Organizatorzy konkursu na plakat zapraszają wszystkich, którzy zechcą swoim talentem, kunsztem, zdolnościami zbudować pomnik pułkownikowi Ryszardowi Jerzemu Kuklińskiemu.  Udział w konkursie to nie tylko walka o nagrodę Wójta Gminy Wiązowna p. Janusza Budnego w wysokości 5 tys. zł. ale to także forma wzniesienia pomnika dla tego, który na pewno się wahał, ale misję ratowania Polski  doprowadził do zwycięstwa. Pułkownik Ryszard Kukliński zasłużył na pomnik. Z Waszych serc. Ogólnopolski Konkurs na plakat organizowany jest w ramach Konferencji Pomnik Symboliczny: „Pułkownik Kukliński- zwycięska misja” pod honorowym patronatem Europosła Ryszarda Czarneckiego, wice przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

„Przechodniu, powiedz wszystkim, że do ostatniej chwili staliśmy na straży wierni Polsce i jej wolności”- płk. Ryszard Kukliński

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU:

– Społeczny Komitet Budowy Pomnika Płk R. Kuklińskiego w Wiązownie.

– Współtwórcy Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński zwycięska misja , którym bliska jest osoba płk. R. Kuklińskiego:

Izba Pamięci płk Kuklińskiego, Fundacja Łączka, Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Towarzystwo Parku im. Dra H. Jordana, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Fundacja Mikołaja z Radomia, Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, Kapituła Medalu „Zło Dobrem zwyciężaj”, Fundacja Niepodległość

 1. PARTNERZY KONKURSU: Europoseł Ryszard Czarnecki – wice Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Wójt Gminy Wiązowna – Janusz Budny, Muzeum Historii Polski, portal Pressmania.pl i Glosgminny.pl
 1. CEL KONKURSU:

Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów promujących zwycięską misję płk. Ryszarda Jerzego Kuklińskiego.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów  plastycznych w Polsce i poza jej granicami. Adresowany jest także do tych, którzy są artystami amatorami.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 Przesłanie na podany adres emailowy PDF lub JPG oryginalnej pracy.

 1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 Nieprzekraczalny termin to 29 X 2015 – po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa.

 1. PRACE KONKURSOWE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie dzieła plastycznego w formie plakatu propagującego zwycięską misję płk. Ryszarda Kuklińskiego:

 1. Organizatorzy przyjmują tylko jedną pracę jednego autora
 2. Nie przyjmują prac wykonanych przez zespół.
 3. Na plakacie musi się znaleźć tekst: Pułkownik Kukliński – zwycięska misja
 4. Format prac konkursowych B1 w układzie pionowym 707 mm x 1000 mm
 5. Na dole plakatu pasek sponsorski
 1. Zgłaszać można plakaty oryginalne, wcześniej niepublikowane, pojedyncze lub w cyklach składających się z kilku plakatów
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny
 3. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne
 4. Uczestnik zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu pisząc na email: pawelkupiszewski@wp.plpodjąc: imię, nazwisko, uczelnia, miasto, kontakt
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie
 6. Po zgłoszeniu uczestnictwa autorowi zostaje przydzielony unikatowy kod
 7. W Konkursie biorą udział tylko prace z kodem

 JURY

 Prof. Rosław Szaybo–  polski plakacista, fotograf i projektant okładek płyt i książek. Laureat licznych nagród oraz juror konkursów polskich i zagranicznych, absolwent malarstwa na ASP w Warszawie, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Sztuki Mediów

Andrzej Fogtt – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, laureat wielu konkursów

Jakub Kijuc – twórca komiksów „Konstrukt” i „Jan Hardy” oraz pasków komiksowych „R.O.T.A. XXI”

Andrzej Pągowski – artysta grafik, autor około tysiąca plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale sztuk oraz konkursy piosenek. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu

Szczepan Sadurski – polski satyryk, rysownik satyryczny, karykaturzysta, dziennikarz. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Opublikował ponad 6 tysięcy rysunków i ilustracji w ponad 200 tytułach prasy polskiej i zagranicznej.

 1. NAGRODY

 I  NAGRODA 5000 złotych + podatek za jeden plakat lub cykl max. tryptyk

12 wyróżnień honorowych za jeden plakat lub cykl max. tryptyk

 WARUNKI JURY

 Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału nagrody przy zachowaniu wysokości kwotowej. Może nie przyznać nagrody głównej a przyznać dwie nagrody po 2500 zł każda

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 5 XI 2015 podanie do publicznej wiadomości i zawiadomienie autorów zwycięskich prac, prac wyróżnionych i wybranych do wystaw pokonkursowych drogą emailową lub telefoniczną

 1. WRĘCZENIE NAGRÓD

 7 XI 2015 r w Wiązownie pod Warszawą w Zajeździe u Mikulskich ul. Parkingowa 18a  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński zwycięska misja

 1. WYSTAWY POKONKURSOWE

 Prace nagrodzone, wyróżnione oraz plakaty uznane przez Jury za najciekawsze spośród nadesłanych zostaną zaprezentowane 7 X 2015 podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Wiązownie

 KATALOG WYSTAWY

 Organizatorzy zakładają możliwość zamieszczenia plakatów w publikacji dotyczącej Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński –zwycięska misja

Organizatorzy zakładają możliwość zorganizowania wystawy nagrodzonych i wyróżnionych plakatów w Polsce i poza granicami

Organizator przewiduje wydanie katalogu, w którym znajdzie się nie więcej niż 40 plakatów wybranych przez Komisję Konkursową, w tym plakaty nagrodzone i wyróżnione

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorzy mogą zgłaszać tylko plakaty wykonane samodzielnie, do których przysługują im osobiste prawa autorskie oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne

 2. Autorzy zgłoszonych prac konkursowych wyrażają zgodę nieodpłatne wykorzystanie reprodukcji plakatów w publikacjach dotyczących Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński zwycięska misja oraz publikację wizerunków prac i swoich nazwisk na stronach internetowych organizatorów Konkursu a także w prasie celem promocji Konkursu – bez uiszczania honorarium autorskiego

 1. Uczestnik, jako autor plakatu nie może tym utworem plastycznym naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność
 1. Uczestnik przystępując do konkursu jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia honorowego nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przejmuje własność oryginalnego egzemplarza plakatu w wersji elektronicznej oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tego plakatu i prawa zależne do jego opracowań na polach eksploatacji:
 1. Utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera
 2. Publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy plakatu oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych
 3. Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii
 4. Zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych
 5. Wykorzystanie dla celów upowszechnienia tematyki Konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych
 6. Prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych
 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego wykorzystania
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi
 3. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi na potrzeby zawiązane z udziałem w Konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z dn 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst DZ.U z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.)

 DODATKOWCH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA w imieniu organizatorów:

Bartek Maślankiewicz 48 737 474 413