Regulamin konkursu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” o nagrodę MEN

Strona główna/Kultura/Regulamin konkursu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” o nagrodę MEN

Regulamin konkursu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” o nagrodę MEN

Bo choćby mi przyszło postradać me życie – Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę
rtm. Witold Pilecki

O NAGRODĘ MINISTER  EDUKACJI  NARODOWEJ
OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  LITERACKI:
„ROTMISTRZ  PILECKI  BOHATER  NIEZWYCIĘŻONY”

Organizator Konkursu Fundacja GDZIE z siedzibą w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 10/24a wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów z siedzibą w Warszawie, ul. Dembowskiego 1.

Regulamin konkursu

 1. IDEA KONKURSU

Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek legenda, postać wielka i niepowtarzalna. Jego losy splotły się nierozerwalnie z losami Ojczyzny. Bronił Jej wolności w roku 1920, we wrześniu 1939 r. Poznał piekło niemieckiego obozu koncentracyjnego, stworzył tam podziemny ruch oporu. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Niepogodzony z kolejną okupacją, niezłomnie zabiegał o wolność i suwerenność, zamordowany przez komunistycznych siepaczy po okrutnym śledztwie i parodii procesu sądowego.

Konkurs poświęcony pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego pozwoli młodzieży poznać bliżej losy człowieka, wiernego ideałom i wartościom, które realizował niezwykłymi czynami, służbą ludziom i godnym życiem. Rotmistrz Witold Pilecki został uznany przez brytyjskiego historyka, profesora Michaela Foota, za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej.

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie idei bliskich Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, sformułowanych w oryginalnych pracach literackich, które mają odznaczać się bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle jego czasów.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Biuro przewodniczącej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Marii Gudro-Homickiej, ul. Wojska Polskiego 14, 08-440 Pilawa.

 1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Do 20 września 2016 – decyduje data stempla pocztowego.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przewidziany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz dla uczniów na tych etapach kształcenia uczących się języka polskiego za granicą.

 1. FORMY WYPOWIEDZI

Dla kategorii wiekowych:

 1. Klasy I-III gimnazjum (13-16 lat) – uczniowie wykonują pracę pisemną (do wyboru): opowiadanie literackie lub paradokument – 4000 znaków ze spacjami;
 2. Klasy I-III szkoły ponadgimnazjalne (17-20 lat) – uczniowie wykonują pracę pisemną (do wyboru): esej – 4200 (wliczając spacje) lub miniatura literacka – 1200 znaków (wliczając spacje).

Uwaga: Nie wolno przekroczyć liczby znaków.

 1. PRACE KONKURSOWE

Pracą podlegającą ocenie jury jest przygotowany utwór literacki na temat: Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Organizatorzy przyjmują tylko jedną pracę wykonaną przez jednego autora. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w konkursie.

Organizatorzy przewidują wydanie tomu pt: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” – 19 listopada 2016 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezamieszczenia w tej publikacji prac niespełniających wystarczająco, ich i Jury zdaniem, kryteriów artystycznych.

 1. WYMAGANIA

Na w/w adres miejsca składania prac konkursowych (patrz pkt.3) należy dostarczyć wydruk komputerowy pracy a także płytę CD zawierającą wersję elektroniczną pracy w edytorze WORD (dla składu i łamania ewentualnej publikacji). Zgłoszenie pracy, nadesłanej pocztą, musi być opatrzone metryczką informacyjną umieszczoną na pierwszej stronie pracy. Metryczka to „godło-kod” autora. Wraz z pracą należy dostarczyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informacje o autorze, tj. powtórzone godło, imię, nazwisko i adres autora pracy, telefon, e-mail.

W kopercie musi być Oświadczenie rodzica/opiekuna autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, zgodą na przetwarzanie i publikację danych i na udział autora pracy w Konkursie.

