Turniej piłki nożnej o Puchar Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) dla 7-latków, którzy o sobie mówią: „jesteśmy wojownikami”, organizowany jest w ramach projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

O PUCHAR SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2009w ramach projektu ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY
organizowany przez Fundację GDZIE, ul. Zwierzyniecka 10/24a, 31-102 Kraków

Członkowie Komitetu Honorowego Projektu:
Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Paweł Soloch

REGULAMIN TURNEJU

§ 1

Organizator Turnieju

Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa wespół z Dyrekcją, Uczniami i Rodzicami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342
im. Marcina Szancera, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa.

§ 2

Wolontariat

 1. Samorząd Uczniowski i Wolontariat Szkoły Podstawowej nr 342 im. Jana Marcina Szancera
  w Warszawie.
 2. Samorząd Uczniowski i Wolontariat Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie.
 3. Chór Strumyczek oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie.

§ 3

Organizacja Turnieju

 1. Rozgrywki prowadzi Dyrektor Turnieju powołany przez Organizatora.
 2. Termin rozgrywek: 9 października 2016 roku.
 3. Miejsce rozgrywek: Białołęcki Ośrodek Sportu „BOS” Warszawa, ul. Strumykowa 21.
 4. Turniej „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” rozgrywa się na podstawie międzynarodowych przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi postanowieniami Dyrektora Turnieju.
 5. W trakcie Turnieju obsadę sędziowską stanowią sędziowie MZPN, w tym jeden Sędzia Główny wyznaczony przez Dyrektora Turnieju. Każdy mecz jest prowadzony przez dwóch sędziów.
 6. Czas trwania każdego meczu: 2x 15 minut.
 7. Mecze rozgrywane są w hali widowiskowo-sportowej, nawierzchnia – syntetyczna.
 8. Wymiary boiska: 40 x 20 m.
 9. Wymiary bramek: 5 x 2 m.
 10. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.

§ 4

Cele Turnieju

 1. Promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Podnoszenie poziomu gry poprzez rywalizację z najlepszymi zespołami z Polski i z zagranicy.
 3. Kształtowanie postaw życzliwego szacunku wobec innych zespołów poprzez rywalizację sportową dzieci z różnych regionów Polski i z zagranicy.
 4. Wzorowanie się w sporcie i życiu na osobie Rotmistrza Witolda Pileckiego. Naśladowanie jego cech charakteru: współpracy, przedsiębiorczości, zaradności, odwagi, bezkompromisowości
  i poświęcenia.

§ 5

Dopuszczenie do rozgrywek

 1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z chłopców urodzonych
  po 1 stycznia 2009 roku.
 2. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem
  lub paszport, potwierdzający datę urodzenia zawodnika.
 3. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców
  lub opiekunów na grę w turnieju, a także zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener powinien przedstawić w biurze zawodów podpisane dokumenty.
 4. Zespół składa się z 12 zawodników i dwóch opiekunów, w tym trenera.
 5. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym. Wskazana jest gra w butach halowych
  o płaskiej podeszwie. Zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami na koszulkach.
 6. Liczba zawodników na boisku: 5+1.
 7. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian.

§ 6

System rozgrywek

 1. Faza grupowa: w 2 grupach (A, B) grają po 4 zespoły wg schematu każdy z każdym.
 2. Z każdej grupy (A i B) pierwsze dwa zespoły awansują do „LIGI MISTRZÓW” (LM). Pozostałe zespoły grają w „LIDZE EUROPY” (LE).
 3. W fazie półfinałowej gramy kolejno – „LM” 1A-2B, 1B-2A, „LE” 3A-4B, 3B-4A.

§ 7

Kolejność miejsc w tabeli

 1. W fazach grupowych kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu w grupie decydują kolejno:
  1. wynik bezpośredniego spotkania w aktualnej fazie grupowej,
  2. korzystniejsza różnica bramek w aktualnej fazie grupowej,
  3. większa liczba strzelonych bramek w aktualnej fazie grupowej,
  4. mniejsza liczba straconych bramek w aktualnej fazie grupowej,
  5. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 3. W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy, o kolejności decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 4. W przypadku remisu w fazie finałowej rozstrzygają rzuty karne – każda drużyna wykonuje
  3 rzuty karne.

