Sprawa przejścia dla dzików na skrzyżowaniu drogi publicznej jest znacznie poważniejsza niż mogłoby się wydawać, bo dotyczy bezpieczeństwa, zdrowia i życia nie tylko ludzi ale i dzikiej zwierzyny, na drodze której stanęła sygnalizacja świetlna.

Na prośbę mieszkańców Dzielnicy Czechów Południowy w Lublinie zwróciłem się do lokalnego Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o informacje na wniosek w następującym zakresie:

1) Wskazanie wysokości kosztów oraz źródeł finansowania dla wykonania i uruchomienia sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ulicy Poligonowej z ul. Zielone Wzgórza.
2) Wskazanie kosztów i źródeł finansowania oraz osób lub podmiotów, które podjęły decyzję o instalacji i uruchomieniu sygnalizacji w w/w miejscu od strony Dzielnicy Czechów w obszarze Górek Czechowskich, które jako miejsce nie posiadają jeszcze stosownych projektów i pozwoleń na budowę dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
3) Wyjaśnienia kiedy pod semaforami sygnalizacji świetlnej regulującej ruch pomiędzy dzielnicami Sławin i Czechów w w/w miejscu dodana zostanie informacja „dotyczy również dzików”, co być może uchroni innych uczestników ruchu od ewentualnych kolizji z dziką zwierzyną, która zapewne w sposób niezamierzony została zachęcona do korzystania z tej drogi, a nie istniejących jeszcze korytarzy ekologicznych.

Do powyższego zapytania dołączyłem jedno z otrzymanych zdjęć, które publikuje poniżej.

W ciągu kilku dni otrzymałem (adresowaną co prawda z dodaniem pełnionej przeze mnie wcześniej funkcji) odpowiedź , której pełną treść udostępniam tu.

Z uwagi na brak odpowiedzi na zapytanie z pkt. 2 wystąpienia o informacje na wniosek – poprosiłem o uzupełnienie wcześniejszych wyjaśnień: 

Dziękując za otrzymaną odpowiedź, na podstawie i trybie wcześniejszego zapytania – proszę o uzupełnienie informacji na wniosek o pominięte pytanie z pkt. 2, o treści:
„Wskazanie kosztów i źródeł finansowania oraz osób lub podmiotów, które podjęły decyzję o instalacji i uruchomieniu sygnalizacji w w/w miejscu od strony Dzielnicy Czechów w obszarze Górek Czechowskich, które jako miejsce nie posiadają jeszcze stosownych projektów i pozwoleń na budowę dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.”
Powyższe pytanie dotyczy decyzji administracyjnych wydanych jako zgody, aprobaty i wytyczne dla montażu i instalacji sygnalizacji świetlnej od strony terenów niezurbanizowanych, dla których obowiązujące SUiKZP ustala funkcję strefy ESOCh z dopuszczeniem niekubaturowych terenów rekreacyjnych, a miejsce samo w sobie nie posiada żadnej utwardzonej nawierzchni, ciągu pieszego jak i ścieżki rowerowej oraz planu budowy dróg i innych ciągów komunikacyjnych. Odpowiedzi uzupełniającej proszę udzielić w formie elektronicznej i w trybie pierwotnego wniosku o udzielenie informacji publicznych z dnia 18.09.2017.

Czekając na uzupełnienie przez ZDiM w Lublinie odpowiedzi na w/w wystąpienie o informacje na wniosek – wypada zadać publicznie tytułowe pytanie o zasięg podmiotowy obowiązywania nowej sygnalizacji świetlnej zainstalowanej na skrzyżowaniu ul. Poligonowej i Zielone Wzgórza – Dotyczy również dzików, czy nie dotyczy dzików?

Poniżej materiał filmowy, który ilustruje opisaną sytuację:

Autor: Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy