Obóz prawicowo-patriotyczny

Artykuł poniższy stanowi kontynuację poprzedniego, w którym przedstawiłem atuty, zaplecze i możliwości działań przez poprzedni, tracący władzę, układ. Celowo używam określenia “tracący władzę”, bowiem ten układ posiada znaczące wpływy w samorządach terytorialnych, w wielu instytucjach państwowych, na uczelniach, w mediach i innych środkach przekazu publicznego. Walka o władzę dopiero się rozpoczyna.
I. Jakie atuty wobec powyższego dające szanse wygrania nie tylko walki, ale i całej wojny posiada przejmująca władzę formacja prawicowo-patriotyczna?
 1. Formacji tej przewodzi charyzmatyczny i jeden z najwybitniejszych polityków, zarówno w kraju, jak i w Europie, Jarosław Kaczyński. To on, mimo doznanych klęsk, zarówno osobistych (śmierć brata i matki), jak i całej formacji, której przewodził (przegrane wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe), potrafił się podźwignąć. Po doznanych klęskach, mimo znacznej przewagi obozu przeciwnego, potrafił doprowadzić do zadecydowanych zwycięstw w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Jest niekwestionowanym architektem tych zwycięstw. Jeśli dodać do tego, że posiada on klarowną wizję Polski i jest gorącym patriotą, można go uznać za najwybitniejszą postać powojennej Polski. Taki przywódca stanowi olbrzymi atut formacji prawicowo-patriotycznej.
 2. Formacja prawicowo-patriotyczna posiada doskonały i kompleksowy program wytyczający dość szczegółowo cele, po osiągnięciu których Polska będzie krajem zamożnym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Program ten obejmuje również cele i środki, jakie należy podjąć, aby go w pełni zrealizować. Jest on na bieżąco modyfikowany, w zależności od kształtowania się sytuacji.
 3. Dla realizacji powyższego programu Kaczyński stworzył doskonały zespół zwany „biało-czerwoną drużyną”. Znalazły się w nim osoby wykształcone, ponadprzeciętne, o wysokiej inteligencji, osoby które w swej dotychczasowej działalności osiągnęły znaczące sukcesy. Tak dobrany zespół ludzi daje gwarancje osiągnięcia celów, które określił główny strateg prawicy w programie tej formacji.
 4. Dla realizacji celów zawartych w programie formacji prawicowo-patriotycznej sprzyja obecna sytuacja geopolityczna. Niemcy i Rosja ze swoimi „Drang nach Osten” i „bliską zagranicą”, dla których niezmiennym celem jest zlikwidowanie lub wasalizacja Polski, przeżywają duże trudności i nie są w stanie znacząco wpływać na zahamowanie lub zniszczenie rozpoczętego procesu przebudowy naszego kraju. Temat znaczenia uwarunkowań geopolitycznych jest zbyt obszerny i powyższe stwierdzenie tylko go sygnalizuje. Podejmę go szerzej w następnym artykule.
Konkluzja: Wymienione wyżej atuty dają szanse nie tylko na wygranie toczącej się obecnie walki o władzę, ale wygranie całej wojny, w wyniku której powstanie Polska silna, niepodległa i bogata, co jest celem formacji prawicowo-patriotycznej wspieranej przez Polaków, patrzących na zmiany nie tylko przez pryzmat swoich indywidualnych korzyści.
II.Niektóre propozycje, których realizacja powinna stanowić elementy przebudowy Polski;
 1. Głównymi elementami, niezbędnymi do budowy nowej Rzeczypospolitej, będą nie tylko Prezydent, rząd i parlament, ale i szeroko pojęta administracja państwowa. Dlatego należy wyeliminować ze wszystkich jej segmentów pracowników, którzy utrudniają lub mogą utrudnić realizację programu rządu. Na pewno należy zwolnić tych wszystkich, których poprzednia władza zatrudniła w wyniku zaleceń partyjnych lub koncesji rodzinno-towarzyskich, a nie posiadających kwalifikacji, czyli tzw. „miernych ale wiernych”. Przy okazji należy zlikwidować zbędne, stworzone tylko dla nich stanowiska. Nie może to być jednak czystka pod hasłem „stawiamy na naszych”. Wszystkie sprawy należy rozpatrywać indywidualnie. Nie powinien być zwolniony żaden pracownik posiadający kwalifikacje niezbędne do zajmowanego stanowiska i dobrze wywiązujący się ze swoich obowiązków, niezależnie od swoich poglądów.