§ 8

Przepisy gry

 1. W trakcie trwania Turnieju stosuje się przepisy gry w piłkę nożną.
 2. Obowiązują następujące wyjątki:
  1. nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
  2. wszystkie rzuty wolne poza rzutem karnym są rzutami pośrednimi i muszą być wykonane
   w ciągu 5 sekund od momentu postawienia piłki na linii bądź gwizdka sędziego,
  3. odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów,
  4. rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów od środka linii bramkowej,
  5. podczas autów piłka wprowadzona jest nogą, w ciągu 5 sekund od momentu ustawienia piłki na linii i tylko po podłożu,
  6. jeżeli piłka przekroczy linię końcową boiska, zawodnik (bramkarz) ma 5 sekund na wznowienie gry od momentu ustawienia piłki na podłożu, (jeżeli wprowadza piłkę nogą) albo 5 sekund
   od momentu złapania piłki (jeżeli wprowadza piłkę ręką). W obu przypadkach wprowadzana piłka nie może przekroczyć połowy boiska bez dotknięcia piłki przez któregoś z zawodników będących na połowie drużyny wznawiającej grę,
  7. jeżeli bramkarz chwyci piłkę w polu karnym do rąk lub przyjmie piłkę nogą (lub bez przyjęcia), może zagrać piłkę dowolnie bez ograniczeń (tzn. piłka może być zagrana bezpośrednio
   na połowę przeciwnika). Nie może jednak przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 5 sekund,
  8. za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny, wykonywany z linii środkowej boiska.

§ 9

Kary

 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
 2. czasowe wykluczenia zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu 2-minutowa kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika. 5-minutowa kara dyscyplinarna nie ulega anulowaniu. Dopiero po upływie 5 minut można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
 3. czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z całego meczu. Zespół gra w osłabieniu przez 5 minut bez względu na ilość straconych bramek. Po upływie 5 minut można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
 4. czerwona kartka jest równoznaczna z zakazem gry ukaranego zawodnika w następnym meczu. W przypadku rażąco niesportowego zachowania Dyrektor Turnieju może, na wniosek Sędziego Głównego, zadecydować o wykluczeniu zawodnika z dalszych rozgrywek.
 5. Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Dyrektora Turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.
 6. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą w trakcie rozgrywek przez Dyrektora Turnieju, po konsultacji z Sędzią Głównym.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział
  w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju. Organizator wymaga oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach i poświadczających odpowiedni stan zdrowia.
 2. Nie biorą udziału w meczu zawodnicy w okularach, łańcuszkach, kolczykach, obrączkach.
  W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku w trakcie meczu, skutkującego utratą zdrowia własnego lub osób trzecich, odpowiedzialność prawna ustalana jest na zasadach ogólnych.
 3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
 4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny, wymienione w powyższych punktach
  i podpunktach regulaminu, odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun drużyny.
 5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub bezpośrednio po meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. W terminach późniejszych wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie Dyrektor Turnieju ma prawo nałożenia kary określonej w 9 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 6. Zastrzega się, że w sytuacji nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem Dyrektor Turnieju
  MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu.
 7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Dyrektor Turnieju albo osoba przez niego wskazana.
 8. Wszystkie nieregulowane w niniejszym regulaminie kwestie należą do interpretacji Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania Turnieju.

§ 11

Nagrody i wyróżnienia

Najlepsza drużyna otrzyma puchar ufundowany przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są także wyróżnienia dla:

 • najlepszego zawodnika danej drużyny,
 • najlepszego bramkarza Turnieju,
 • najskuteczniejszego strzelca Turnieju,
 • najlepszego zawodnika Turnieju,
 • „nagroda Fair play” Rotmistrza Witolda Pileckiego.

§ 12

Kontakt

Wszelkich informacji na temat Turnieju „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” udzieli Prezes
„Be a Star Football Academy” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Kamil Wilk.

E-mail: k.wilk@beastarfa.pl