Oczywiście – już teraz jest to możliwe. Bezpośrednie decyzje obywateli ponad głowami polityków – jeszcze jak, już tak. W Konstytucji RP z 1997 roku zapisano DWA RODZAJE REFERENDÓW ZAMIAST JEDNEGO. Jak to możliwe? Jedno SEJMOWE referendum ogólnokrajowe na wniosek Sejmu (art.125 konstytucji RP), drugie całkowicie inne w swym charakterze referendum NARODOWE , jako sposób bezpośredniego sprawowania władzy przez suwerenny naród (art.4 konstytucji RP).

Poniżej propozycja nowelizacji kodeksu wyborczego zapełniające dotychczasową lukę ustawowej regulacji zasad przeprowadzania referendum NARODOWEGO.

DZIAŁ IX Referendum Narodowe.

Art. 494
Niniejsze przepisy regulują zasady wykonania władzy bezpośredniej obywateli przewidzianej w art. 4 konstytucji RP na drodze referendum narodowego.

Rozdział 1 – Zasady ogólne i Dzień Referendalny

Art. 495
§ 1. Referendum odbywa się raz do roku w dniu wyborów powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej lub wyborów do Sejmu lub do Senatu, lub ogólnopolskich wyborów samorządowych.
§ 2. Jeśli w bieżącym roku nie odbywają się wybory powszechne referendum zarządza się na dzień przypadający w pierwszą sobotę października.
§ 3. Referendum nie zarządza się, jeśli na 3 miesiące przed terminem referendum nie złożono żadnych skutecznych wniosków o jego przeprowadzenie.
§ 4. Głosowanie w referendum odbywa się dwa dni.

Art. 496
Przeprowadzenie referendum zarządza Prezydent Rzeczypospolitej na 3 miesiące przed ewentualnym terminem ich przeprowadzenia.

Art. 497
Wynik referendum ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej i w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia referendum. Wszelkie organy państwa zobowiązane są działać w zgodzie z decyzją suwerena wyrażoną w referendum a Prezydent Rzeczypospolitej kieruje do odpowiednich organów państwa stosowne inicjatywy zmierzające dostosowania przepisów prawa do stanu obowiązującego po decyzji w referendum.

Art. 498
Nadzór na przebiegiem głosowania i ustalenie wyniku wykonuje Państwowa Komisja Wyborcza na zasadach przewidzianych kodeksem wyborczy odpowiednio dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 499
Referendum do przeprowadzenia zgłasza Prezydentowi Rzeczypospolitej komitet referendalny z chwilą uzyskania skutecznego poparcia dla swojego wniosku.

Art. 500
Do głosowania w referendum uprawnieni są wyborcy na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach kodeksu wyborczego

ZOBACZ WIĘCEJ
– przepisy referendum NARODOWEGO dotyczące zasad zbierania podpisów poparcia patrz tutaj.

– przepisy referendum NARODOWEGO dotyczące zasad konsultacji pytań referendalnych patrz tutaj.

– czyja jest Polska – notka stanowiąca wyjście do rozważań dotyczących referendum NARODOWEGO patrz tutaj.

Autor: Paweł Tanajno
Rocznik 75, czyli urodzony w zeszłym stuleciu. Wiem jak to brzmi.  Zawód wykonywany i wyuczony – od 18 roku życia przedsiębiorca. W życiu nie podpisałem, żadnej umowy o pracę. To dziwne, ale to fakt. Zaczynałem od zera i chyba można powiedzieć, że osiągnąłem sukces w tej dziedzinie. Od chwili, kiedy zostałem ojcem 4 dzieci, zacząłem myśleć o ich przyszłości i o tym, w jakim kraju przyjdzie im żyć. To była moja najsilniejsza motywacja, aby zająć się polityką.
To, co politycy wyprawiają z przedsiębiorcami, obserwowałem już od dawna. W 2001 roku zaufałem PO i srogo się zawiodłem. Od 2010 aktywnie angażuje w różne ruchy oddolne, w których upatruję szansę na dokonanie najistotniejszym zmian, od których zaczyna się wszystko – czyli zmiana sprawowania władzy, a nie zmiana jednej partii na drugą. Od 2012 roku ciężko pracuję na rzecz propagowania nowoczesnej semidemokracji bezpośredniej w Polsce. Doceniono moją pracę i nakazano mi pełnienie funkcji rzecznika. Kandydat na Prezydenta RP w wyborach prezydenckich z 2015 roku.