Jak to jest z banerami kandydatów do parlamentu oraz senatu? Czy można je wieszać za darmo i przyjmować ulotki np. w sklepach aby Klienci mogli się „częstować” wyborczymi materiałami? Co jest potrzebne poza zgodą właściciela obiektu na powieszenie baneru na płocie lub ścianie? Czy firmy mogą wspierać kandydatów i ich komitety?

–  Zgodnie z art. 132 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Jak wskazała Państwowa Komisja Wyborcza w wyjaśnieniach z dnia 20 lipca 2015 r., dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (ZKF-503-2/15 – wyjaśnienia dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej).

„Przez nieodpłatne rozpowszechnianie plakatów i ulotek wyborczych należy rozumieć faktyczną czynność rozpowszechniania tych materiałów (rozklejanie, roznoszenie); takie usługi na rzecz komitetów wyborczych mogą być świadczone nieodpłatnie przez osoby fizyczne. Natomiast korzystanie z powierzchni, na której umieszczone są materiały wyborcze (np. ogrodzenia, witryny sklepowe, szyby samochodów) wymaga zgody właściciela, a powierzchnia ta może być udostępniona wyłącznie odpłatnie. Usługi inne niż rozpowszechnianie plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne lub pomoc w pracach biurowych przez osoby fizyczne mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie odpłatnie. Naruszenie zakazu określonego w art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego stanowi występek określony w art. 507 Kodeksu wyborczego, zagrożony grzywną od 1 000 zł do 100 000 zł.”.

Należy przy tym podkreślić, że ze względu na zagrożenie sankcją karną określoną w art. 507 Kodeksu wyborczego dokonywanie ocen w sprawie ewentualnego naruszenia zakazu przyjmowania niedozwolonych korzyści majątkowych przez komitety wyborcze nie należy do organów wyborczych, lecz do organów ścigania i sądów. – odpowiada nam w mailu z dnia 6 października 2015 roku Krzysztof Lorentz Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych – Krajowe Biuro Wyborcze

Dodatkowo w wyjaśnieniu czytamy:

zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych (art. 131 § 2 Kodeksu wyborczego), dotyczy to również partii politycznej (art. 24 ust. 6 ustawy o partiach).

Uwaga!
Wykluczone jest przekazywanie komitetowi wyborczemu środków finansowych przez:
— podmioty inne niż partie polityczne — komitetom partyjnym i koalicyjnym,
— podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, partie polityczne itd.) — komitetom wyborczym wyborców.

W przypadku stwierdzenia wpływu na rachunek komitetu wpłaty pochodzącej z nieuprawnionego źródła lub dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy, komitet wyborczy powinien odmówić przyjęcia darowizny. Odmową jej przyjęcia jest niezwłoczne zwrócenie darczyńcy tych środków i niewliczanie ich do przychodów komitetu. Zgodnie z art. 149 § 3 Kodeksu wyborczego, termin zwrotu środków nie powinien przekraczać 30 dni od daty wpływu tych środków na rachunek komitetu.

Grafika poglądowa: Google.pl