Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa

//Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa

Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że poruszyliśmy temat, który budzi wielkie emocje społeczne. Nasuwa się pytanie komu służy i jaki interes ma chińska spółka? Liczyliśmy, że otrzymamy odpowiedzi na nasze pytania, które będą zgodne z tym, co ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl Niestety, naszym zdaniem materiał nadesłany do naszej redakcji, to kolejne zagranie PRowskie służące obronie interesu grupy trzymającej władzę. Jednak, aby pokazać naszą dobrą wolę, publikujemy odpowiedzi na pytania postawione w naszych publikacjach, których udzielili wykonawcy przebudowy linii  220 kV Krajnik-Glinki. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi, na tak postawione przez wykonawcę tezy, w kolejnej artykule. Taka mała ciekawostka. W materiale jaki otrzymaliśmy znajdują się fragmenty tekstu skopiowane z Wikipedii. A więc jak można te odpowiedzi traktować poważnie? Skąd „zerżnięto” kolejne? Reasumując, wg naszej oceny, odpowiedzi Pinggao Group Ltd. są wymijające i nie zgodne ze stanem faktycznym, co wykażemy niebawem. Nadal pozostaje otwartym, czy sprawą nie powinno się zająć CBA i prokuratura.

Wyjaśnienia wykonawcy linii 220kV Krajnik-Glinki:

WARTOŚĆ KONTRAKTU POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NIEZALEŻNA OD ZMIAN TRASY LINII KRAJNIK-GLINKI. OMINIĘCIE DOMÓW FINANSUJE WYKONAWCA

Wykonawca linii Krajnik-Glinki wyjaśnia zasady finansowania kontraktu, a także odnosi się do zmian przebiegu linii i braku ich wpływu na koszty PSE. Na zmianie przebiegu skorzysta natomiast lokalna społeczność gminy Dobra.

19 marca 2017r. na łamach portalu Pressmania.pl opublikowany został artykuł pt.: „Lokalna „sitwa” wykiwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Skarb państwa straci miliony. 24 marca 2017r. pojawił się kolejny tekst pt.: „Z kim zawarła deal chińska spółka? Kto stoi za aferą dot. przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki?„. W publikacjach poruszono ważny społecznie i skomplikowany temat realizacji inwestycji liniowych najwyższych napięć. Jako Wykonawca linii, działając na zlecenie PSE S.A., chcielibyśmy odnieść się do tez zawartych w publikacjach, a także odpowiedzieć na pytania postawione przez autora materiałów.

Sprawa dotyczy prac planistycznych dla inwestycji Przebudowa linii 220 kV Krajnik Glinki. Wykonawca Firma Pinggao Group Ltd., zgodnie z realizowanym kontraktem musi uzgodnić przebieg trasy linii z władzami i skonsultować ten przebieg z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości. Wykonawca w gminie Dobra spotkał się z Wójt Gminy, która wskazała, że winien sprawę uzgodnić z Radnymi. Po spotkaniu z Radą Gminy (29 września 2016r.) przystąpił do opracowania trasy, zgodnej z sugestiami władz gminy oraz przedstawicieli mieszkańców obrębu Wołczkowo, którzy zgłosili stanowczy sprzeciw (pierwotna trasa linii ingerowała w tereny mieszkaniowe w tej miejscowości). Skorygowany przebieg trasy linii został przedstawiony 23 lutego 2017r. Radzie Gminy. Przedstawiony projekt został wstępnie pozytywnie zaopiniowany przez Radnych Gminy i Radę Solecką Wołczkowa. Nowy wariant trasy linii został także przedstawiony mieszkańcom Wołczkowa w dniu 21 marca 2017r., którzy nie wnieśli uwag. Następnego dnia, jedna z Właścicielek nieruchomości leżących na trasie linii przedstawionej mieszkańcom Wołczkowa, zaproponowała kolejną korektę trasy. Wykonawca przyjął informację i zadeklarował, że ją rozpatrzy. Proces konsultacji dla nowego przebiegu trasy linii trwa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są jednym z najbardziej wymagających Inwestorów w zakresie wymogów dotyczących konsultacji społecznych. Proces, opisany poniżej, determinuje ostateczny przebieg linii.

