Podjęcia rozmów w sprawie podwyżek płac oraz pełnego poszanowania praw pracowniczych i związkowych domagają się przewodniczący regionów: Śląsko-Dąbrowskiego oraz Podbeskidzie NSZZ Solidarność w wystąpieniu skierowanym do zarządu Fiat Auto Poland.

Trafił on również do europejskich władz Fiat Chrysler Automobiles. Liderzy śląsko-dąbrowskiej oraz podbeskidzkiej Solidarności we wspólnym apelu wskazali, że unikanie dialogu społecznego

zawsze i nieuchronnie prowadzi do wybuchu wielkich konfliktów społecznych. Uporczywe łamanie elementarnych zasad dialogu społecznego w spółkach górniczych doprowadziło w ostatnim czasie do wybuchu wielodniowych akcji protestacyjnych i strajków w kopalniach. Do podobnych protestów i strajków może dojść wkrótce w zakładach Fiat Auto Poland i w firmach kooperujących z FAP. Z tej samej przyczyny – z powodu lekceważenia przez pracodawców reprezentantów strony społecznej, z powodu łamania praw pracowniczych i związkowych.

Jednocześnie przypomnieli, że:

W Polsce podstawowym aktem prawnym określającym ramy i narzędzia rozwiązywania sporów pomiędzy reprezentacją pracowników w postaci związków zawodowych a pracodawców jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Lekceważenie i nieprzestrzegania zapisów oraz ducha tej ustawy, co obserwujemy w Fiat Auto Poland i u kooperantów spółki, stało się źródłem narastającego konfliktu społecznego, który może doprowadzić do akcji strajkowej w zakładach.

Zgodnie z prawem spór zbiorowy trwa od momentu złożenia żądań dotyczących pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, natomiast pracodawca powinien natychmiast podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia. Tymczasem choć zarówno w Fiat Auto Poland, jak również w Denso, Sistema oraz bielskim Magneti Marelli żądania podwyżki wynagrodzeń w trybie sporu zbiorowego zostały złożone w połowie ubiegłego roku, to rokowania nie rozpoczęła się tam do dzisiaj . Dlatego też – zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych NSZZ Solidarność przeprowadziła głosowanie wśród pracowników. Jego wyniki były jednoznaczne – przykładowo w FAP 94,9 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, jeśli nie zostaną spełnione żądania płacowych zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego .

Mając na uwadze nieustanne utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego w FAP oraz pozostałych spółkach przewodniczący obu regionów we wspólnym apelu stwierdzili:

Ostrzegamy, że nie będziemy tolerować blokowania ustawowych procedur rozwiązywania sporu zbiorowego w zakładach FAP i odmawiania pracownikom prawa do rokowań płacowych. Wspierając organizacje związkowe NSZZ Solidarność w polskich zakładach Fiata i spółkach zależnych, podejmiemy wszelkie możliwe działania z solidarnościowymi akacjami protestacyjnymi włącznie, aby skłonić kierownictwo spółki do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa i norm dialogu społecznego.

Równocześnie liderzy związkowi uprzedzili, że

Brak pozytywnej odpowiedzi na nasze niniejsze wystąpienie w postaci uznania sporu zbiorowego i rozpoczęcia rozmów ze stroną społeczną w przewidywanym prawem trybie, będzie dla nas sygnałem do rozpoczęcia solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej.

Wspólny apel przewodniczących regionów: Śląsko-Dąbrowskiego oraz Podbeskidzie NSZZ Solidarność został odczytany pracownikom podczas pikiety protestacyjnej zorganizowanej 9 marca 2015 przed bramą główną FAP , a jego pełną treść można przeczytać tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=0SYYvEN9awk