Sytuacja z dokończeniem budowy zbiornika w Świnnej Porębie (Jeziora Mucharskiego) jest niewesoła. Przy okazji procedowania w Sejmie RP ustawy budżetowej na przyszły rok postanowiłem sprawdzić jak zabezpieczone są pieniądze na dokończenie budowy tej największej inwestycji hydrotechniecznej w Polsce. Po przejrzeniu projektu budżetu państwa, okazało się, że nie ma ich bezpośrednio w budżecie. Nie ma też ich zabezpieczonych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pojawiłem się w tej instytucji we wtorek rano (29.12.2015r.) i uzyskałem następujące informacje od: Marii Ptaszyńskiej-Wołoczkowicz (Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami), Hanny Piaseckiej (Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Wodami) i Darii Dąbrowskiej – Wyra (Starszy Specjalista Wydziału Gospodarki Wodnej):

  1. Wg stanowiska NFOŚiGW inwestycja ta jest zakończona w każdym technicznym elemencie zbiornika, co potwierdziły kontrole – we wrześniu i grudniu 2015 roku. Narodowy Fundusz nie przewiduje wyasygnowania jakichkolwiek środków na dokończenie tej inwestycji, gdyż jak już wcześniej napisano inwestycja jest gotowa do napełnienia wodą.
  2. Wszystkie pieniądze przeznaczone na inwestycje inwestor mógł wykorzystać. Zostały mu przekazane. Jeśli jednak tego nie zrobił, to nie było i nie ma możliwości ich „zrolowania”, czyli przeniesienia na kolejny rok. Nie przewidywała tego ustawa, której czas obowiązywania 31 grudnia 2015 roku się kończy. Pieniędzy więc nie będzie.
  3. To co beneficjent (czyli inwestor) przedstawiał do sfinansowania, a co przewidywał zakres ustawowy, zostało zrealizowane (sfinansowane). Każde takie przedsięwzięcie musiało uzyskać akceptację Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  4. W zadaniach NFOŚiGW nie ma programu finansowania budowy dróg, czego oczekują lokalne samorządy.

Przeprowadziłem również rozmowę z Panią Beatą Kuś, Kierownik Wydziału Geologii i Górnictwa NFOŚiGW, która poinformowała mnie o sposobach rozwiązania problemu osuwisk w rejonie zbiornika i możliwościach jego sfinansowania. Sytuacja wygląda tak, że bezpośrednio nie ma zabezpieczonych środków, ale w momencie przyjęcia określonego rozwiązania takie finansowanie dałoby się uzyskać z Programu Przeciwdziałania Osuwiskom Ziemi i likwidowania ich Skutków dla Środowiska, pod warunkiem, że zostanie ono przygotowane. Problem jest w tym, że choć w lipcu tego roku zmieniono program priorytetowy dla finansowania tego zadania przez RZGW, do tej pory krakowski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie złożył stosownego wniosku. A przyczyną tego jest brak opinii w tym zakresie wydawany przez odpowiednią jednostkę przy wojewodzie małopolskim. Opinia zaś nie może być wydana, gdyż RZGW w Krakowie przedstawił złą dokumentację.

W związku z tymi informacjami konieczne jest spotkanie się, by problem ten rozwiązać. Organizuję więc w Wadowicach merytoryczną konferencję, na którą zapraszam: obecnych parlamentarzystów  z okręgu nr 12 i z Małopolski, Pana Krystiana Szczepańskiego, Prezesa NFOŚiGW, Panią Beatę Kuś, Pana Jacka Krupę – Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Józefa Pilcha – Wojewodę Małopolskiego, Pana Bartosza Kalińskiego – starostę powiatu wadowickiego, Panią Małgorzatę Owsiany – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pana Stefana Sawickiego – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pana Profesora Antoniego Wójcika – eksperta ds. osuwisk z Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział w Krakowie, przedstawicieli ministerstw: Środowiska i Infrastruktury i Budownictwa, członków Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Panów: Wacława Wądolnego, Jana Wacławskiego i Łukasza Palarskiego – wójtów gmin położonych wokół zbiornika: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc, mieszkańców tychże gmin i wszystkich zainteresowanych, a także potencjalnych inwestorów.

Kolejny etap walki o zbiornik wodny w Świnnej Porębie. Wystąpienie z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W związku z kolizją pierwotnie planowanego terminu konferencji z posiedzeniem Sejmu, termin konferencji został przeniesiony na 22 stycznia 2016 roku, na godz. 17. oo – 19. oo, o czym będziemy informować w prasie, lokalnej telewizji, mediach elektronicznych i za pośrednictwem plakatów.

Autor: Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjadr hab. Brynkus Józef,
poseł na Sejm RP, pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pochodzi z rodu górali orawskich. Urodził się 5 kwietnia 1962 r. w Nowym Targu. W 1981 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce a w 1986 r. studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy” (promotor – prof. dr hab. Stanisław Grzybowski). W trakcie studiów był w latach 1985-86 nauczycielem historii w krakowskich szkołach podstawowych nr 7 i nr 41. Od 1 września 1986 do 31 sierpnia 1987 r. odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Kędzierzynie-Koźlu i jednostce wojskowej w Żarach.

Od 1 października 1987 r. podjął pracę na macierzystej uczelni (WSP, później Akademia Pedagogiczna – obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)  jako asystent, starszy asystent a następnie od 1996 r. adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii, a od 1 października uczelniany profesor w Katedrze Edukacji Historycznej.

W 1996 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną „Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach historii XIX wieku” (promotor – prof. dr hab. Jerzy Maternicki). Dodatkowo od 1 listopada 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. pracował jako nauczyciel-konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej. W 2013 roku opublikował rozprawę „Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989)”. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Jest autorem ponad 80. artykułów naukowych (niektórych jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, prawie 170. haseł w encyklopediach historycznych i dydaktycznych. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). W Katedrze Edukacji Historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej.

Działa w Polskim Towarzystwie Historycznym oraz w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym.

W 1981 r. aktywnie uczestniczył w działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP, biorąc udział w strajku okupacyjnym uczelni a potem wspierając hutników strajkujących w Hucie (wówczas im. Lenina) po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. przez juntę gen. Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce.

W latach 2006-2010 był radnym Gminy Wieprz, a w okresie 2003-07 także prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Wieprz. W latach 2010 – 2012 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest honorowym dawcą krwi odznaczonym w 2012 r. odznaką „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

25 października 2015 r. uzyskał mandat poselski z listy komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 otrzymując 8615 głosów.