W odniesieniu do tez autora obu artykułów – długość trasy nie wpływa w żadnym stopniu na wartość kontraktu. Firma Pinggao Group Ltd. realizuje projekt, w ramach kwoty, za jaką rozstrzygnięto przetarg publiczny. Umowa z PSE ma charakter ryczałtowy. Wybór trasy wynika z szeregu czynników, w tym z najważniejszego, jakim jest kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Decyzja o wyborze trasy nie zapada w oparciu o to, kto jest kim, kto posiada jaki teren i gdzie. Bez względu na nazwę kontraktu, budowa, przebudowa, modernizacja – podpisana umowa na realizację zadania bardzo konkretnie definiuje, co zrobić ma Wykonawca Inwestycji. Działania prowadzone w gminie Dobra realizowane są zgodnie z zapisami zawartej Umowy.

INWESTYCJE DLA SETEK TYSIĘCY LUDZI

Warto wyjaśnić czytelnikom portalu Pressmania.pl dlaczego linia Krajnik-Glinki jest przebudowywana i jakie jest znaczenie tej Inwestycji. Połączenie linii 220kV Krajnik – Glinki to jedno z najważniejszych źródeł zasilania aglomeracji szczecińskiej. Obszar aglomeracji szczecińskiej doświadczył w 2008 roku rozległej awarii, która –w mniejszej skali – powtórzyła się w roku 2010. Od tego czasu zasilanie aglomeracji nie zmieniło się w zasadniczy sposób. Na słupach linii 220kV Krajnik – Glinki, zawieszony i uruchomiony jest tylko jeden tor, zapewniający przesył energii pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Krajnik i Glinki. Na części istniejących słupów (konstrukcji), nie ma możliwości, zawieszenia kolejnego toru. Konstrukcje słupów nie są do tego przystosowane. Dotyczy to odcinka od słupa nr 57 do słupa nr 102, oraz dalej od słupa 125 do stacji Glinki. Pozostałe fragmenty linii przystosowane są do zawieszenia dwóch torów i nie wymagają przebudowy.

Zadaniem firmy Pinggao Group Ltd.  jest zastąpienie słupów jednotorowych, konstrukcjami dwutorowymi, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zasilania regionu. Oznacza to, że najpierw muszą powstać nowe słupy, po podłączeniu nowego fragmentu linii można zdemontować stare konstrukcje. Istniejącej linii nie mona wyłączyć na czas realizacji całej Inwestycji, która ma zwiększyć pewność dostaw energii elektrycznej i tego wymaga od Wykonawcy Inwestor czyli PSE.

TRASA OPTYMALNA CZYLI JAKA

Rozwój zabudowy jest kluczowy w kontekście wytyczania trasy nowej linii. Projektując nowe linie poszukuje się przebiegów, które uwzględniają aktualne kierunki rozwoju zabudowy. Projektanci przeanalizowali wiele czynników, które wpływają na możliwość wytyczenia trasy. Badano istniejące zagospodarowanie terenu,  dokumenty planistyczne, warunki środowiskowe, sąsiedztwo innych inwestycji celu publicznego. W tym przypadku ważnym kryterium był także obszar przeznaczony pod budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. Połączenie dwóch Inwestycji pozwala ograniczyć powierzchnię zajętego terenu pod dwie Inwestycje celu publicznego. Łącząc dwa obiekty na jednym obszarze, ogranicza się ich oddziaływanie. Dla budowy linii wykorzystuje się pas możliwie zbliżony do drogi, który ze względu na szereg obostrzeń, a także obiektywne oddziaływanie drogi (hałas) nie ma potencjału mieszkaniowego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PRAKTYCE

Proces konsultacji społecznych trwa od prawie roku. Na razie nie podjęto żadnych działań formalnych (np. rozpoczęcia procedur planistycznych). Cały proces uzgodnieniowy jest prowadzony w sposób transparentny, na stronie internetowej Inwestycji informujemy, że będzie ona poddana dalszym konsultacjom z Mieszkańcami. Spotkania są otwarte dla wszystkich, relacjonują je lokalne media.

Wiemy, że właściciele działek, przez które planuje się poprowadzenie trasy linii, rozważają przede wszystkim uwarunkowania dotyczące ich nieruchomości, dbając o korzystne dla siebie rozwiązania. Jest to działanie zrozumiałe. Warto jednak pamiętać, że perspektywa projektantów, których zadaniem jest wytyczenie kilkunastokilometrowej trasy linii, musi być szersza. Priorytetem jest odsunięcie linii od zabudowy mieszkaniowej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Lokalizacja, która zyska szersze poparcie kilkudziesięciu osób, będzie kontestowana przez jednostki. Wierzymy, że rozmowy z właścicielami nieruchomości przyniosą porozumienie. Trzeba pamiętać, że Właścicielom gruntów wypłacane będą stosowne odszkodowania, które – zgodnie z wymogami Inwestora – oszacowane zostaną przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Właściciele działek po zapoznaniu się z operatami szacunkowymi będą się mogli do nich odnieść.

Poniżej odpowiedzi na pytania autora artykułu, jakie zawarte zostały w tekście:

Czyje interesy są tu faktycznie reprezentowane?

Inwestycja na dziesiątki lat poprawi zasilanie dużej części Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności zaś umocni się pewność dostaw prądu dla aglomeracji Szczecina. Inwestycja powstaje na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, spółki Skarbu Państwa, która odpowiada za ciągłość dostaw energii do obywateli i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Czy Skarb Państwa powinien ponosić dodatkowe koszty pozyskania kolejnych gruntów, skoro linia jest przebudowywana a nie budowana od nowa?

Skarb Państwa, w tym wypadku PSE S.A. nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem kolejnych gruntów – Inwestycja jest realizowana przez Wykonawcę w ramach kwoty przetargowej.

(…) linia w żaden sposób dodatkowo rozbudowywana a jedynie podwajana jest ilość kabli na słupie, czy służy jej w tym względzie ustawowa ochrona zadania publicznego obciążająca właścicieli nowo zajmowanych gruntów przebiegiem tej samej linii a nie nowej inwestycji?

Tak, tego typu Inwestycja to najbardziej klasyczny przykład Inwestycji celu publicznego, w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (frag. tekstu z Wikipedii – przyp red.). Zgodnie z Ustawą budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń to cel publiczny.

Czy ogół społeczeństwa ma ponosić takie koszty jak wynikające z  przesunięcia lokalizacji linii z Wołczkowa pod presją osobiście zainteresowanego Przewodniczącego Rady Gminy?

Ogół społeczeństwa nie ponosi kosztów, jak opisano wyżej, korekta trasy nie wpływa
na wartość kontraktu realizowanego na rzecz PSE S.A.

Czy zasadnym jest aby ogół społeczeństwa ponosił koszty związane z przeniesieniem linii energetycznej bez jej faktycznej rozbudowy na inny grunt prowadzącym wyłącznie do przysporzenia zysku obecnym właścicielom gruntów przebiegiem linii obciążonych…?

Tak jak stwierdzono wcześniej, korekta trasy nie wpływa na wynagrodzenie Wykonawcy. PSE S.A.
nie będzie dopłacać za dodatkowe kilometry linii. Wykonawca nie prowadzi analiz dotyczących tego, kto może stracić, a kto może skorzystać na zmianie lokalizacji linii.