 2. Należy zlikwidować podział obywateli na „równych i równiejszych” (patrz: „Folwark Zwierzęcy”). Wymaga to likwidacji wszelkich immunitetów i praw udzielania zezwoleń przez korporacje zawodowe na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej członków tych korporacji. Podjęcie odpowiednich uchwał w tym względzie będzie stanowić test dla obecnie rządzących Polską.
 3. Niewygodnym problemem pomijanym przez wszystkie rządzące układy jest tzw. „drenaż mózgów” i ucieczka naszej wykwalifikowanej siły roboczej do bogatszych krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Rzeczywistość jest taka, że rodzice i pomagające im społeczeństwo wychowują dzieci i młodzież ponosząc znaczne koszty. Następnie młodzież zdobywa wykształcenie na koszt państwa, czyli nas wszystkich. Wykształcona na naszych uczelniach młodzież wyjeżdża z kraju i pracuje dla dobra innego społeczeństwa, które nie poniosło żadnych nakładów. (Przepraszam za porównanie ludzi do przedmiotów, ale jest to tak, jakbyśmy wyprodukowali w kraju nowoczesne autobusy, czy pociągi i przekazali je innemu krajowi za darmo, w darze). Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego naszemu krajowi. Nie nastąpi to jednak zbyt szybko, dlatego warto by zastanowić się nad ustaleniem odpłatności za zdobyte wykształcenie dla tych, którzy na dłuższy okres lub na stałe opuszczą nasz kraj.
 4. W różnego rodzaju rankingach i ankietach społeczeństwo bardzo źle ocenia obecny wymiar sprawiedliwości. Dlatego obok prowadzenia działań legislacyjnych i organizacyjnych konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:
 • Przeprowadzenie powszechnej oceny sędziów i prokuratorów. Ośmioletni, a czasem dłuższy okres pozwala na dokładną ocenę ich dorobku. Poza wymiarem sprawiedliwości powinni się znaleźć sędziowie i prokuratorzy przekupni, niekompetentni, dyspozycyjni i mało wydajni.
 • Należy przestać wmawiać społeczeństwu stereotyp, że za sprawiedliwość w kraju odpowiadają niezależne i niezawisłe sądy. Prawnie za sprawiedliwość w kraju odpowiadają wybrane w powszechnych wyborach (pośrednio lub bezpośrednio) parlament/rząd, a w szczególności konstytucyjny minister sprawiedliwości. Sądy mają zbyt dużą władzę, ażeby nie podlegały szczególnej kontroli rządu i ocenie społecznej. Mamy różne wyroki, a powinny być tylko sprawiedliwe.
 • Tak jak i w innych zawodach, sędziowie i prokuratorzy powinni ponosić pełną odpowiedzialność za popełnione błędy, w wyniku których niewinny człowiek może stracić zdrowie, dobytek całego życia, a nawet samo życie. Jeżeli skład sędziów celowo wydal wyrok niezgodny z prawem, krzywdzący niesłusznie skazanego, to sędziowie ci powinni być sądzeni na takich samych zasadach jak zwykli obywatele. Przestępcy nie mogą być chronieni przed karą przez różnego rodzaju immunitety i ograniczenia branżowe.
 • Sędziom posiadającym pozytywny dorobek, odpowiednie, związane z wiekiem (wiek minimum 35 lat) doświadczenie życiowe, oraz nieskazitelną opinię, proponuję nadawanie tytułu sędziego dyplomowanego. Sędziowie dyplomowani powinni zasiadać w sądach odwoławczych i orzekać w sprawach sądowych o dużej wadze. Żenujący jest bowiem widok, niestety częsty, jak młodzieńcy w togach lub młode panienki wydają kontrowersyjne wyroki w poważnych sprawach.
 • Sądy odwoławcze powinny oceniać wydane wyroki nie tylko pod kątem zachowania procedur, lecz również brać pod uwagę szeroko pojęte w naszej kulturze poczucie sprawiedliwości. Prawo nie może być stosowane mechanicznie.
 • Należy skończyć z nieuprawnionymi i wątpliwymi przywilejami sędziów w stanie spoczynku, którzy pobierają pełne wynagrodzenia nie wykonując pracy.
5. Należy określić dokładnie cele i metody działania, a szczególnie źródła finansowania różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń. W przypadku stwierdzenia, ze działalność ich godzi w interes naszego kraju, należy podać to do publicznej wiadomości i zakazać im działalności w Polsce
6. W ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych formacja prawicowo-patriotyczna największe poparcie uzyskała na wsi i w mniejszych miastach, tzn. tak zwanej „prowincji” oraz na wschodzie kraju. To właśnie tam stało się najbardziej widoczne „zwijanie państwa” poprzez likwidacje szkół, posterunków policji, urzędów pocztowych, połączeń komunikacyjnych itp. Tam najbardziej kwitło kumoterstwo, nepotyzm i korupcja. Tam największe było bezrobocie i bieda. Z tej sytuacji doskonale zdają sobie sprawę obecnie rządzący. Dlatego warto przedstawić kilka propozycji działań zmierzających do zmiany opisanej wyżej sytuacji:
 • Należy otoczyć szczególną opieką organów państwowych (starosta, wojewoda) osoby i grupy walczące z układami wiejskimi i małomiasteczkowymi posiadającymi charakter mafijny. Władze państwa powinny utrzymywać z tymi osobami bliskie kontakty i wnikliwie rozpatrywać ich skargi , z włączeniem nawet informacji dostarczanych anonimowo. Anonimowych dlatego, że ludzie na prowincji są zastraszeni, a mafijne układy wielokrotnie udowodniły, że potrafią skutecznie ukarać niepokornych
 • Pożądana byłaby wnikliwa kontrola prawidłowego przeprowadzenia ostatnich wyborów samorządowych, w wyniku których prowincjonalne mafie zwiększyły swoje rządy. „Cud nad urnami” jest na obecnym etapie trudny do wyjaśnienia, ale nie oznacza to, że nie warto podjąć tego wyzwania i doprowadzić do przeprowadzenia nowych wyborów samorządowych.
 • Istniejąca na prowincji prasa lokalna powinna mieć zapewnioną pełną samodzielność i uzyskać odpowiednie wsparcie finansowe oraz zapewnione dobre warunki do swej działalności. Obecnie redakcje prasy lokalnej są finansowane przez władze samorządowe, od których są całkowicie zależne.. Obowiązki wsparcia finansowego i zapewnienia właściwych warunków powinny przejąć władze państwowe, a konkretnie starostwa.
 • Spełnienie tych warunków pozwoli redakcjom prasy lokalnej na krytykę patologicznych stosunków, jakie panują w większości ośrodków wiejskich i małomiasteczkowych. Może mieć to w przyszłości znaczący wpływ na przebieg wyborów samorządowych.
Na zakończenie pragnę stwierdzić, że przedstawione wyżej propozycje dotyczą tylko części problemów i przeciwności, z jakimi musi się zmierzyć formacja prawicowo-patriotyczna naprawiająca Rzeczpospolitą. Dlatego w miarę posiadanych sił i możliwości będę kontynuował poruszanie tej tematyki.
Z pozdrowieniem i szacunkiem dla wszystkich, którzy uczestniczą w budowie nowej Rzeczypospolitej.
Autor: Bogdan Kozłow