 1. WYMAGANIA EDYTORSKIE

Praca powinna spełniać następujące wymogi edytorskie:

– Na pierwszej stronie pracy musi być podany tytuł: Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony;

– Marginesy: 1,5 cm;

– Czcionka: Times New Roman;

– Rozmiar czcionki: 12;

– Odstępy między wierszami – interlinia 1,5;

– Objętość prac zgodnie z podaną w Regulaminie liczbą znaków.

 1. KRYTERIA OCENY

Prace literackie oceniane są ze względu na: zgodność z tematem, samodzielne i oryginalne ujęcie tematu, wartości estetyczne, formalny poziom literacki, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną; prace winny być napisane z wykorzystaniem edytora tekstu, z zachowaniem zasad edycji.

Jury dokona oceny – selekcji nadesłanych prac pod kątem zgodności z celem konkursu. Prace niespełniające wymogów merytorycznych i formalnych będą od razu dyskwalifikowane. Niespełnienie któregokolwiek z punktów Regulaminu pracę dyskwalifikuje.

Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

11. JURY

Prof. Danuta Krzyżyk, pracuje w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
na Uniwersytecie Śląskim. Autorka wielu publikacji dydaktycznych. Przewodnicząca Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Piotr Gajewski, w latach 2007-2016 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Współtwórca strony internetowej pilecki.ipn.gov.pl. Współtwórca i realizator projektów upamiętniających postać „Ochotnika do Auschwitz”. Współpracuje ze szkołami
w Polsce noszącymi imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Od 2016 roku dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tomasz Łysiak, dziennikarz radiowy, pisarz, aktor, scenarzysta filmowy, autor cyklu powieści historyczno-awanturniczych „Kroniki Szalbierskie”, „Medalion na pancerzu”. Syn Waldemara Łysiaka, pisarza.

Tadeusz Płużański, syn prof. Tadeusza Płużańskiego, specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, autor wielu książek, m.in. „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”.

Nauczyciele z ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Do 15 października br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na zasadach anonimowości. Po wyłonieniu zwycięzców zostanie podpisany protokół przez wszystkich członków jury i oficjalne ogłoszenie wyników w mediach, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów www.snap.edu.pl na stronie internetowej projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony: www.rtmpilecki.com.pl Organizatorzy poinformują o wynikach autorów prac zwycięskich i wyróżnionych drogą e-mailową lub telefoniczną.

 1. NAGRODY

Fundator nagród – Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Nagroda I: aparat fotograficzny i tablica interaktywna dla szkoły, którą reprezentuje uczeń; Nagroda II: czytnik e-book;
Nagroda III: zestaw książek i gier edukacyjnych.

Gimnazjaliści: Nagroda I: aparat fotograficzny i tablica interaktywna dla szkoły, którą reprezentuje uczeń; Nagroda II: czytnik e-book; Nagroda III: zestaw książek i gier edukacyjnych.

 1. WRĘCZENIE NAGRÓD

Nagrody wręczone zostaną 19 listopada w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. O miejscu wręczania nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatorów.

15. PRAWA AUTORSKIE

Autorzy mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im osobiste prawa autorskie oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.

Autorzy zgłoszonych prac konkursowych wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac w publikacjach dotyczących konkursu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony oraz publikację prac i zamieszczenie swoich nazwisk na stronach internetowych Organizatorów Konkursu, a także w prasie celem promocji Konkursu – bez uiszczania honorarium autorskiego.

Uczestnik, jako autor pracy literackiej, nie może tym utworem literackim naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

Uczestnik, przystępując do konkursu, jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia honorowego nieodpłatnie przenosi prawa na Organizatora – Fundację GDZIE, a Organizator przejmuje własność oryginalnego egzemplarza tekstu literackiego w wersji fizycznej i elektronicznej oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tego utworu i prawa zależne do jego opracowań na polach eksploatacji w publikacji „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”:

Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu literackiego dowolną techniką w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera.

Publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy utworu literackiego oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych.

Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii.

Zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych.

Wykorzystanie dla celów upowszechnienia tematyki Konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych.

Prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do jego dalszego wykorzystania w publikacji pokonkursowej.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi na potrzeby związane z udziałem w Konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst DZ.U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

16. KOMITET HONOROWY PROJEKTU ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY

Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Paweł Soloch

17. WSPÓŁORGANIZATORZY

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Wiązownie, Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Fundacja „Łączka”, Fundacja „Normalna Kultura”, Towarzystwo Parku dr. Henryka Jordana w Krakowie, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, Stowarzyszenie Wybieram Polskie.org, Kapituła Medalu „Zło Dobrem zwyciężaj”, Akademia Piłkarska „Be a Star Football Academy” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie oraz Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja”: senator prof. Jan Żaryn, poseł prof. Józef Brynkus, prof. Tomasz Panfil, prof. Tadeusz Wolsza, Małgorzata Kupiszewska, Tadeusz Płużański, Mariusz Czarnecki, Kajetan Rajski, Michał Siwiec-Cielebon, Krzysztof Sitko, Tomasz Łysiak.

 1. PARTNERZY

Fundatorzy nagród dla laureatów: Wydawnictwo Naukowe PWN, firma Parker, Anna i Jan Rekowie.

 1. PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik Polonistyka; Głos Nauczycielski; portale internetowe: pressmania.pl, głosgminny.pl.

 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI O ROTMISTRZU WITOLDZIE PILECKIM

– Wysocki Wiesław Jan, Rotmistrz Witold Pilecki, Wyd. Rytm, Warszawa 2009

– Pawłowicz Jacek, Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, Wyd IPN, Warszawa 2008

– Patricelli Marco, Ochotnik. O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Wyd. Literackie, 2011

– Cyra Adam, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz,Wyd. RM, Warszawa 2011

– Krzysztof Tracki, Młodość Witolda Pileckiego, Wyd. Sic!, Warszawa 2014

– Płużański Tadeusz, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy, Wyd. Fronda, Warszawa 2015

– Film „Pilecki”, w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, fabularyzowany dokument.
Na uwagę zasługuje fakt, że o młodości Bohatera opowiada jego syn, Andrzej Pilecki i inni członkowie rodziny, 2015

– Film „Tatusiu”, w reżyserii Małgorzaty Kupiszewskiej, córka Zofia Pilecka – Optułowicz opowiada o swoim ojcu, 2013, (źródło: www.rtmpilecki.com.pl)

– Oficjalna strona internetowa IPN o rtm. Witoldzie Pileckim: www.pilecki.ipn.gov.pl

 1. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA

Maria Gudro-Homicka, przewodnicząca ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (rpbn.literacki@rtmpilecki.com.pl).

Pisaliśmy o tym projekcie w artykułach:

 1. Odrodzić jak Feniks z popiołu. Konkurs o rtm. Witoldzie Pileckim

Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”
o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele języka polskiego, Drogie Koleżanki i Koledzy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wraz z Fundacją GDZIE rozpoczynają Konkurs Literacki poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Kierujemy go do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na świecie. To jeden z elementów Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Inicjatorką pomysłu jest polonistka Małgorzata Kupiszewska. Konkurs trwa od 6 czerwca do 20 września. Więcej: http://pressmania.pl/?p=31027

2. MEN ufundował nagrody w konkursie „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezywciężony”

Tu wszystko znikło bez śladu.
Staliśmy się tylko nagą wartością.
Tyle człowiek mógł i znaczył, ile był wart…
”Raport Witolda”

Dzięki mrówczej pracy osób z ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów,  z ich przewodniczącą Marią Gudro-Homicką, udało się zawiadomić o konkursie literackim  pt: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” szkoły w Polsce i polskie szkoły na świecie. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych prac literackich, promujących dokonania Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizować będą o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Więcej: http://pressmania.pl/?p=31032

By |2016-06-06T01:44:56+01:00Czerwiec 6th, 2016|Kultura|Możliwość komentowania Regulamin konkursu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” o nagrodę MEN została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.