Czy takie działanie powinno się  odbywać kosztem osób, które miały pełne prawo oczekiwać, że nie zostanie zakłócone ich posiadanie nabytych gruntów przeznaczonych pod budownictwo w planach i studium uwarunkowań planistycznych Gminy nie ze względu na niezbędne nowe inwestycje?

Trudno wypowiadać się o prawie do posiadania oczekiwań. Faktem jest, że budowa nowych linii i modernizacja istniejących to działanie, które ma zwiększyć pewność dostaw energii elektrycznej. Energia potrzebna jest również do zasilania nowych domostw i zakładów pracy. Nie da się w planach i studiach przewidzieć wszystkich Inwestycji, gdyby tak było, nie zakładano by możliwości aktualizacji tych dokumentów.

Czy osobom, które dobrowolnie z całkowitą świadomością istniejącej od 1974r.  linii energetycznej 220kV nabywały grunty w sąsiedztwie linii i świadomie godząc się na to sąsiedztwo w grunty te inwestowali, służy prawo sprzeciwiania się obecnie lokalizacji na tym gruncie przebudowywanej tej samej linii?

Prawo do wyrażania swojej opinii mają wszyscy, zarówno osoby, które kupowały tereny z dala od obszarów, na których rozwija się zabudowa mieszkaniowa jak i ci, którzy mieszkają koło istniejącej linii i nie chcą jej modernizacji. Uwarunkowania są następujące. Wykonawca nie może rozebrać najpierw istniejącej linii i zastąpić jej nowymi konstrukcjami. Jest to linia o kluczowym znaczeniu dla  aglomeracji szczecińskiej, a wyłączenie jej na dłuższy czas (potrzebny do przebudowy w istniejącej trasie) zagrażałoby pewności dostaw energii. Skoro pojawia się konieczność przebudowy linii, można przenieść ją z obszarów zabudowanych, na tereny gdzie zabudowa ma charakter incydentalny i planowana jest obwodnica. Przy okazji zmiany duże fragmenty linii zlokalizowane będą na działkach Skarbu Państwa. To również przemawia na rzecz korekty.

Czy opisanemu działaniu projektantów, odbywającemu się  pod presją lokalnej władzy, całkowicie dowolnie przesuwających  lokalizację sieci w miejsce władzę tę zadowalające bez względu na koszty i szkody w środowisku może służyć ochrona pod szyldem  „ustawowego  interesu publicznego”?

Projektanci Wykonawcy prowadzą konsultacje społeczne, by poznać opinie i poglądy lokalnej władzy jak i indywidualnych obywateli. Na tej podstawie rysuje się obraz oczekiwań, obaw i nadziei związanych z lokalizacją nowej linii. Wówczas w sposób przemyślany, zaplanowany i odpowiedzialny dokonuje się korekty trasy. Realizowana przez nas Inwestycja to klasyczny przykład zadania celu publicznego, w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (frag. tekstu z Wikipedii – przyp red.).

Czy takie działanie jest działaniem mieszczącym się w zakresie pojęcia interesu publicznego?!

Zdecydowanie tak. Problem polega na tym, że obok interesu publicznego, są tysiące interesów indywidualnych i nie zawsze daje się je pogodzić. Przy takiej skali zadania trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe, bo nadrzędnym celem projektu jest poprawa pewności zasilania regionu i setek tysięcy ludzi, którzy go zamieszkują.

Na koniec, zwracamy się z uprzejmą prośbą do redakcji o zamieszczenie ww. odpowiedzi przy tekście. Wierzymy, że pomoże on zrozumieć czytelnikom Pressmania.pl jak złożona i trudna jest rzeczywistość budowy linii elektroenergetycznych. W razie jakichkolwiek pytań, zespół odpowiedzialny za realizację inwestycji pozostaje do Państwa dyspozycji.

Odpowiedzi udzielił Wykonawca Inwestycji przedstawiciel Pinggao Group Ltd..

By |2017-03-28T00:50:16+00:00Marzec 28th, 2017|Polityka|Możliwość komentowania Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.
Google+