Parlamentarzysta na swojej stronie fejsbukowej poinformował, że wystąpił z interpelcją do „Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie Fiata i jego spółek córek w Polsce”. Polityk zadaje cały szereg pytań, które dotyczą wyjaśnień w sprawie łamania prawa. Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl do posła Brynkusa zwrócili się w tej sprawie pracownicy z prośbą o interwencję. – Jeśli to jest prawdą, co usłyszałem od tych ludzi, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to „obóz pracy” w Polsce. I nie jestem w tym stwierdzeniu osamotniony. Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarnosći” powiedział już te słowa na jednym z wieców w minionych latach przed bramami FCA Poland w Tychach. I mając to na uwadze, postanowiłem przyjrzeć się tej sprawie i poprosiłem najpierw Ministerstwo Finansów, a obecnie MRPiPS o odpowiedzi na moje pytania. O dalszych krokach będę informował media na bieżąco – mówi prof. Józef Brynkus, poseł Kukiz’15.

Wadowice 29. 02. 2016.

dr hab. Józef Brynkus,
prof. UP Kraków

Poseł na Sejm R.P.
ul. Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

 

Szanowna Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska

INTERPELACJA

Zwracam się o przedstawienie analizy ilości zlikwidowanych miejsc pracy w latach 1992-2015 w spółkach NEWCO, powstałych po przekształceniach FSM, w wyniku umowy definitywnej zawartej z koncernem FIAT oraz stanu prac Ministerstwa nad uruchomieniem wypłat rekompensat dla ponad 25 000 byłych pracowników FSM za pozbawienie ich praw do puli 15% akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Chodzi w szczególności o:

 1. Określenie różnicy między ilością 25 000 zatrudnionych  w byłej FSM a ilością Polaków jaka aktualnie jest zatrudniona w sumie we  Fiat Chrysler Automobiles Poland, Magneti-Marelli Poland i Teksid Poland.
 2. Ogólną ilość zwolnionych Polaków z firm Fiat Auto Poland, Fiat Chrysler Automobiles Poland, Teksid Poland, Magneti-Marelli Poland na mocy zwolnień grupowych w latach 1992-2015.
 3. Ogólną ilość zwolnień pracowników z w/w  firm w latach 1992-2015 i firm córek pod pretekstem likwidacji stanowisk pracy.
 4. Ogólną ilość zwolnień Polaków z w/w firm  w latach 1992-2015 z powodów licznych lub długotrwałych chorób (L4).
 5. Sumaryczną ilość zwolnień  Polaków z w/w firm w latach 1992- 2015 pod pretekstem tzw. „małej przydatności zawodowej”.
 6. Sumaryczną liczbę zwolnień Polaków z w/w firm w latach 1992-2015  na własną prośbę lub za porozumieniem stron.
 7. Sumaryczną ilość Polaków zwolnionych z w/w firm w tych samych latach z powodów dyscyplinarnych.
 8. Ogólna ilość przeniesień Polaków z w/w firm do spółek córek lub spółek siostrzanych na mocy artykułu 23′ Kodeksu pracy w tych samych latach.
 9. Sumaryczną ilość Polaków, którym w w/w firmach nie przedłużono umów zawartych na czas określony w tym samym okresie.
 10. Ilość Polaków zatrudnionych w w/w firmach za pośrednictwem biur lub firm pracy tymczasowej w tym samym okresie, którzy utracili pracę przed lub po upływie umowy na czas określony.
 11. Ilość bezrobotnych w tym samym okresie pochodzących z w/w firm.
 12. Ilość Włochów, którzy utracili pracę w w/w firmach w tym samym okresie z wyszczególnieniem na przyczyny ujęte w punktach 2-10.
 13. Kiedy Ministerstwo zamierza przystąpić do negocjacji z firmą FCA Poland przekazania uprawnionym 25 000 byłych pracowników FSM wydania lub przekazania bonów oszczędnościowych, anonsowanych przez Dyrekcję Operacji Międzynarodowych Fiat Auto Turyn w 1992 roku, a ujętych w oficjalnym liście  G. Capra do Prezesa Rady Nadzorczej FSM z 30 marca 1992 roku w punkcie 10. tego dokumentu?
 14. Kiedy Ministerstwo planuje wypłacić rekompensaty dla 25 000 byłych pracowników FSM tytułem odszkodowania za naruszające polskie prawo pozbawienie ich możliwości skorzystania z puli 15% bezpłatnych akcji pracowniczych sprywatyzowanego FSM.
 15. Czy zarząd FCA Poland SA dokonuje maksymalizacji zysków międzynarodowych korporacji kosztem wynagrodzeń polskich pracowników (których obciążenie pracą stale rośnie jak wynika z moich ustaleń)?
 16. W ciągu ostatnich lat zatrudnienie w tyskim Fiacie spadło o 3 tys. pracowników (z 6,3 tys. do 3,3 tys. zatrudnionych), w tym blisko 1,4 tys. osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych. Jednak już miesiąc po zakończeniu zwolnień grupowych rozpoczęto planowanie pracy w soboty, a w ubiegłym roku – od kwietnia do lipca – na drugiej zmianie wprowadzono 10-godzinny dzień pracy. Czy organy kontrolne reagowały i jak w tej sprawie na ewidentne łamanie polskiego prawa pracy?
 17. Czy Zarząd FCA Poland SA przestrzega przepisy prawa pracy nakazujące go wykorzystywanie sprawnych maszyn i urządzeń technicznych, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, tj. art. 207 § 1 pkt 2, art. 215 i art. 217 Kodeksu pracy?
 18. Jak zarząd FCA Poland SA przestrzega przepisów prawa pracy zakazujących dopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności tj. art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy?
 19. Czy zarząd FCA Poland SA przestrzega przepisów prawa pracy nakazujących zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, w tym odpowiedniej liczby pracowników tj. zwłaszcza art. 214 § 1 Kodeksu pracy?
 20. Czy zarząd FCA Poland SA przestrzega przepisów prawa pracy określających zasady udzielania urlopów wypoczynkowych tj. szczególnie art. 162 Kodeksu pracy oraz zasady wynagradzania pracownika za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy tj. art. 81 Kodeksu pracy?
 21. Z moich ustaleń wynika, że zarząd FCA Poland SA lekceważy w Polsce prawa pracownicze i związkowe. Od wielu miesięcy zarząd firmy ignoruje zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, łamie podstawowe zasady dialogu społecznego, nie przestrzega gwarancji konstytucyjnych i swobód obywatelskich oraz praw do rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych. Co ministerstwo i organy kontrolne zrobiły w tej sprawie i jakie zamierzacie Państwo podjąć kroki prawne wobec firmy, aby przymusić jej zarząd do przestrzegania polskiego prawa?
 22. FCA Poland SA jest rentowny, a cała grupa Fiata jest nierentowna i w związku z powyższym w polskim Fiacie dokonuje się zwolnień grupowych. Proszę o uzasadnienie jaka jest sytuacja z prawem w Polsce, że w takiej sytuacji mogą być transferowane zyski polskiego przedsiębiorstwa do zagranicznych firm? Proszę o ustalenie czy to jest przestępstwo, czy wada polskiego prawa?
 23. Zarząd FCA Poland SA bezzasadnie podważa istnienie sporu zbiorowego , odmawiając podpisywania protokołów rozbieżności. Jak ministerstwo lub organy kontrolne reagowały w tej sprawie?
 24. Pytam, czy nie doszło do przestępstwa w latach 2011 -2012 na okoliczność wyznaczonego mediatora przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w celu rozpoczęcia mediacji, do których strona zarządu Fiat Auto Poland – (obecnie FCA Poland SA) – nigdy nie przystąpiła w oczywisty sposób naruszając normy konstytucyjne, będące gwarancją prawa do rokowań w celu rozwiązania sporu zbiorowego, (art, 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz art.20. Konstytucji RP, które jasno wskazują, że podstawą ustroju gospodarczego naszego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na dialogu i współpracy).
 25. Przedstawiciele pracodawcy (kierownicy, specjaliści ds. relacji przemysłowych tzw. REPO w godzinach i miejscu pracy prowadzą agitację antyzwiązkową, co wypełnia nie tylko znamiona niedopuszczalnego utrudniania działalności związkowej stanowiąc naruszenie art 59 ust. 1 konstytucji RP art. 51 oraz art.31 ust.2 Konstytucji RP. Czy ministerstwo podejmowało w tej sprawie jakieś działania?
 26. Wnoszę o uzasadnienie pisemne dlaczego organy państwa polskiego, mimo, że ich ustawowym zadaniem jest egzekwowanie przestrzegania prawa polskiego to najczęściej i najchętniej dążą do umorzenia postępowań zgłaszanych przez stronę społeczną dla przykładu: sprawa dotycząca stanowiska Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach , który w grudniu 2012 r. po kontroli – przeprowadzonej na wniosek organizacji związkowej – potwierdził, że ówczesny Fiat Auto Poland przez wiele miesięcy dokonywał zwolnień grupowych bez zachowania ustawowej procedury, ale jednocześnie OIP – Katowice jedynie pouczył pracodawcę by w przyszłości przestrzegał przepisów prawa obowiązujących w Polsce – proszę o pisemne merytoryczne uzasadnienie tak skandalicznej decyzji.
 27. Wnoszę o przedstawienie stosownej dokumentacji dotyczącej kilkuset pracowników którzy stracili pracę w 2012 r , będąc jednocześnie pozbawieni odpraw finansowych które gwarantowała im ustawa. Czy była jakaś reakcja lub działanie ministerstwa lub organów kontrolnych?
 28. Wobec oczywistego naruszania polskiego prawa przez Zarząd FCA Poland SA prokuratura i sądy w ostatnich latach są bezradne, pracodawca natomiast blokuje wprowadzenie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, chociaż jedno i drugie wymagane jest przez prawo. Co w tej sytuacji zrobiono?
 29. Nieprzestrzeganie zapisów art. 7 Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – art. 136 Traktatu, która mówi: „szczególnym celem Wspólnoty i Państw Członkowskich jest wspieranie dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami pracodawców i pracowników.” Niestety, jak na razie dyrekcja uparcie łamie polskie prawo i nie podejmuje rokowań z reprezentacją pracowników, o której mówi art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Co w tej sytuacji zamierzają Państwo zrobić?
 30. Czy Ministerstwo Pracy monitoruje ewentualną możliwość ogłoszenia przez FCA w 2016 roku zwolnień zbiorowych w Polsce?

Mając informacje o tolerowaniu – a niewykluczone, że również inspirowaniu – przez pracodawcę publicznego szkalowania działaczy związkowych oraz członków ich rodzin, do tego dochodzące częste praktyki mobbingu, wnoszę o ustalenie: czy i w jakich okolicznościach doszło do systematycznego popełniania przestępstwa w latach 2009 do 2016 przez dyrekcją Fiat Auto Poland (obecnie FCA Poland)?

Licząc na szybką odpowiedź pozostaję z wyrazami szacunku,
Poseł na Sejm RP
Dr hab. Józef Brynkus