Wydaje mi się że rozumiem strategię wyborczą Pana Kukiza (jak najmniej mówić o programie aby nie zrażać ludzi przedwcześnie do idei zmiany) i co więcej, w przeciwieństwie do wielu komentatorów po prawej stronie sceny politycznej, na razie ją w pełni akceptuję. Pozwolę sobie jednak, korzystając z uprzejmości portalu pressmania zasugerować pewne kierunki zmian, które w moim mniemaniu, dobrze korespondują z ideą oddania Polski Obywatelom, dla której to idei symbolem stały się JOW – y.

POSTULATY PROGRAMOWE

I. Reforma systemu odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone niezgodnymi z prawem orzeczeniami sądów.

1) Treść

– oparcie systemu odpowiedzialności Państwa o Konstytucyjną zasadę nieograniczonej odpowiedzialności Państwa Polskiego.

-Uniemożliwienie dokonywania sprzecznej z Konstytucją, kodeksem cywilnym, orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz prawem międzynarodowym, wykładni przepisów konstruujących odpowiedzialność Skarbu Państwa z art. 417 i art. 417 1

2) Metody

– przeniesienie z art. 417 i art. 417 1 z tytułu VI. KC dotyczącego odpowiedzialności deliktowej do Działu II. KC dotyczącego odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania.

– nowelizacja KPC i KC poprzez całkowite usunięcie obowiązku uzyskania prejudykatu o którym mowa w 417 1 § 2 a który stanowi między innymi skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

– zmiana charakteru skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Powinna ona być wykorzystywana JEDYNIE do stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia SN i powinna być rozpatrywana w poszerzonym składzie sędziowskim.

3) Uzasadnienie

Szczegółowe uzasadnienie dla powyższego projektu znajdą Państwo w nieopublikowanej jeszcze pracy „Przyczynek do refleksji nad odpowiedzialnością Rzeczpospolitej Polskiej za niezgodne z prawem orzeczenia sądów cywilnych”, którą udostępnię osobom, które napiszą do mnie na m.rogalski.888@gmail.com

 

II. Wprowadzenie wiążącej wykładni przepisów prawa.

1) Treść

Należy wprowadzić system całkowitego związania sądu wykładnią przepisów dokonaną przez Sąd Najwyższy na wzór anglosaskiego systemu precedensów

2) Metody

– reforma konstytucji, lub ingerencja ustawodawcza – podkreślenie służebnej roli ustawowej zasady swobody decyzji sędziowskiej względem Konstytucyjnej zasady związania organów Państwa przez przepisy prawa i Konstytucyjnej zasady gwarantowania przez Państwo wolności i prawa obywateli.

– wprowadzenie instytucji abstrakcyjnej wiążącej wykładni przepisów przez SN dokonywanej na wniosek na wzór interpretacji podatkowej. Dla odciążenia systemu proponuje się II instancyjne postępowanie w sprawie określenia wiążącej wykładni w ramach, którego właściwy w pierwszej instancji byłby sąd okręgowy, zaś w drugiej instancji SN.

– Odstąpienie przez sąd orzekający od obowiązującej interpretacji przepisów byłoby jedną z podstaw oceny niezgodności orzeczenia z prawem.

– Wiążąca wykładnia byłaby zaskarżalna do Trybunału Konstytucyjnego pod względem zgodności z prawem.

3) Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie ma na celu wprowadzenie większej pewności co do stosowania prawa przez sądy, możliwość racjonalnego przewidywania przez podmioty prawa cywilnego wyroków, oraz zapobieżenie nieuprawnionemu i niekonstytucyjnemu zawężaniu odpowiedzialności Skarbu Państwa (a w konsekwencji i samego Państwa) za niezgodne z prawem orzeczenia.

 

III. Reforma systemu referendalnego i demokracji bezpośredniej

1) Treść

– Należy wprowadzić obowiązek przeprowadzenia WIĄŻACEGO referendum, jeżeli pod wnioskiem podpisało się minimum 1 mln obywateli.

– Należy wprowadzić obowiązek oddania pod wokandę obywatelskiego projektu ustawy zaproponowanego przez minimum 1 mln obywateli.

