Rynek ubezpieczeniowy rozrasta się o firmy tzw. córki podmiotów zagranicznych. Z dniem 3.10.2016 r. AXA Ubezpieczenia TUiR przejęła m.in. prawa, aktywów, pasywów i wszystkich polis zawartych przez ubezpieczających z Liberty Ubezpieczenia stanowiących całość działalności ubezpieczeniowej Liberty Seguros w Polsce.

Wszelkie fuzje, to chęć redukcji kosztów, podniesienie efektywności itd., skutkami czego jest wzrost siły rynkowej przedsiębiorstwa. Koncentracja na mnożeniu kapitału sprawia, że całkowicie zapominają, jaki jest nadrzędny cel prowadzenia działalności.

Zakład Ubezpieczeń, to nie Bank, w którym klienci lokują swoje środki.

Podmioty ubezpieczeniowe sprzedają polisy, by zapewnić bezpieczeństwo ich właścicielom w sytuacjach, kiedy klient stanie się poszkodowanym. Pryzmat mnożenia kapitału sprawia, że człowiek zachęcany do wykupienia polisy z chwilą wniesienia roszczeń staje się intruzem.

Rynek ubezpieczeniowy rządzi się swoimi prawami. Zasady „gry” ustalane między szefami korporacji od lat godzą w interesy klientów. Przepisy prawa swoje, oni interpretują według swojego uznania.

Własne poglądy skutkują wzrostem składek w ubezpieczeniach OC, jak i innych dobrowolnych.

Koszty likwidacji szkód wzrastają o płatność odsetek z tytułu zwłoki w zajęciu stanowiska. Bezzasadne zaniżanie należnych kwot odszkodowań, całkowite odmowy stały się plagą. Upór ubezpieczycieli w utrzymywaniu swoich racji znajduje swój finał w Sądzie, do których trafia spory odsetek spraw. W tych przypadkach koszty likwidacji są podwyższane o kwotę zasądzoną na rzecz strony poszkodowanej, koszty sądowe, biegłych, adwokatów, odsetki itd.

Sprawy oczekują na rozpoznanie przed obliczem Temidy często kilka lat. Biegli sądowi „zasypani” zleceniami nie wywiązują się z terminów wyznaczonych przez Sąd. Pętla, której do chwili obecnej nikt nie rozsupłał.

Zbędne generowanie kosztów uderza w kieszenie klientów.

Ubezpieczyciele żonglują przepisami w swobodny sposób czyniąc wszystko, by zniechęcić poszkodowanego do pozyskania świadczenia, odszkodowania.

Walka „na zmęczenie przeciwnika „ z pozycji siły podmiotu słabszego toczy się w około 80% sporów. Odsetek 20% klientów uznaje, że należne roszczenia otrzymał. Bez wątpienia takim ubezpieczycielem było Liberty Odszkodowania wchłonięte obecnie przez AXA, które już na początku wspólnego działania po przyjęciu Liberty daje powody, do podważenia wiarygodności tej firmy.

Kilka tygodni temu opisywaliśmy bulwersujące działania Liberty Ubezpieczenia, w którym poszkodowany potraktowany został z góry, jako zwyczajny oszust zmierzający do uzyskania nienależnej kwoty odszkodowania.

W tekście pt.: „Liberty Ubezpieczenia musi trafić pod lupę organów nadzoru

A także w artykule pt.: „Liberty Ubezpieczenia nie szanuje klientów, kpi z medialnych interwencji

Całkowite lekceważenie przestrzegania terminów w likwidacji szkody, inwigilowanie poszkodowanego przez wynajęte podmioty zewnętrzne, w tym eksperta, detektywa, którzy mieli poszukać „dowód”, że poszkodowany popełnia przestępstwo.

Liberty Ubezpieczenia, dalej AXA nie uznają w swoich działaniach żadnych nieprawidłowości.

Wszystko ich zdaniem zgodnie z przepisami prawa. Pierwsza odmowa po wielokrotnych monitach poszkodowanego w 97 dniu od daty zgłoszenia szkody, to nie jest naruszenie przepisu zdaniem AXA Ubezpieczenia TUiR.

Ustawa dokładnie precyzuje, że ubezpieczyciel ma dni 30 na zajęcie stanowiska, maksymalnie dni 90 w sprawach wyjątkowo skomplikowanych. Włączenie podmiotów zewnętrznych do weryfikacji okoliczności o przebiegu zdarzenia w 7 miesiącu od zgłoszenia szkody również zdaniem AXA jest czynnością prawidłową. „Buszowanie” detektywa w środowisku poszkodowanego, naruszenie tajemnicy ubezpieczeniowej, dóbr osobistych  – nic się nie stało.

