Przeprowadzenie wielu czynności prawnych, aby było w świetle prawa ważne, wymaga sporządzenia przez osobę do tego uprawnioną aktu notarialnego. Czym jest akt notarialny? Kto jest uprawniony do jego wystawienia i do czego służy?

Ogólne zasady sporządzania aktu notarialnego

Zasady sporządzania aktów notarialnych regulowane są przez ustawę Prawo o notariacie. Ustala ona, między innymi, jak powinien wyglądać i co dokładnie ma zawierać akt notarialny.
1. Dokładnie wskazane miejsce oraz data sporządzenia aktu. Data, na żądanie jednej, albo obu stron może być określona co do minuty.
2. Dokładne dane notariusza oraz jego kancelarii.
3. Dokładne dane osób, które są stronami aktu notarialnego. Jeżeli w ich imieniu występują pełnomocnicy – dane pełnomocników. Jeżeli przy sporządzaniu aktu obecne są też inne osoby – powinny się w nim znaleźć również dane tych osób.
4. Oświadczenia, których dotyczy akt.
5. Oświadczenia o przyjęciu i zapoznaniu się stron z aktem.
6. Podpisy stron i notariusza.
Akt notarialny, który nie spełnia określonych w ustawie wymogów, jest w świetle prawa nieważny.

Patronem artykułu jest Notariusz Gliwice

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny albo potwierdzenie notarialne jest potwierdzeniem przez reprezentującego prawo notariusza ważności danego dokumentu, czy też umowy. Niektóre rodzaje umów, jak na przykład umowa kupna/sprzedaży nieruchomości, czy oświadczenie w umowie darowizny wymagają potwierdzenia notarialnego. W innym przypadku są nieważne. Dokumentem, który nie musi, ale ze względów prawnych bardzo często przybiera formę aktu notarialnego, jest testament. Dodatkowo, jeżeli pisemna umowa pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia przeprowadzenia jakiejś czynności odpowiednim aktem notarialnym, to taka czynność uznawana jest za ważną, wyłącznie wtedy, gdy takie potwierdzenie faktycznie nastąpi.

Kto może sporządzić potwierdzenie notarialne?

Akt notarialny może być sporządzony przez czynnie działającego notariusza. Czynnie działającym jest notariusz prowadzący kancelarię notarialną, na przykład notariusz Gliwice, Kraków etc. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Ministra Sprawiedliwości, akt notarialny może być sporządzony również przez konsula polskiego.