– Należy wprowadzić obowiązek zwołania przez prezydenta jako strażnika Konstytucji i Pierwszego Obywatela RP WIĄŻACEGO referendum w sprawie skrócenia kadencji sejmu na wniosek 1 mln obywateli.

2)Metody

– Jedyną metodą jest zmiana Konstytucji.

– Dla usprawnienia systemu głosowania, zmniejszenia jego kosztów, oraz aktywizacji Obywateli należy wprowadzić możliwość głosowania przez Internet za pomocą podpisu elektronicznego . Jest to system na tyle bezpieczny, iż jest powszechnie stosowany w tak skomplikowanych i ważnych społecznie sprawach, jak akty notarialne i zakładanie spółek z o.o. nie ma więc ryzyka manipulacji, a przynajmniej jest ono znacząco mniejsze niż w przypadku obecnego systemu liczenia głosów, które przechodzą etapy weryfikacji na wielu poziomach, by następnie i tak wylądować w systemie informatycznym.

3)Uzasadnienie

Proponowane rozwiązania nie wymagają moim zdaniem uzasadnienia i są zgodne z programem ruchu poparcia Pawła Kukiza.

 

IV. Uwolnienie zawodów koncesjonowanych

1) Treść

– Należy w sposób radykalny znieść możliwość orzekania przez Samorządy Zawodowe o przydatności do zawodu we wszystkich rodzajach działalności

2) Metody

– wprowadzenie zasady, iż każdą działalność można podjąć bez uzyskania zezwolenia.

– Wprowadzenie obowiązku legitymowania się przez prowadzących działalność dokumentacją potwierdzającą ich kompetencje zawodowe wobec klientów

– Zezwolenie na reprezentowanie w sądzie przez WSZYSTKICH świadczących usługi prawnicze a nie tylko Radców i Adwokatów

3) Uzasadnienie

Proponowane rozwiązania zasadzone jest na następujących założeniach:

– obecny system powoduje, iż ludzie młodzi wchodzący na rynek pracy zmuszeni są do wykonywania niewolniczej pracy na rzecz swoich starszych kolegów, porównywalnej jedynie z średniowiecznym systemem Gildii. Szczególnie młodzi prawnicy zmuszani są do pracy za darmo, lub za 400 – 600 zł ponieważ praca na rzecz patrona jest dla nich jedynym sposobem zrobienia aplikacji a co za tym idzie otworzeniem sobie drogi do wykonywania zawodu.

– argument, iż powyższe rozwiązanie spowodowałoby obniżenie jakości usług prawnych, tak chętnie stosowany przez środowiska prawnicze jest całkowicie niezasadny ponieważ, z mojego doświadczenia, osobami odpowiedzialnymi za pisanie większości pism procesowych i opinii prawnych są zatrudnieni na czarno, lub na umowy cywilno prawne studenci, których pisma są następnie wysyłane bez żadnych poprawek (lub z kosmetycznymi poprawkami) przez Radcę, lub Adwokata po podpisaniu. Część pism jest wysyłana w ogóle bez żadnego zapoznania się z nimi. Zezwolenie osobom świadczącym usługi prawne na wykonywanie zawodu bez żadnych ograniczeń jedynie potwierdzi ten stan rzeczy, oraz usunie obecną hipokryzję utrzymywaną przez środowiska prawnicze.

– Niewątpliwe wprowadzone rozwiązanie wpłynie na obniżenie ceny usług prawniczych. Osoby, których nie stać na opłacenie Radcy, czy Adwokata będą mogły zwrócić się do prawnika po studiach, który przygotuje im pismo (które i tak przygotowywałby on gdyby pracował dla Radcy, lub Adwokata) za niższą kwotę, a następnie, jeżeli wystąpi taka konieczność, będzie mógł tą osobę reprezentować w sądzie, orientując się lepiej w sprawie niż jego patron (który częstokroć akta sprawy czyta dopiero w drodze na salę sądową).

– Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie konieczność konkurowania przez Radców i Adwokatów z innymi świadczącymi usługi prawne poprzez :

A) zwiększenie jakości oferowanych przez siebie usług

B) obniżenie cen

Obie wyżej wymienione konsekwencje mogą tylko poprawić sytuację usługobiorców

– Argument, iż usługi prawne świadczone przez prawników (a nie radców czy adwokatów) będą narażały usługobiorców na koszty można łatwo odeprzeć argumentując, iż alternatywą dla osoby nie będącej w stanie opłacić kosztów reprezentacji jest obecnie występowanie w sądzie samemu ze wszystkimi konsekwencjami nieznajomości swoich praw.

– Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie ubezpieczeniu świadczących usługi prawne od odpowiedzialności cywilnej w taki sam sposób jak ubezpieczają się wszyscy świadczący jakiekolwiek usługi.

– powyższe uzasadnienie , jakkolwiek odnosi się do sytuacji prawników (do których sam się zaliczam), ponieważ patologie obecne w tym środowisku są mi najlepiej znane, dotyczy jednak wszystkich zawodów w Polsce zamkniętych decyzją ustawodawcy i regulowanych przez Samorządy Zawodowe. Są one siedliskiem kumoterstwa, służą zawyżaniu cen świadczonych usług, oraz w istotny sposób przyczyniają się do zwiększania bezrobocia i wyjeżdżania za granicę przez wykształconych młodych ludzi,

 

V. Wygaszanie obecnego systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej i zastąpienie go systemem postulowanym przez Centrum Adama Smitha.

Dla porządku określę, iż mam na myśli:

  • Wprowadzenie emerytury społecznej
  • Oparcie systemu emerytalnego o podatek zbierany według przepisów ustawy o Ordynacji Podatkowej
  • Zlikwidowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Oparcie systemu zabezpieczenia społecznego o III filary

– emerytura społeczna stałej minimalnej wysokości

– świadczenia alimentacyjne dzieci na rzecz rodziców

– Spłacanie roszczeń z tytułu emerytur nabytych w obecnym systemie w oparciu o podatek i majątek odzyskany z likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • Wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia zdrowotnego, którego wysokość powinna podlegać prawom rynku.

VI)Prowadzenie zdecydowanej polityki historycznej zarówno z stosunkach zewnętrznych (polityka antydefamacyjna i polityka promowania Polski na arenie międzynarodowej) oraz w stosunkach wewnętrznych (likwidacja pomników Armii Czerwonej, zmiana nazw ulic, wznoszenie pomników upamiętniających zapomnianych bohaterów polskiej historii.

 

VII) Wprowadzenie możliwości rozliczania urzędników publicznych z przyrzeczenia publicznego (obietnice wyborcze, oświadczenia dla prasy).

– Sankcja w postaci odwołania posłów, ministrów i innych urzędników państwowych przez Sejm na wniosek 100.000 obywateli.

– Sankcja w postaci odwołania radnych, oraz organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przez organy uchwałodawcze gmin, powiatów i województwa na wniosek złożony przez grupę 10 % mieszkańców gminy, powiatu, lub województwa.

 

VIII) Zlikwidowanie wszelkiego dotowania przez Państwo instytucji kultury, kinematografii, prasy, telewizji.

– wprowadzenie zakazu odpłatności za reklamy zamieszczane przez organy rządowe w każdym rodzaju prasy

– wprowadzenie zakazu dotowania z budżetu wszelkich instytucji kulturalnych – jeżeli obywatele nie są skłonni zapłacić za oglądanie danego dzieła kultury oznacza to, iż nie spełnia ono swojej roli.

– wprowadzenie zakazu dotowania z budżetu wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu zmianę prawa – jeżeli dana inicjatywa będzie dysponowała zapleczem w postaci osób gotowych wspierających ją, wówczas może ona się finansować ze środków wpłacanych przez te osoby.

– Wprowadzenie bonu edukacyjnego

– Wprowadzenie bonu (tj. możliwości zadecydowania o przeznaczeniu części podatku) na rzecz finansowania Kościołów i związków wyznaniowych. Niewykorzystany bon przypadałby Państwu.

 

Naturalnie jestem otwarty na dyskusję nad zaproponowanymi postulatami ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Z wyrazami szacunku,

Michał „Cossack888” Rogalski