W związku z niepokojącymi informacji dotyczacymi skali wykorzystywania dzieci do badań eksperymentalnych (niektórzy kierujący do mnie takie informacje sugerują, że dzieje się to z pogwałceniem przepisów), wniosłem do Ministerstwa Zdrowia pytania w oparciu o dostęp do informacji publicznej nastepującej treści. Może teraz także, a na pewno po udzieleniu odpowiedzi przez ministerstwo zdrowia pojawią się też kolejne.

Wadowice 2021. 10. 19

          Pan Adam Niedzielski
 Minister Zdrowia
                              Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznych wnoszę o udzielenie przez Ministra Zdrowia następujących informacji (pełna odpowiedź, w formie żądanej przez wnioskodawcę – proszę o przesłanie odpowiedzi drogą mailową):

1. W oparciu o jakie przepisy prowadzi się w Polsce badania eksperymentalne i badania kliniczne na dzieciach w związku z wprowadzaniem nowych leków i szczepionek?

2. W jaki sposób następuję kwalifikacja takich dzieci?

3. Czy z tytułu udziału dzieci w takich działaniach (eksperymenty, badania kliniczne) ich rodzice lub opiekunowie prawni otrzymują jakąś gratyfikację (finansową, inną)?

4. Czy w związku z taką działalnością podmiotów, które dostały na to zgodę, Ministerstwo Zdrowia lub inne instytucje polskiej władzy od 2018 roku podjęło wobec tych podmiotów kroki prawne ze względu na przekroczenie przez nie zakresu badań eksperymentalnych i klinicznych?

5. Z jakich zbiorczych placówek, będących pod nadzorem władzy państwowej, samorządowej, lub prywatnej (domy dziecka, domy opieki społecznej, ochronki, rodziny zastępcze, ośrodki dla emigrantów i inne) kierowane są dzieci na takie badania?

6. Ile dzieci – sumarycznie uczestniczy obecnie w takich badaniach (eksperymentalnych i klinicznych) – bez względu na to jak są kwalifikowane?

7. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia nadzoruje podmioty prowadzące taką działalność eksperymentalną i kliniczną (stały nadzór, wyrywkowe kontrole, sprawozdania, raporty itd.)?

8. Ile podmiotów mających siedziby poza granicami Polski prowadzi taką działalność za zgodą Ministerstwa Zdrowia i innych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej?

9. Czy tylko Ministerstwo Zdrowia wydaje zgodę na takie badania eksperymentalne lub kliniczne z udziałem dzieci?

10. Jakie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego i polskiego – proszę podać ich nazwy – prowadzą w Polsce działalność eksperymentalną i kliniczną w Polsce z udziałem dzieci?

Z wyrazami szacunku
Dr hab. prof. UP Kraków
Poseł VIII kadencji na Sejm RP
Józef Brynkus

Autor: dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków
Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pochodzi z rodu górali podhalańskich i orawskich. Polski historyk i nauczyciel akademicki, profesor UP Kraków, poseł na Sejm VIII kadencji.