Dokumenty słane do poszkodowanego celem ich podpisania, dalszego wykorzystania przez AXA noszą ewidentne błędy natury prawnej.  Nie ma problemu, uznają. Przekazany dokument do podpisania celem pozyskania dokumentacji medycznej przez ubezpieczyciela stanowi dowód, iż ubezpieczyciel nosił się z zamiarem przekroczenia swoich uprawnień rozszerzając krąg osób, od których wszelkie informacje mógłby otrzymać.

Przeciętny Pan X, Pani Y złożyliby podpis nie zdając sobie sprawy, że właśnie w oparciu o ten dokument przedstawiciel Liberty, obecnie AXA mógłby pójść do znajomych, ciotki, wujka zasięgnąć informacji na temat Twojego życia we wszystkich obszarach.

Dokument, który klient miał podpisać :

……………………………….

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Ja……………………………..PESEL……….legitymujący/a się dowodem seria…….numer……….upoważniam lekarzy, szpitale, inne placówki medyczne, a także zakłady ubezpieczeń lub osoby, które posiadają moje dane osobowe oraz dane dotyczące mojego stanu zdrowia, do udzielenia w każdym czasie, na wniosek Liberty Seguros Compania

de Seguros y Reaseguros S.A Oddział w Polsce pełnej informacji związanej z przebytymi prze zemnie chorobami, fizycznym i psychicznym stanem mojego zdrowia, pobytami w szpitalach, udzielonymi poradami lub diagnostyką medyczną , leczeniem  oraz innych dokumentów dotyczących zdarzenia.

Jeśli ludzie z AXA wcześniej z Liberty Ubezpieczenia nie wiedzą to ich pouczamy. Tak powinno być sformułowane prawidłowe Oświadczenie mocujące do pozyskania dokumentacji medycznej, co jest ściśle określone prawem.

Oświadczenie

 Ja imię, nazwisko, adres, nr PESEL ….legitymujący/a się dowodem osobistym…. oświadczam, iż, w związku z koniecznością rozpatrzenia moich roszczeń o zapłatę świadczeń z ubezpieczenia….dotyczącego wypadku z dnia… zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.. U. 02.101.926 ) , wyrażam zgodę na uzyskanie i przetwarzanie dokumentacji z akt ZUS, KRUS, a także na uzyskanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej dotyczącej mojego stanu zdrowia przed i po wypadku z palcówek służby zdrowia.

Zasadnicza różnica, która mocuje ubezpieczyciela tylko do określonej czynności prawnej. Wobec tych faktów zasadnym jest zaostrzenie nadzoru nad działalnością firm ubezpieczeniowych, które w sposób karygodny żerują na niewiedzy swoich klientów. Warto, aby Komisja Nadzoru Finansowego w sposób skuteczny eliminowała nieprawidłowości nakładając surowe kary na podmioty utrzymujące takie procedury, kpiąc wręcz z norm prawem pisanych.

Klienci stanowią najlepszą „wizytówkę” ubezpieczyciela. Fora internetowe zapełnione są recenzjami rozczarowanych stron sporów. Warto je uważnie monitorować przez organy kontrolne. Poniżej recenzje osób, które „zawierzyły” AXA Ubezpieczenia TUiR. Opinie klientów TUTAJ.

Przedstawiciele AXA włączając Liberty Ubezpieczenia zachwalali swoją pozycję na rynku:

„Stajemy się uniwersalnym ubezpieczycielem z pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych. Klienci mogą je kupić u agentów, brokerów, przez Internet i w call centre, ale również w bankach, w tym w mBanku, z którym AXA tworzy strategiczne partnerstwo. Te kanały bardzo dobrze się uzupełniają. Dzięki temu możemy klientom zaoferować ubezpieczenia, których potrzebują i serwis, z którego będą zadowoleni. W szczególności chcemy, aby AXA była znana z szybkiej i uczciwej likwidacji szkód. Na końcu ważne jest też, abyśmy realizowali nasz główny cel działalności, jakim jest zyskowność” – dodał Henry de Courtois.W wyniku przejęcia Liberty Ubezpieczenia AXA zwiększa udział w rynku ubezpieczeń majątkowych z 3% do 4,8% i jest obecnie 6. towarzystwem majątkowym w Polsce z łącznym przypisem składki brutto o wartości ponad 1 mld zł. AXA jest również 9. towarzystwem w segmencie ubezpieczeń na życie z udziałem 4,3% po II kwartale 2016, podano również”.

Nasze ustalenia dowodzą, że jest to forma propagandy, która odbiega od realiów. Zastanów się kliencie, zanim podejmiesz decyzję o wykupieniu polisy. Płacąc, jesteś mile widziany. Wnosząc roszczenia, zostaniesz wrzucony w wir walki o swoje prawa.

axa_1Ciąg dalszy nastąpi… Obiecaliśmy Pani Rzecznik Prasowej AXA… A nasi dziennikarze z portalu Pressmania.pl zawsze słowa dotrzymują, bo słowo, to coś ważniejszego od pieniędzy…