.

Jednym z dowodów jest mapa. – Jednakże na mapie tej stanowiącej kopię internetowego zdjęcia  terenu Gminy Dobra  wyrys przebiegu planowanego zachodniego obejścia  został naniesiony fałszywie niezgodnie z obowiązującym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Dobra – czytamy w piśmie do prokuratury.

To było zaplanowane? – Sfałszowana trasa planowanego przebiegu dotyczy części obejścia zachodniego położonego na działce 9/18 i 12 obręb Redlica gdzie zmieniono kształt trasy przebiegu przesuwając go w kierunku granic obrębu Dobra co spowodowało objęcie  przebiegiem obejścia zachodniego także grunt należącej do mnie działki 325/2 obręb Dobra. Przesunięcie trasy obejścia zachodniego na działkę 325/2 obręb Dobra miało za zadanie uzasadnić zlokalizowanie na niej  planowanej linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki  jako prowadzonej wzdłuż planowanego obejścia zachodniego Szczecina. Manipulacja ta ma na celu  przesunięcie  całości zaplanowanego   przebiegu  obejścia zachodniego z centralnej części działki 12 obręb Redlica na skrajną części tej działki i to jedynie jego fragmentu – informuje organy ścigania.

To nie jedyny powód? – Ponadto  M.Mamrot  uzasadniając przed Komisjami Rady Gminy Dobra lokalizację planowanej linii energetycznej na  gruncie działki 325/2 obręb Dobra, wzdłuż sfałszowanego przebiegu zachodniego obejścia  dopuścił się także złożenia fałszywego oświadczenia jakoby grunt działki 325/2 obręb Dobra  jest gruntem rolnym a nie budowlanym jako argumentu za  lokalizacją na tym gruncie planowanej linii energetycznej – podnosi mieszkanka w swoim piśmie.

Celowe działania? – Na przedstawionej radnym Gminy Dobra mapie, pobranej z zasobu internetowego, bez  skali  a zatem nie stanowiącej profesjonalnego podkładu do działań planistycznych, poza wprowadzeniem odręcznego, sfałszowanego wyrysu trasy zachodniego  obejścia drogowego, pominięty został  po stronie zachodniej planowany przebieg  trasy obejścia kolejowego oraz trasy kabla energetycznego eliminującego możliwość prowadzenia z tej strony trasy obejścia drogowego kolejnej linii energetycznej. Natomiast zgodnie z rysunkiem obowiązującego Studium UiKZP Gminy Dobra zarówno trasa obejścia drogowego, jak i trasa obejścia kolejowego i trasa kabla energetycznej znajdują się w całości na działce 9/18 obręb Redlica  i oddziela ją od granicy działki 325/2, będącej jednocześnie granicą obrębu geodezyjnego Dobra, pas gruntu o szerokości od 100m na styku północnej granicy działki 325/2 z działka leśną 886/3 do  szerokości 300 m na styku południowej granicy działki 325/2 obręb Dobra z działką 326 obręb Dobra . Zatem grunt działki 325/2  pozostaje w całości poza  planowanym obejściem zachodnim – dodaje. – Projekt przebiegu planowanej linii energetycznej wzdłuż sfałszowanego przebiegu obwodnicy zachodniej przedstawiony Radnym na Komisjach Rady Gminy miał za zadanie  uzyskanie akceptacji dla złożenia na najbliższej sesji Rady Gminy Dobra tego  projektu  jako załącznika do wniosku o przystąpienie przez Radę Gminy Dobra do uchwalenia wprowadzenia trasy linii energetycznej 220 kV Krajnik-Glinki do Studium UiKZP Gminy Dobra  a zatem w konsekwencji także do wprowadzenia sfałszowanego przebiegu trasy obwodnicy zachodniej jako obowiązującego do Studium UiKZP – informuje prokuraturę Krystyna Trzcińska.

Działania dla określolonej grupy? – Beneficjentami  tak sfałszowanego przebiegu trasy obejścia zachodniego  są właściciele działki 12 obręb Redlica, wspólnicy Spółki Jawnej z Szczecina oraz właściciele działek: 260/4 , 885 i 260/13 obręb Wołczkowo.  Działkę 885 zamieszkuje Przewodniczący Rady Gminy Dobra a działkę 260/4 najbliższa rodzina Przewodniczącego Rady  Gminy Dobra – pisze była sekretarz Gminy Dobra i przedstawia dowody:

Dowód – kopia mapy przedstawionej Radnym Gminy Dobra przesłana pocztową mailową przez M.Mamrota jako załącznik do jego stanowiska .

Dowód –kopia mapy z wersjami przebiegu linii energetycznej na działce 325/2 obręb Dobra przesłana drogą mailową przez M.Mamrota,

Dowód – kopia rysunku Studium UiKZP Gminy Dobra udostępnionego w referacie UG Dobra

Co jest w studium? – W/g zapisów obowiązującego Studium UiKZP gminy Dobra  nieruchomość  325/2 zlokalizowana jest w  w strefie B tj. strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki A, zlokalizowanej w sąsiednim obrębie Wołczkowo, oraz w  strefie A-B w zakresie m.innymi sportu rekreacji i zieleni izolacyjnej – stwierdza mieszkanka Gminy Dobra.

Kogo zamierzano wprowadzić w błąd? – Prezentacja  przez M. Mamrot mapy ze sfałszowanym  wyrysem przebiegu zachodniego obejścia kolejowo-drogowego miasta Szczecina w stosunku do obowiązującego w Studium UiKZP Gminy Dobra  na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dobra jako podstawy do sporządzenia  planowanego przebiegu linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki umieszczonego wzdłuż sfałszowanej trasy obejścia zachodniego  oraz fałszywie złożone  przed radnymi  oświadczenie o przeznaczeniu gruntu działki 325/2 obręb Dobra jako rolnej, jest czynem mającym  na celu wprowadzenie organu publicznego w błąd  dla osiągnięcia celu wprowadzenia do dokumentów planistycznych Gminy Dobra nie tylko rozwiązania planistycznego przebiegu trasy linii energetycznej 220kV Krajnik-Glinki ale także zmienionej trasy przebiegu zachodniego obejścia drogowo-kolejowego sprzecznej z  obowiązującym Studium UiKZP Gminy Dobra, co nie leży w zakresie uprawnień wykonawcy linii energetycznej – podsumowuje swoje zawiadomienie do prokuratury Krystyna Trzcińska.

Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższe czyny są ścigane z urzędu. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało skierowane przez byłą sekretarz Gminy Dobra do wiadomości: Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Rada Gminy Dobra. Czy prokuratura podejmie trop? Będziemy informować w kolejnych artykułach.

Pisaliśmy już o sprawie w naszych wcześniejszych artykułach TUTAJ.