W liście jest moja recepta na rozwiązanie największych bolączek kultury prawnej, na uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości. Wydawało mi się, że każdy powinien opowiedzieć się za praworządnością, ale może się mylę. Według mojej diagnozy największą przeszkodą jest dławiąca umysły stalinowska doktryna odwróconej hierarchii wartości, która nęka nowoczesne społeczeństwa – wyjaśnia Waldemar Deska, przewodniczący ruchu Społecznego ku „Praworządności i Sprawiedliwości”, gdy pytamy o powody skierowania listu otwartego do Prezydenta Dudy.

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracamy się do Pana o poparcie inicjatywy Ruchu Społecznego ku Praworządności i Sprawiedliwości – to miliony obywateli polskich rozproszonych, lub skupionych w organizacjach społecznych do walki z bezprawiem.

Celem inicjatywy jest uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości – odbudowanie zaufania obywateli do Państwa – „odbudowanie wspólnoty Polaków” – za pomocą pakietu trzech ustaw, których założenia chcielibyśmy Panu Prezydentowi przedstawić.

Znamy troskę Pana Prezydenta oraz zrozumienie dla ważności problemu. My oceniamy, że jest to obecnie najważniejsza, podstawowa i najpilniejsza sprawa dla Polski – od niej najbardziej zależy los wszystkich innych reform i procesów.

Wiemy o podjętych przez Pana Prezydenta, wraz grupą wybitnych prawników, pracach w tym kierunku.

Jednak, aby rozwiązać problem, konieczne jest wykroczenie poza granice ustalonej rutyny prawnej, ponadto wykroczenie poza granice języka prawnego – naszym zdaniem wyalienowanego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej musi stać się Wzorcem.

Wyrażamy obawy, że prawnicy, ze swej istoty, nie są w stanie tych granic przekroczyć – ani granicy doktryn i dogmatów ani granicy języka ani granicy osobistych doświadczeń.

Nasza inicjatywa różni się zasadniczo w założeniach.

Jest obywatelska, prosta, łatwa, tania i skuteczna – nie spowoduje zmian, zawirowań, bałaganu ani rewolucji – jej głównym zadaniem ma być wymuszenie wypełniania ciążących, lecz powszechnie zaniedbywanych obowiązków.

Musi być niezależna.

Opiera się bezpośrednio na literze Konstytucji, nie narusza zasady niezależności Sędziów, nie nakłada dodatkowych obowiązków ani instancji. Trafia celnie w największe bolączki Wymiaru Sprawiedliwości. Przeciwstawia się najgorszym cechom nowoczesnych społeczeństw – wypieraniu (głownie przez totalitarne ideologie) moralności, etyki i teologii (a także Konstytucji) z życia publicznego (Z. Bauman i setka innych socjologów).

Jednak najważniejsza różnica polega na tym, że my dostarczamy coś, czego, ograniczeni rutyną zamkniętych prawniczych praktyk oraz wyalienowanego języka, świat prawny nie jest w stanie dostrzec – wiedzę, doświadczenie oraz analizę tej drugiej strony, strony poszkodowanych przez bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości – strony społecznej.

Ten głos, głos społeczny, nigdy wcześniej nie był brany pod uwagę – czas na zmianę.

Proponujemy pakiet trzech ustaw oparty o środki dostępne w demokratycznym państwie prawnym bez potrzeby zmian w Konstytucji lub ustawach o ustroju sądów – potrzebne i konieczne zmiany (usprawnienie Wymiaru Sprawiedliwości) przyjdą same, jako pokłosie – ale wtedy już posadowione zostaną na zdrowszym fundamencie i lepszym rozpoznaniu.

Zwróćmy uwagę na kolejność – w odwrotnej kolejności nigdy nie zostanie wyeliminowany błąd pierworodny, teraz powielany i mutujący dodatkowe zło.

Celem pakietu jest:

  1. wymuszenie wypełniania przez Sędziów, Urzędników oraz Przedstawicieli Władz powszechnie lekceważonych obowiązków – te obowiązki ujęliśmy w ustawie o Wzorcach;
  2. wprowadzenie obecnie nieistniejących mechanizmów eliminujących błędy Wymiaru Sprawiedliwości;
  3. wprowadzenie mechanizmów umożliwiających dochodzenie roszczeń za krzywdy zadawane przez Wymiar Sprawiedliwości;
  4. przeciwdziałanie negatywnym cechom nowoczesnych społeczeństw;
  5. uwzględnienie głosu czynnika społecznego – monitoring;
  6. uniezależnienie od wirtualnego świata wyalienowanego języka pojęć i dogmatów prawnych oraz od świata politycznego i prawniczego;

Pakiet obejmuje trzy ustawy:

  1. Ustawa o Wzorcach – wyodrębniliśmy 6 Wzorców odpowiadających największym bolączkom Wymiaru Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, aby uchybienie chociażby jednemu Wzorcu skutkowało uchyleniem rozstrzygnięcia i obowiązkiem przeprowadzenia postępowania od początku, ponadto skutkowało obowiązkiem przedstawienia publicznego uzasadnienia;
  2. Ustawa o Obywatelskim Instytucie Konstytucyjnym Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz – monitoring zgodności rozstrzygnięć względem Wzorców, odbieranie skarg, badanie ich, wnoszenie żądań wznawiania postępowań, działalność naukowa, edukacyjna, debaty publiczne, prace rehabilitacyjne wśród poszkodowanych i skazanych …;
  3. Ustawa o Trybunale Obywatelskim – rozstrzyganie sporów pomiędzy Sądami a Instytutem w zakresie uchybienia Wzorcom;

Podkreślamy, nasza inicjatywa to znany w naukach ścisłych mechanizm samo-kontrolny, nie spowoduje zmian formalnych – przywróci obowiązki … oraz kulturę prawną opartą na Konstytucji, logice i prawdzie.

Tam gdzie dominuje manipulacja – zapanuje prawda!

W tym celu prosimy o spotkanie dla omówienia dalszych losów naszej inicjatywy.

Chcielibyśmy, aby Pan Prezydent nie tylko wykazał zrozumienie i poparcie ale wniósł ten pakiet do Sejmu w naszym imieniu.

Prosimy o nieprzekazywanie naszej inicjatywy do konsultacji z prawnikami i politykami, przynajmniej na tym, początkowym etapie. To jest, podkreślamy, inicjatywa obywatelska, w której udział prawników lub polityków może spowodować istotne zniekształcenia, wręcz wynaturzenia.

Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości chce wiedzieć, czy może liczyć na współpracę z Panem Prezydentem lub, jeśli nie, chce poznać powody odmowy. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której podnoszony przez nas problem stanie się przedmiotem rozgrywek partyjnych.

Dlatego prosimy o przedstawienie niniejszego pisma do rąk własnych oraz osobistą odpowiedź Pana Prezydenta.

Przewodniczący ruchu Społecznego ku „Praworządności i Sprawiedliwości”
/-/ Waldemar Deska