No i zostałem złodziejem i oszustem, bo nie pozwoliłem sobie na zmianę nazwy i loga kanału, zmianę hasła bez mojej wiedzy, uznając, że nie na tym polega dopuszczenie do administrowania kontem. Za 10 tysięcy w styczniu oddałem prawa do publikowana treści z kanału, udostępniałem studio oraz pieniądze z reklam. Do tego chciano jeszcze koniecznie dowiedzieć się o zbiórkach i przejąć je. Z tej forsy miałem też opłacić wszystko. Tak to jest, gdy ratuje się za wszelką cenę.

Pieniędzy z reklam nie biorę, bo chcę oddam tą forsę i oddam, a straszenia prokuratorem i opinią publiczną nie boję się. Poza tym żadnej umowy nie było, a schody zaczęły się dopiero, gdy chciałem ja podpisać. Wtedy mnożono żądania typu „cztery artykuły dziennie i trzy programy, oprócz KChT w tygodniu”. dziś okazało się na chwilę, że nie mogę wejść na kanał, bo zmieniono bez uzgodnienia ze mną hasło, nazwę i usunięto SWTtv. Po odzyskaniu jestem straszony własnie tym, co napisałem wyżej.

Raz jeszcze: pieniądze z reklam idą do tego, któremu wystawiłem fakturę na usługi medialne we styczniu. Do czerwca, tak jak obiecałem, moż ekorzystać z moich filmów, bo nie oszukuję, nawet, jeśli czuję się oszukany. Jestem pewien, że spłacę mu reklamami z nawiązką. Tak to jest, jak człowiek walczy i jest coraz trudniej.

Kanał jeszcze jest. Pewnie zrobię nowy. Przypuszczam, że ktoś strasznie chce nas zamknąć i zapanować nad treścią, a my nie dajemy się. Przypuszczam, że będziemy mieli teraz jeszcze większe trudności z przebiciem się, ale to zależy od Państwa.

Przy okazji powiem jak Gierek: „Pomożecie!!!!!

Zbiórka na dalszy rozwój i działanie SWT tv (tutaj).

Dostałem wezwanie (11.02.2018r.) do podpisania umowy i przekazania wszelkich praw do kanału! Pewnie czeka mnie prokurator. To dziwne, ale ustaliłem, że ci ludzie w ten sposób ograniczają inne kanały prawicowe. Gdybym miał forsę, to bym nigdy z nimi nie rozmawiał.

To ta umowa przysłana mi dziś z data 29.12.2017:

„1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1/ Przekazanie wszelkich praw do kanału YouTube o nazwie SWT tv
2/ codzienne prowadzenie programu na kanale SWT tv – transmisja na żywo do końca czerwca 2018
3/ udzielenie wywiadu (video) pod roboczym tytułem „Zdrajca, czyli krótki kurs obsługi oferenta” wraz z przekazaniem wszelkich praw do ww. materiału
2.Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na 01.01.2018r., a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na
03.01.2018 – ad 1/
30.06.2018 – ad 2/
31.01.2018 – ad 3/
2.Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł netto.
3.Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od przyjęcia dzieła i wystawieniu rachunku przez Wykonawcę.
4.Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek wskazany przez wykonawcę Nr konta.
6.W przypadku odbywania podróży służbowej Zamawiający może pokrywać koszty wyżywienia oraz noclegów.
7.Wykonawca dzieła na czas trwania współpracy z ….odpowiada za publikowane przez siebie treści (artykuły, zdjęcia), w szczególności odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
8.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
9.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10.Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Warszawie.
11.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie Zamawiający”

A to mail i moja odpowiedź. Napisałem tylko o administrowaniu kanałem. O książce i zmianie nazwy oraz loga nie było mowy. Tej umowy nie podpisze i kończę wszelką znajomość z tym państwem. !0 000 odbiorą sobie szybko z reklam. Nie zmieniam adsense do czerwca.

„W dniu 5 stycznia 2018 11:21 użytkownik Piotr Wroński <piowrek@gmail.com> napisał:

Ok. Prawa do administrowania kanałem i treści macie Państwo. Program prowadzony będzie codziennie. Umowę szczegółową podpiszemy do końca miesiąca jak będę w Kielcach na umówionych nagraniach.
Pozdrawiam.

W dniu 5 stycznia 2018 10:55 użytkownik ….napisał:

Panie Piotrze
Dziękuję za numer konta, natomiast aby dokonać płatności, muszę mieć jakiś tytuł do tego- np. Umowę o dzieło.

Co do zakresu umowy to:
– przekazanie wszelkich praw do kanału yt
– codzienne prowadzenie programu – transmisji na żywo (jak do tej pory) do końca czerwca 2018.

Kwestie książki zostawilabym do odrębnych rozmów.

Proszę o potwierdzenie tych ustaleń oraz sposobu ich zatwierdzenia np umowa o dzieło + rachunek lub umowa o współpracy i fv.

Stosowna umowe podpisać możemy w przyszłym tygodniu, a żeby dziś dokonać płatności, proszę o mailowe potwierdzenie ustaleń i formy umowy oraz o podanie danych do umowy (ankietę przesyłam w odrębnym mailu).”

ps. Nie jestem pierwszy, którego usiłuje się tak zrobić za małe pieniądze. We wtorek robię wyjazdową KChT z Marcin Rola w studio Wrealu24.pl

Zbiórka na dalszy rozwój i działanie SWT tv (tutaj).