Jednomandatowe Okręgi Wyborcze zostały wprowadzone w wyborach samorządowych w 2014 roku do rad gmin niebędących miastem na prawach powiatu. W gminie Lanckorona podczas sporządzania list wyborców doszło do szeregu nieprawidłowości, które polegały na przypisaniu do niewłaściwego z miejscem zamieszkania okręgu wyborczego lub nieujęci w spisie wyborców niektórych mieszkańców gminy. Nieprawidłowości te doprowadziło do unieważnienie wyborów w okręgu 5.

Sąd uzasadnił – cyt.

,,należy zwrócić uwagę, iż spis wyborców stanowi ewidencję wyborców, którym przysługuje prawo wybierania w konkretnych wyborach, na konkretnego kandydata i jest niezbędny do zapewnienia realizacji jednej z podstawowych zasad prawa wyborczego – zasady równości określonej w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 3 k.w. Dokument ten ma gwarancyjne znaczenie dla realizacji praw wyborczych. Spis wyborców jest dokumentem niejako potwierdzającym i przesądzającym o prawie do oddania głosu w wyborach”.

Komisarz Wyborczy w Krakowie w czasie postępowania stwierdził, że ,,budynki oznaczone nr.(podaje trzy numery) nie zostały przypisane do żadnego okręgu wyborczego”. Ponadto jeden z budynków był przypisany do innego okręgu, a osoby z osuwiska, które otrzymały nowe domy nadal były zameldowane w miejscach, w których zostały ich domy rozebrane.

Rozdział XXXI kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

Art. 248p1 kk – sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Do takich przypadków odnosi się jeszcze kilka innych art. z kk. Prawo wyborcze, którego w jednym tylko okręgu zostało pozbawionych kilkanaście osób jest częścią prawa konstytucyjnego. Prawa, którego ci wyborcy zostali pozbawienie. Nie z woli Sądu, lecz osób odpowiedzialnych za sporządzenie list wyborczych. List, które w ocenie Sądu Okręgowego są dokumentem.

Co na to prokurator?

Postanawia odmówić wszczęcia dochodzenia – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie:

Uwaga; Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie wymaga uzasadnienia (art. 325e§ 1 kpk). Wszystko zgodne z prawem.

Odmowa Prokuratury ws wszczęcia postępowania

Odmowa Prokuratury ws wszczęcia postępowania str. 2Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnia wybory z uwagi na szereg nieprawidłowości mających wpływ na wynik wyborów. W uzasadnieniu podaje, że zostało naruszone prawo wyborcze, które zapewnia nam Konstytucja RP. Wykazuje, że spis wyborców jest dokumentem potwierdzającym i przesądzającym o prawie oddania głosu w wyborach.

Co jeszcze muszą zrobić urzędnicy sporządzający spisy wyborców żeby czyn zawierał znamiona czynu zabronionego Jeżeli w tych przypadkach nie zostało złamane prawo to, jakim prawem pouczamy wyborców w innych krajach? Czy tak ma wyglądać ,,demokracja” w kraju ,,prawa”?

Pozostało złożyć zażalenie do Sądu Rejonowego II Wydział Karny.

 Takie mamy prawo!