Pielęgniarka to zawód deficytowy w Polsce. Jak wynika z danych statystycznych w najbliższych latach będzie brakować pielęgniarek w szpitalach. Czy jest szansa, aby zmienić ten nie korzystny trend? – Mam nadzieję, że „Raport o stanie pielęgniarstwa” będzie stanowił impuls do szybkiego i zdecydowanego podjęcia działań mających na celu zahamowanie wzrostu deficytu pielęgniarek i położnych w Polsce oraz w województwie mazowieckim – pisze Wiesława Załuska Konsultant Wojewódzki, autorka raportu.

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Szanowni Państwo!
Niniejszy profil na Facebooku poświęcony będzie prezentowaniu spraw związanych z pielęgniarstwem oraz organizacją ochrony zdrowia, z którymi przychodzi mi się mierzyć jako Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa mazowieckiego.
W pierwszej kolejności podzielę się wynikami opracowanego przeze mnie „Raportu o stanie pielęgniarstwa”. Mam nadzieję, że będzie on stanowił impuls do szybkiego i zdecydowanego podjęcia działań mających na celu zahamowanie wzrostu deficytu pielęgniarek i położnych w Polsce oraz w województwie mazowieckim. Zaproponuję również zarys strategicznego planu wdrożenia skutecznych mechanizmów legislacyjnych, finansowych i organizacyjnych zmierzających do zabezpieczenia społeczeństwa w opiekę pielęgniarską.

Zdecydowałam się założyć profil na Facebooku, żeby zaapelować w nim o skonsolidowanie w tym celu sił wszystkich środowisk. Dla sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia ważne jest, żeby apel ten wybrzmiał w sercach decydentów, płatnika świadczeń zdrowotnych, zarządzających placówkami medycznymi, ale również w świadomości pacjentów, którzy najboleśniej odczują brak fachowej pomocy w trudnych chwilach choroby i cierpienia.

Pielęgniarki i położne są filarem i gwarancją efektywnego działania systemu opieki zdrowotnej, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niekorzystnych zjawisk demograficznych i epidemiologicznych, generujących zwiększone zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Wykonywanie tych zawodów wymaga gruntownego i długotrwałego wykształcenia oraz ciągłego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy medycznej. Współczesną pielęgniarkę i położną, oprócz kompleksowego wykształcenia, interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, musi wyróżniać empatia, troskliwość i opiekuńczość, a jednocześnie odporność na stres, odwaga oraz umiejętność pogodzenia wykonywania skomplikowanych procedur medycznych z ideą humanitaryzmu.

Analiza problemów pielęgniarek w województwie mazowieckim zostanie przedstawiona na tle sytuacji w Polsce. Opracowanie zawierać będzie również szereg danych dotyczących położnych.
Z prognozy narastającego deficytu pielęgniarek i położnych wynika, że do 2020 roku w Polsce będzie brakowało ponad 34 000 pielęgniarek i 3 000 położnych, natomiast w województwie mazowieckim ponad 4 000 pielęgniarek i prawie 200 położnych. W latach następnych problem ten będzie się pogłębiał.

Bez podjęcia skutecznych działań, mających na celu zwiększenie liczebności kształconej kadry pielęgniarskiej oraz wdrożenie mechanizmów motywujących zarówno do pracy w zawodach pielęgniarki i położnej jak i do podejmowania przez absolwentów wyższych uczelni zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, problemu kadrowej luki pokoleniowej nie uda się zahamować.

Publikując dane wynikające z raportu mam nadzieję, że przyczyni się on do uświadomienia wszystkim, z jak poważnym problemem przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Wierzę, że przedstawiany obraz stanu pielęgniarstwa pozwoli na znalezienie i wdrożenie skutecznych mechanizmów, mających na celu odwrócenie groźnego, rosnącego deficytu pielęgniarek i położnych.

Życzę wszystkim pielęgniarkom i położnym, organizatorom ochrony zdrowia, przedstawicielom innych zawodów medycznych a przede wszystkim pacjentom, żeby prognozy przedstawiane w raporcie nigdy się nie spełniły.

Autor: Wiesława Załuska Konsultant Wojewódzki